29

Yakhauj moog nrug Lanpaa nyob

1Yakhauj txawm taug kev moog txug cov tuabneeg saab nub tuaj lub tebchaws. 2Thaus nwg tsaa muag mas pum ib lub qhov dej nyob huv ib daim teb, muaj peb paab yaaj pw ib ncig ntawm lub qhov dej hov, vem yog tej paab yaaj txeev haus dej ntawm lub qhov hov. Txhwb zeb kws npug lub qhov dej ntawd kuj luj. 3Thaus cov paab yaaj lug txhwj lawm, cov tuabneeg yug yaaj le muab txhwb zeb hov dov ntawm lub qhov dej hab ntaus dej rua tej yaaj haus taag le muab txhwb zeb npug lub qhov dej le qub ca.
4Yakhauj has rua puab tas, “Cov kwvtij, mej tuaj hovtwg tuaj?” Puab teb tas, “Peb tuaj lub moos Halaa tuaj.” 5Yakhauj txhad nug puab tas, “Mej paub Lanpaa kws yog Nahau tug tub los tsw paub?” Puab teb tas, “Paub hab.” 6Yakhauj has rua puab tas, “Lanpaa nyob zoo lov?” Puab teb tas, “Nwg nyob zoo hab sas. Ntawm nej, nwg tug ntxhais Lachee saamswm lawv paab yaaj lug.” 7Yakhauj txhad has tas, “Swjhawm nuav tseed ntxuv tsw tau txug caij kws coj tej yaaj lug ua ke. Ca le ntaus dej rua cov yaaj haus hab coj moog noj zaub.” 8Tassws puab teb tas, “Tsw tau, peb yuav tog txug thaus txhua paab yaaj lug txhwj tsaiv le muab txhwb zeb kws npug lub qhov dej dov tawm es peb le ntaus dej rua cov yaaj haus.”
9Thaus Yakhauj tseed nrug puab has lug hov, Lachee kuj lawv nwg txwv paab yaaj lug txug vem yog nwg yug paab yaaj ntawd. 10Thaus Yakhauj pum dheev Lachee kws yog nwg nam tug nug Lanpaa tug ntxhais hab pum nwg nam tug nug Lanpaa cov yaaj, nwg txawm moog muab txhwb zeb kws npug lub qhov dej dov tawm hab ntaus dej rua nwg nam tug nug Lanpaa paab yaaj haus. 11Yakhauj txhad nwj Lachee hab quaj quaj. 12Hab Yakhauj has rua Lachee tas nwg yog Lachee txwv le txheeb ze, nwg yog Lenpekha tug tub. Tes Lachee txawm dha moog has rua nwg txwv paub.
13Thaus Lanpaa nov txug nwg tug muam tug tub Yakhauj, nwg txawm dha moog puag nwj hab coj Yakhauj lug rua huv nwg lub tsev. Yakhauj pav txhua yaam huvsw rua Lanpaa noog. 14Mas Lanpaa has rua nwg tas, “Koj yeej yog kuv caaj ceg tag tag le.” Yakhauj txhad nrug nwg nyob tau ib lub hlis.
15Lanpaa has rua Yakhauj tas, “Koj txheeb ze kuv tag tag le, tsw tswm nyog ca koj ua kuv le num dawb dawb xwb. Ca le has rua kuv paub saib koj yuav nqe zug le caag?” 16Lanpaa muaj ob tug ntxhais, tug hlub hu ua Le‑a, tug yau hu ua Lachee. 17Le‑a lub qhov muag tsw cus pes tsawg, tassws Lachee mas lub cev ntaaj ntsug zoo nkauj heev. 18Yakhauj nyam Lachee, nwg txhad has rua Lanpaa tas, “Kuv yuav ua koj zug xyaa xyoo es yuav Lachee kws yog koj tug ntxhais yau ua quaspuj.” 19Lanpaa has tas, “Ca kuv muab kuv tug ntxhais qua rua koj zoo dua le muab qua rua lwm tug. Koj ca le nrug kuv nyob lauj.” 20Yakhauj txhad ua xyaa xyoo zug kuas tau Lachee, nwg saib mas yaam le ob peb nub xwb vem nwg nyam Lachee heev.
21Yakhauj txhad has rua Lanpaa tas, “Thov muab quaspuj rua kuv kuv txhad tau nrug nwg pw ua ke vem kuv tub ua num puv rua koj lawm.” 22Lanpaa txhad hu kwvtij zej zog tuaj noj tshoob. 23Thaus tsaus ntuj Lanpaa muab nwg tug ntxhais Le‑a coj lug rua Yakhauj, Yakhauj kuj nrug nwg pw. 24Lanpaa muab nwg tug nkauj qhev Xilapa pub ua nwg tug ntxhais Le‑a le nkauj qhev. 25Thaus kaaj ntug Yakhauj pum na cav yog Le‑a, nwg txhad has rua Lanpaa tas, “Koj ua daabtsw le nuav rua kuv? Kuv ua koj zug yuav Lachee los tsw yog? Ua caag koj daag kuv le nuav?” 26Lanpaa teb tas, “Huv peb lub tebchaws nuav tsw muaj kevcai kws yuav muab tug nam hluas qua ua tug tais laug ntej. 27Ca koj yuav tug nuav puv xyaa nub tsaiv peb le muab tug ntawd qua rua koj es koj rov ua zug rua kuv xyaa xyoo ntxwv hab.”
28Yakhauj ua le ntawd hab nwg nrug Le‑a nyob kuas puv xyaa nub. Tes Lanpaa le muab nwg tug ntxhais Lachee qua rua Yakhauj yuav. 29Lanpaa muab nwg tug nkauj qhev Npiha pub ua nwg tug ntxhais Lachee le nkauj qhev. 30Yakhauj txhad moog nrug Lachee pw. Nwg nyam Lachee heev dua Le‑a, hab nwg ua xyaa xyoo zug ntxwv rua Lanpaa.

Yakhauj cov mivnyuas

31Thaus Yawmsaub pum tas Yakhauj ntxub Le‑a, Yawmsaub txhad le qheb Le‑a lub plaab mivnyuas. Tassws Lachee xeeb tsw taug mivnyuas. 32Le‑a xeeb tub hab yug tau ib tug tub, nwg tis npe hu ua Lunpee tsua qhov nwg has tas, “Vem yog Yawmsaub tsaa muag saib kuv txujkev txom nyem nyuaj sab. Nwgnuav kuv tug quasyawg yeej yuav nyam kuv tag tag le.” 33Le‑a rov xeeb tub hab yug tau dua ib tug tub, hab has tas, “Vem yog Yawmsaub nov tas kuv raug ntxub, nwg txhad muab tug tub nuav rua kuv hab.” Vem le nuav nwg txhad tis npe hu ua Xime‑oo. 34Nwg rov xeeb tub hab yug tau dua ib tug tub hab has tas, “Zag nuav kuv tug quasyawg yuav npuab hlo kuv vem kuv yug peb tug tub rua nwg lawm.” Vem le nuav txhad muab hu ua Levi. 35Nwg rov qaab xeeb tub hab yug tau dua ib tug tub hab has tas, “Zag nuav kuv yuav qhuas Yawmsaub.” Vem le nuav nwg txhad tis npe hu ua Yuta. Tes nwg txawm tseg tsw muaj mivnyuas lawm.