29

Y-Yakôb Pah Kan Ma Y-Laban Gay Geh Ur

1Y-Yakôb dâk hăn jêh ri tât ta n'gor phung ƀon pa lơ. 2Păng uănh jêh ri, geh du ntŭk ntu dak tâm mir jêh ri pe mpôl phung biăp gŭ kuen ta nây; yorlah bơh ntu dak nây bu ăn nhêt biăp. Lŭ ta bâr ntu dak nây toyh, 3Tơ lah bu tâm rƀŭn ta nây lĕ rngôch mpôl biăp, phung rmăk biăp rlă lŭ bơh bâr ntu dak nây gay ma ăn biăp nhêt jêh ri rdâl tay lŭ ta bâr ntu dak. 4Y-Yakôb lah ma khân păng: "Ơ phung oh nâu mbah tă khân may?" Khân păng lah: "Hên văch tă bơh ƀon Charan." 5Păng lah ma phung nây: "Khân may gĭt năl lĕ Y-Laban, kon bu klâu Y-Nahôr phung nây lah: "Hên gĭt năl lĕ păng." 6Păng lah: "Păng ngăch săk jăn lĕ?" Phung nây lah: "Păng ngăch lĕ", jêh ri aơ H'Rachel kon bu ur păng văch ndrel ma biăp!" 7Y-Yakôb lah: "Aơ, nar hôm e ơm ê tât mông ôh tâm rƀŭn biăp. Ăn biăp nhêt dak jêh ri njŭn leo khân păng hăn sa hĭp." 8Khân păng lah, hên mâu dơi kŏ lĕ rngôch biăp tâm rƀŭn ndrel, jêh ri bu rlă lŭ tă bâr ntu dak. Dôl nây hên ăn biăp nhêt." 9Dôl Y-Yakôb gŭ ngơi đah khân păng, H'Rachel hăn văch ndrel ma biăp mbơ̆ păng, yorlah păng jêng rmăk biăp. 10Tơ lah Y-Yakôb saơ H'Rachel, kon bu ur Y-Laban, nâu me păng jêh ri biăp Y-Laban nâu me păng, Y-Yakôb hăn rlă lŭ bơh bâr ntu dak jêh ri ăn biăp Y-Laban nâu me păng nhêt. 11Jêh ri Y-Yakôb chŭm H'Rachel jêh ri nhĭm. 12Y-Yakôb nkoch ma H'Rachel, păng jêng mpôl băl mbơ̆ H'Rachel, jêh ri păng jêng kon H'Rachel. Păng nchuăt mbơh nau nây ma mbơ̆ păng, 13tơ lah Y-Laban tăng nau nkoch bri ma Y-Yakôb kon oh bu ur păng, păng nchuăt ran tâm mâp, ut chŭm păng, jêh ri njŭn leo sĭt ta ngih păng. Y-Yakôb nkoch bri ma Y-Laban lĕ nau tât. 14Y-Laban lah ma păng: "Nanê̆, may jêng nting gâp jêh ri nglay săk gâp." Y-Yakôb gŭ ndrel ma păng du khay. 15Jêh ri Y-Laban lah ma Y-Yakôb. Yorlah may jêng ndŭl mpôl gâp, may mra pah kan ma gâp dơm dam hĕ? Lah ma gâp, dŭm gâp mra nkhôm may?" 16Y-Laban geh bar hê kon bu ur, amoh nur sâng păng H'Lêa, amoh oh păng H'Rachel. 17H'Lêa geh măt ra-ai, ƀiălah muh măt nđâp săk jăn H'Rachel ueh ngăn. 18Y-Yakôb rŏng ma H'Rachel jêh ri lah: "Gâp mra pah kan ma may pơh năm gay ma geh H'Rachel kon bu ur may jêng ur." 19Y-Laban lah: "Ueh lơn gâp ăn păng ma may, ma đah gâp ăn păng ma bu klâu êng. Gŭ hom ndrel ma gâp." 20Pô ri Y-Yakôb pah kan pơh năm gay geh H'Rachel jêng ur. Năm đah nây jêng nâm bu djê̆ ir nar ma păng yor nau păng rŏng ma bu ur nây. 21Y-Yakôb lah ma Y-Laban: "Ăn ma gâp ur gâp, gay ma gâp dơi gŭ ndrel ma păng, yorlah năm gâp pah kan lôch jêh." 22Y-Laban tâm rƀŭn lĕ rngôch bunuyh ntŭk nây ƀư nau nhêt sông. 23Tơ lah măng jêh păng sŏk kon bu ur păng H'Lêa njŭn leo ma Y-Yakôb jêh ri Y-Yakôb gŭ ndrel păng. 24Y-Laban ăn n'hat na bu ur păng jêng n'hat na ma H'Lêa kon bu ur păng. 25Kah ang ôi, aơ bu ur nây nkhơng ma H'Lêa. Jêh ri Y-Yakôb lah ma Y-Laban: "Moh nau may ƀư ma gâp?" Mâu di hĕ gâp pah kan ma may gay geh H'Rachel? Pô ri, mâm ƀư may ndơm jêh gâp?" 26Y-Laban lah: "Mâu vay ôh ta n'gor aơ ăn oh lor lơn ma nur. 27ăn may gŭ ndrel ma păng tâm du nar pơh, jêh ri hên mra ăn lĕ oh păng ma may, tơ lah may pah kan đŏng pơh năm. 28Y-Yakôb ƀư pô nây. Păng gŭ ndrel ma H'Lêa lĕ du rar pơh jêh ri Y-Laban ăn đŏng H'Rachel kon bu ur păng jêng ur Y-Yakôb. 29(Y-Laban ăn đŏng n'hat na bu ur păng H'Bilha jêng n'hat na bu ur ma H'Rachel kon bu ur păng) 30Y-Yakôb gŭ ndrel ma H'Rachel jêh ri rŏng ma H'Rachel âk lơn ma H'Lêa. Păng pah kan đŏng ma Y-Laban pơh năm.

Phung Kon Y-Yakôb

31Yêhôva saơ Y-Yakôb mâu rŏng ôh ma H'Lêa, jêh ri păng dơi ăn H'Lêa ntreo. Bi H'Rachel jêng bu ur mâu bă. 32H'Lêa ntreo jêh ri deh ma du huê kon bu klâu. Păng amoh kon nây Y-Ruben, yorlah păng lah: "Yêhôva uănh jêh ma nau rngot gâp. Yor nây, nanê̆, sai gâp mra rŏng ma gâp." 33Păng ntreo đŏng jêh ri deh ma du huê kon bu klâu, jêh ri lah yorlah Yêhôva tăng jêh bu mâu rŏng ôh ma gâp, pô ri păng ăn đŏng kon bu klâu aơ ma gâp." Jêh ri păng tâm amoh Y-Simêôn. 34Păng ntreo jêh ri deh đŏng ma du huê kon bu klâu jêh ri lah: "Aƀaơ aơ, sai gâp mra tâm krêp đah gâp, yorlah gâp deh jêh ma păng pe nuyh kon bu klâu." Yor ri bu tâm amoh păng Y-Lêvi. 35Păng ntreo jêh ri deh đŏng ma du huê kon bu klâu, jêh ri păng lah: "Tơ̆ aơ gâp mra tâm rnê ma Yêhôva." Yor ri păng tâm amohkon nây Y-Yuda, jêh ri păng rlu ntreo.