29

Yakhauj mus nrog Lanpas nyob

1Yakhauj txawm taug kev mus txog cov neeg sab hnub tuaj lub tebchaws. 2Thaum nws tsa muag mas pom ib lub qhov dej nyob hauv ib daim teb, muaj peb pab yaj pw ib ncig ntawm lub qhov dej ntawd, vim yog tej pab yaj txeev haus dej ntawm lub qhov ntawd. Txhib zeb uas npog lub qhov dej ntawd kuj loj. 3Thaum cov pab yaj los txhij lawm, cov neeg yug yaj li muab txhib zeb ntawd dov ntawm lub qhov dej thiab ntaus dej rau tej yaj haus tag li muab txhib zeb npog lub qhov dej li qub cia.
4Yakhauj hais rau lawv tias, “Cov kwvtij, nej tuaj qhovtwg tuaj?” Lawv teb tias, “Peb tuaj lub moos Halas tuaj.” 5Yakhauj thiaj nug lawv tias, “Nej paub Lanpas uas yog Nahau tus tub los tsis paub?” Lawv teb tias, “Paub thiab.” 6Yakhauj hais rau lawv tias, “Lanpas nyob zoo lov?” Lawv teb tias, “Nws nyob zoo thiab sas. Ntawm ne, nws tus ntxhais Lachee tabtom raws pab yaj los.” 7Yakhauj thiaj hais tias, “Sijhawm no tseem ntxov tsis tau txog caij uas coj tej yaj los ua ke. Cia li ntaus dej rau cov yaj haus thiab coj mus noj zaub.” 8Tiamsis lawv teb tias, “Tsis tau, peb yuav tos txog thaum txhua pab yaj los txhij tso li muab txhib zeb uas npog lub qhov dej dov tawm es peb li ntaus dej rau cov yaj haus.”
9Thaum Yakhauj tseem nrog lawv hais lus ntawd, Lachee kuj raws nws txiv pab yaj los txog vim yog nws yug pab yaj ntawd. 10Thaum Yakhauj pom dheev Lachee uas yog nws niam tus nus Lanpas tus ntxhais thiab pom nws niam tus nus Lanpas cov yaj, nws txawm mus muab txhib zeb uas npog lub qhov dej dov tawm thiab ntaus dej rau nws niam tus nus Lanpas pab yaj haus. 11Yakhauj thiaj nwj Lachee thiab quaj quaj. 12Thiab Yakhauj hais rau Lachee tias nws yog Lachee txiv li txheeb ze, nws yog Lenpekha tus tub. Ces Lachee txawm dhia mus hais rau nws txiv paub.
13Thaum Lanpas hnov txog nws tus muam tus tub Yakhauj, nws txawm dhia mus puag nwj thiab coj Yakhauj los rau hauv nws lub tsev. Yakhauj piav txhua yam huvsi rau Lanpas mloog. 14Mas Lanpas hais rau nws tias, “Koj yeej yog kuv caj ces tiag tiag li.” Yakhauj thiaj nrog nws nyob tau ib lub hlis.
15Lanpas hais rau Yakhauj tias, “Koj txheeb ze kuv tiag tiag li, tsis tsim nyog cia koj ua kuv li haujlwm dawb dawb xwb. Cia li hais rau kuv paub saib koj yuav nqe zog li cas?” 16Lanpas muaj ob tug ntxhais, tus hlob hu ua Le‑a, tus yau hu ua Lachee. 17Le‑a lub qhov muag tsis cus pes tsawg, tiamsis Lachee mas lub cev ntaj ntsug zoo nkauj heev. 18Yakhauj nyiam Lachee, nws thiaj hais rau Lanpas tias, “Kuv yuav ua koj zog xya xyoo es yuav Lachee uas yog koj tus ntxhais yau ua pojniam.” 19Lanpas hais tias, “Cia kuv muab kuv tus ntxhais qua rau koj zoo dua li muab qua rau lwm tus. Koj cia li nrog kuv nyob lauj.” 20Yakhauj thiaj ua xya xyoo zog kom tau Lachee, nws saib mas yam li ob peb hnub xwb vim nws nyiam Lachee heev.
21Yakhauj thiaj hais rau Lanpas tias, “Thov muab pojniam rau kuv, kuv thiaj tau nrog nws pw ua ke vim kuv twb ua haujlwm puv rau koj lawm.” 22Lanpas thiaj hu kwvtij zej zog tuaj noj tshoob. 23Thaum tsaus ntuj Lanpas muab nws tus ntxhais Le‑a coj los rau Yakhauj, Yakhauj kuj nrog nws pw. 24Lanpas muab nws tus nkauj qhev Xilapa pub ua nws tus ntxhais Le‑a li nkauj qhev. 25Thaum kaj ntug Yakhauj pom ua ciav yog Le‑a, nws thiaj hais rau Lanpas tias, “Koj ua dabtsi li no rau kuv? Kuv ua koj zog yuav Lachee los tsis yog? Ua cas koj dag kuv li no?” 26Lanpas teb tias, “Hauv peb lub tebchaws no tsis muaj kevcai uas yuav muab tus niam hluas qua ua tus niam laus ntej. 27Cia koj yuav tus no puv xya hnub tso peb li muab tus ntawd qua rau koj es koj rov ua zog rau kuv xya xyoo ntxiv thiab.” 28Yakhauj ua li ntawd thiab nws nrog Le‑a nyob kom puv xya hnub. Ces Lanpas li muab nws tus ntxhais Lachee qua rau Yakhauj yuav. 29Lanpas muab nws tus nkauj qhev Npiha pub ua nws tus ntxhais Lachee li nkauj qhev. 30Yakhauj thiaj mus nrog Lachee pw. Nws nyiam Lachee heev dua Le‑a, thiab nws ua xya xyoo zog ntxiv rau Lanpas.

Yakhauj cov menyuam

31Thaum Yawmsaub pom tias Yakhauj ntxub Le‑a, Yawmsaub thiaj li qheb Le‑a lub plab menyuam. Tiamsis Lachee xeeb tsis taus menyuam. 32Le‑a xeeb tub thiab yug tau ib tug tub, nws tis npe hu ua Lunpee rau qhov nws hais tias, “Vim yog Yawmsaub tsa muag ntsia kuv txojkev txom nyem nyuaj siab. Nimno kuv tus txiv yeej yuav nyiam kuv tiag tiag li.” 33Le‑a rov xeeb tub thiab yug tau dua ib tug tub, thiab hais tias, “Vim yog Yawmsaub hnov tias kuv raug ntxub, nws thiaj muab tus tub no rau kuv thiab.” Vim li no nws thiaj tis npe hu ua Xime‑oo 34Nws rov xeeb tub thiab yug tau dua ib tug tub thiab hais tias, “Zaum no kuv tus txiv yuav npuab kiag kuv vim kuv yug peb tug tub rau nws lawm.” Vim li no thiaj muab hu ua Levi. 35Nws rov qab xeeb tub thiab yug tau dua ib tug tub thiab hais tias, “Zaum no kuv yuav qhuas Yawmsaub.” Vim li no nws thiaj tis npe hu ua Yuda. Ces nws txawm tseg tsis muaj menyuam lawm.