29

Y-Yakôp Mă Bruă kơ Y-Laban Čiăng Mâo Mô̆

1Y-Yakôp lŏ êbat leh anăn truh kơ čar phung ƀuôn sang ti ngŏ. 2Ñu dlăng leh anăn nĕ anei, mâo sa boh kbăng êa hlăm hma leh anăn tlâo êpul biăp dôk đih giăm anăn; kyuadah mơ̆ng kbăng êa anăn arăng bi mnăm biăp. Boh tâo mbah kbăng êa anăn prŏng. 3Tơdah arăng bi kƀĭn tinăn jih jang êpul biăp, phung mgăt biăp klŭng boh tâo mơ̆ng mbah kbăng êa anăn čiăng bi mnăm biăp, leh anăn lŏ klŭng boh tâo ti mbah kbăng êa.
4Y-Yakôp lač kơ diñu, “Ơ phung ayŏng adei, mơ̆ng diih hriê?” Diñu lač, “Hmei hriê mơ̆ng ƀuôn Čaran.” 5Gơ̆ lač kơ diñu, “Diih thâo kral mơ̆ Y-Laban anak êkei Y-Nahôr?” Diñu lač, “Hmei thâo kral ñu mơh.” 6Gơ̆ lač, “Ñu suaih asei mlei mơ̆?” Diñu lač, “Ñu suaih asei mlei mơh, leh anăn nĕ anei, H'Račel anak mniê ñu hriê mbĭt hŏng biăp!” 7Y-Yakôp lač, “Nĕ anei, yang hruê adôk ưm, ka truh mông ôh bi kƀĭn biăp. Bi mnăm bĕ biăp leh anăn nao atăt digơ̆ ƀơ̆ng rơ̆k.” 8Diñu lač, “Hmei amâo dưi ôh tơl jih jang biăp bi kƀĭn mbĭt, leh anăn arăng klŭng boh tâo mơ̆ng mbah kbăng êa. Hlăk anăn hmei bi mnăm biăp.”
9Êjai Y-Yakôp dôk blŭ hŏng diñu, H'Račel hriê mbĭt hŏng biăp ama ñu, kyuadah ñu jing mgăt biăp. 10Tơdah Y-Yakôp ƀuh H'Račel anak mniê Y-Laban ayŏng amĭ ñu, leh anăn biăp Y-Laban ayŏng amĭ ñu, Y-Yakôp nao klŭng boh tâo mơ̆ng mbah kbăng êa leh anăn bi mnăm biăp Y-Laban ayŏng amĭ ñu. 11Leh anăn Y-Yakôp čŭm H'Račel leh anăn ur hia. 12Y-Yakôp hưn kơ H'Račel ñu jing găp djuê hŏng ama gơ̆ leh anăn ñu jing anak êkei H'Rêƀêka. Gơ̆ êran hưn klei anăn kơ ama gơ̆.
13Tơdah Y-Laban hmư̆ klei yăl dliê kơ Y-Yakôp anak adei mniê ñu, ñu êran nao bi tuôm hŏng gơ̆, kmiêk čŭm gơ̆, leh anăn atăt ba gơ̆ kơ sang ñu. Y-Yakôp yăl dliê kơ Y-Laban jih klei truh. 14Y-Laban lač kơ gơ̆, “Sĭt nik ih jing klang kâo leh anăn kđeh kâo.” Y-Yakôp dôk mbĭt hŏng ñu jih sa mlan.
15Êdei tinăn Y-Laban lač kơ Y-Yakôp, “Kyuadah ih jing găp djuê kâo, ih srăng mă bruă kơ kâo hơăi mang hĕ? Lač kơ kâo, dŭm kâo srăng mưn ih?” 16Y-Laban mâo dua čô anak mniê. Anăn amai khua H'Lêa, anăn adei mda H'Račel. 17H'Lêa mâo ală awăt, bi H'Račel jing siam hlăm ƀô̆ mta wăt asei mlei. 18Y-Yakôp khăp kơ H'Račel, leh anăn ñu lač, “Kâo srăng mă bruă kơ ih kjuh thŭn čiăng mâo H'Račel anak mniê mda ih jing mô̆.” 19Y-Laban lač, “Jăk hĭn kâo brei ñu kơ ih hŏng brei ñu kơ êkei mkăn. Dôk bĕ mbĭt hŏng kâo.” 20Snăn Y-Yakôp mă bruă kjuh thŭn čiăng mâo H'Račel jing mô̆. Thŭn anăn jing msĕ si ƀiă hruê kơ ñu kyua klei ñu khăp kơ gơ̆.
21Y-Yakôp lač kơ Y-Laban, “Brei kơ kâo mô̆ kâo čiăng kơ kâo dưi dôk hŏng ñu, kyuadah thŭn kâo mă bruă ênŭm leh.” 22Y-Laban bi kƀĭn jih jang mnuih anôk anăn ngă klei huă mnăm. 23Tơdah tlam leh, ñu mă anak mniê ñu H'Lêa, atăt ba gơ̆ kơ Y-Yakôp; leh anăn Y-Yakôp dôk hŏng gơ̆. 24(Y-Laban brei dĭng buăl mniê ñu H'Silpa jing dĭng buăl mniê H'Lêa anak mniê ñu.) 25Truh aguah, nĕ anei pô anăn jing H'Lêa. Leh anăn Y-Yakôp lač kơ Y-Laban, “Ya klei ih ngă kơ kâo? Amâo djŏ hĕ kâo mă bruă kơ ih čiăng mâo H'Račel? Snăn si ngă ih mplư kâo leh?” 26Y-Laban lač, “Amâo bhiăn ôh ti čar anei brei adei êlâo hĭn kơ amai. 27Brei ih dôk hĕ jih sa hruê kăm hŏng ñu, leh anăn hmei srăng brei mơh kơ ih adei ñu, tơdah ih mă bruă kơ kâo lŏ kjuh thŭn.” 28Y-Yakôp ngă snăn. Ñu bi jih hĕ hruê kăm anăn hŏng H'Lêa; leh anăn Y-Laban brei mơh H'Račel anak mniê gơ̆ jing mô̆ ñu. 29(Y-Laban brei mơh dĭng buăl mniê ñu H'Bilha jing dĭng buăl mniê kơ H'Račel anak mniê ñu.) 30Y-Yakôp dôk hŏng H'Račel mơh, leh anăn ñu khăp H'Račel lu hĭn kơ H'Lêa. Ñu lŏ mă bruă kơ Y-Laban kjuh thŭn.

Phung Anak Y-Yakôp

31Yêhôwa ƀuh Y-Yakôp amâo khăp ôh kơ H'Lêa, leh anăn ñu brei gơ̆ dưi ba tian. Bi H'Račel, jing mniê plao. 32H'Lêa ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. Ñu bi anăn gơ̆ Y-Ruben, kyuadah ñu lač, “Yêhôwa dlăng leh kơ klei ênguôt kâo. Kyuanăn sĭt nik ară anei ung kâo srăng khăp kơ kâo.” 33Ñu lŏ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei leh anăn lač, “Kyuadah Yêhôwa hmư̆ leh arăng amâo khăp ôh kơ kâo, snăn ñu lŏ brei anak êkei anei kơ kâo.” Leh anăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Simêôn. 34Ñu lŏ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei leh anăn lač, “Ară anei ung kâo srăng đuôm hŏng kâo, kyuadah kâo kkiêng leh kơ ñu tlâo čô anak êkei.” Kyuanăn arăng bi anăn ñu Y-Lêwi. 35Ñu lŏ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei, leh anăn ñu lač, “Tal anei kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa.” Kyuanăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Yuđa. Leh anăn ñu mdei ba tian.