105

Singx Nzung 105

Ziouv Weic I^saa^laa^en Mienh Zoux Mbuoqc Horngh Nyei Sic

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 16:8-22)

  1Oix zuqc dor-ziec Ziouv, oix zuqc jouh ninh nyei mengh,
   yiem maanc fingx mbu'ndongx zunh yaangh ninh zoux nyei sic.
  2Oix zuqc dorng jienv ninh baaux nzung, baaux nzung ceng ninh.
   Oix zuqc zunh yaangh ninh zoux yietc zungv mbuoqc horngh nyei sic.
  3Oix zuqc weic ninh nyei cing-nzengc mbuox bungx waac-maux.
   Bun zimh lorz Ziouv nyei mienh nyei hnyouv njien-youh.
  4Oix zuqc zimh lorz Ziouv caux ninh nyei qaqv,
   zanc-zanc oix yiem Ziouv nyei nza'hmien.
  5-6Ninh nyei bou, Apc^laa^ham, nyei hoz doic,
   se ninh ginv daaih nyei mienh, Yaakopv nyei zeiv-fun aah!
  Oix zuqc jangx jienv ninh zoux liuz wuov deix mbuoqc horngh nyei sic,
   caux ninh zoux peix fuc nyei sic,
   caux ninh nyei nzuih siemv nyei waac.
  
  7Ninh se Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Ninh siemv nyei waac yiem gormx lungh ndiev.
  8Ninh jangx ninh laengz nyei ngaengc waac taux yietc liuz,
   ninh paaiv nyei waac weic yietc cin doic,
  9se caux Apc^laa^ham liepc nyei ngaengc waac,
   dongh ninh houv jienv laengz bun I^sakc nyei ngaengc waac.
  10Ninh zorqv naaiv deix ngaengc waac caux Yaakopv liepc benx leiz-nyeic,
   jiu bun I^saa^laa^en weic zoux yietc liuz nyei ngaengc waac.
  11Ninh gorngv, “Yie oix zorqv Kaa^naa^an Deic-Bung jiu bun meih
   benx meih nzipc nyei buonc.”
  12Ninh mbuo mienh zoqc wuov zanc,
   se mienh za'gengh zoqc nyei, kungx dingh zepv yiem wuov norm deic-bung hnangv,
  13ninh mbuo yiem naaiv norm deic-bung jiex wuov norm deic-bung,
   yiem yietc norm guoqv mingh taux ganh norm guoqv.
  14Ninh maiv bun haaix dauh mienh zeix ninh mbuo,
   weic ninh mbuo nyei gorn ninh hemx ziex dauh hungh diex.
  15Ninh gorngv, “Maiv dungx zoux haaix nyungc bun yie longc youh orn daaih nyei mienh,
   yaac maiv dungx hoic yie nyei ⟨douc waac mienh.”⟩
  16Ninh bun wuov norm deic-bung zuqc domh huaang domh ngorc,
   dongh ninh mbuo kaux nyei laangh ziqc dangx nzengc,
  17ninh paaiv laanh mienh mingh ndaangc ninh mbuo,
   se Yosepv, zuqc maaic mingh zoux nouh.
  18Yosepv nyei zaux zuqc hlieqv-limc ndoh jienv mun,
   yaac zuqc hlieqv-kou kou jienv jaang,
  19zuov taux ninh gorngv oix cuotv nyei sic cuotv daaih zien.
   Ziouv nyei waac seix ninh.
  20Hungh diex paaiv mienh mingh bungx nqoi ninh,
   gunv zuangx fingx wuov dauh bungx ninh cuotv,
  21liepc ninh zoux hungh dinc nyei ziouv,
   bun ninh gunv hungh dinc maaih nyei yietc zungv,
  22bun ninh sueih eix njaaux hungh diex nyei jien,
   njaaux hungh diex nyei mienh gox maaih cong-mengh.
  23Nqa'haav I^saa^laa^en daaih taux I^yipv,
   Yaakopv dingh zepv yiem Haam nyei deic-bung.
  24Ziouv bun ninh nyei baeqc fingx hiaangx camv,
   yaac bun ninh mbuo gauh henv jiex ninh mbuo nyei win-wangv.
  25Ninh bun win-wangv nyei hnyouv nzorng ninh nyei baeqc fingx,
   zoux guv guaix nyei sic hoic ninh nyei bou.
  26Ninh paaiv ninh nyei bou, Mose,
   caux ninh ginv daaih wuov dauh ⟨Aalon.⟩
  27Ninh mbuo yiem wuov deix mienh mbu'ndongx zoux jangx-hoc,
   yiem Haam nyei deic-bung zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  28Ninh bun hmuangx daaih om jienv deic-bung,
   I^yipv Mienh yaac ngaengc ninh nyei waac.
  29Ninh bun ninh mbuo nyei wuom benx nziaamv,
   bun ninh mbuo nyei mbiauz daic nzengc.
  30Yiem ninh mbuo nyei deic-bung,
   liemh ninh mbuo nyei hungh dinc gu'nyuoz maaih gaengv buangv nzengc.
  31Ninh gorngv ziouc maaih mungz faanv,
   maaih gaeng-mbung faanv buangv deic-bung.
  32Ninh bun borqc div mbiungc duih njiec,
   bun mba'lingc njapc njapc nyei gormx deic-bung.
  33Ninh mborqv waaic ninh mbuo nyei a'ngunc hmei caux ngongh nyorx ndiangx,
   mborqv ninh mbuo nyei deic-bung nyei ndiangx nauv nzengc.
  34Ninh gorngv yietc joux, jopv-nyeic ziouc daaih,
   jopv-nyeic lunx saauv maiv hingh,
  35nyanc ninh mbuo nyei deic-bung nyei nyungc-nyungc lai-coix,
   caux yiem lingh deic cuotv nyei gaeng-zuangx.
  36Ninh daix yiem ninh mbuo nyei deic-bung gu'nyuoz nyei yietc zungv dorn-la'gauv,
   se mouz buonc nyei daauh dauh dorn.
  37Nqa'haav ninh dorh I^saa^laa^en Mienh, caux jienv jiem nyaanh cuotv,
   yiem ninh mbuo nyei fingx-fingx maiv maaih haaix dauh mau.
  38Ninh mbuo biaux cuotv, I^yipv Mienh a'hneiv nyei,
   weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic I^saa^laa^en Mienh.
  39Tin-Hungh bun mbuonx om jienv,
   lungh muonz zanc bun douz ziux njang.
  40Ninh mbuo tov, ninh ziouc bun norqc mbunh ndaix daaih,
   yaac bun laangh ziqc yiem lungh daaih bun ninh mbuo nyanc beuv.
  41Ninh mborqv nqoi la'bieiv, wuom ziouc baetv cuotv
   liouc jiex deic-bung-huaang benx diuh ndaaih,
  42weic zuqc ninh jangx ninh caux ninh nyei bou, Apc^laa^ham,
   laengz nyei cing-nzengc waac.
  43Ninh dorh ninh nyei baeqc fingx njien-youh nyei cuotv,
   dorh jienv ninh ginv daaih nyei mienh baaux jienv nzung mingh.
  44Ninh zorqv ganh fingx mienh nyei deic-bung jiu bun ninh mbuo.
   Ninh mbuo duqv nzipc wuov deix mienh ndortv qaqv zoux nyei buonc
  45weic bun ninh mbuo gan ninh nyei leiz-nyeic
   yaac ei nzengc ninh nyei leiz-latc.
  Oix zuqc ceng Ziouv.