105

Vajtswv tej haujlwm phimhwj pab cov Yixayee

(1VKk. 16:8-22)

  1Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   cia li thov hu nws lub npe,
  cia li piav nws tes haujlwm
   rau txhua haiv neeg.
  2Cia li hu nkauj rau nws,
   hu nkauj qhuas nws,
  cia li piav txog
   txhua yam haujlwm phimhwj uas nws ua.
  3Cia li khav txog nws lub npe uas dawb huv,
   cia cov uas nrhiav Yawmsaub
   zoo siab xyiv fab.
  4Cia li nrhiav Yawmsaub
   thiab nrhiav nws lub zog.
   Nrhiav nws lub xubntiag tsis tu li.
  5-6Aplahas uas yog Yawmsaub tus qhev
   tej caj ces 'e.
  thiab Yakhauj cov tub ki
   uas Yawmsaub xaiv 'e,
  nej cia li nco txog tej haujlwm phimhwj
   uas Yawmsaub tau ua,
  thiab nws tej txujci phimhwj
   thiab tej lus uas nws txiav txim.

  
  7Nws yog Yawmsaub, yog peb tus Vajtswv.
   Nws tej lus txiav txim muaj nyob
   thoob plaws hauv ntiajteb.
  8Nws yeej nco ntsoov nws tej lus cog tseg
   mus ib txhis,
  yog tej lus uas nws qhia mus
   rau ib txhiab tiam neeg,
  9yog tej lus uas nws cog tseg rau Aplahas,
   thiab yog tej uas nws yeem lus
   cog twv rau Yiha,
  10yog tej uas Vajtswv cog lus ruaj nreeg cia
   rau Yakhauj ua kab ke,
  yog cog rau Yixayee ua lus cog tseg
   mus ib txhis,
  11hais tias, “Kuv yuav pub
   lub tebchaws Khana‑as rau koj,
   ua nej qub txeeg qub teg mus li.”

  12Thaum lawv tseem tsis muaj neeg coob,
   yeej yog tsawg tsawg li tiag,
   lawv tsuas yog los ua qhua nyob xwb,
  13tsiv mus tsiv los rau haiv neeg ub
   rau haiv neeg no,
   rau lub tebchaws ub rau lub tebchaws no.
  14Yawmsaub tsis kheev leejtwg
   quab yuam lawv,
  vim saib rau lawv
   nws thiaj txwv tej vajntxwv hais tias,
  15“Tsis txhob kov tej uas kuv hliv roj tsa lawd
   thiab tsis txhob ua li cas
   rau kuv cov xibhwb cev kuv lus.”

  16Thaum Vajtswv ua kom muaj
   kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws,
   thiab ua lawv tej mov noj tsis muaj tag,
  17nws txib ib tug txivneej ua lawv ntej mus,
   yog Yauxej uas raug muab muag ua qhev.
  18Nws txhais kotaw raug saw hlau khi
   mob hloov ntshav,
   nws lub caj dab raug ib rab cuab hlau.
  19Yawmsaub tej lus tau sim nws
   mus txog thaum tej uas nws hais txog
   tshwm tiav tag.
  20Vajntxwv Iyi txib neeg mus tso nws dim,
   tus uas kav ib tsoom neeg
   tso nws dim nyob ywj pheej.
  21Vajntxwv tsa nws ua tus nom loj
   uas saib xyuas vajntxwv lub tsev,
  thiab ua tus uas kav
   vajntxwv txhua tsav txhua yam,
  22xwv nws thiaj qhia tau vajntxwv cov thawj
   raws li nws lub siab nyiam
  thiab qhia kev txawj ntse
   rau vajntxwv cov kev txwj laus.

  23Mas Yixayee thiaj tau los
   rau hauv Iyi tebchaws,
  Yakhauj thiaj tau los ua qhua nyob
   hauv Has lub tebchaws.
  24Yawmsaub ua rau nws haiv neeg
   huaj vam coob,
  thiab pub lawv muaj zog
   heev dua lawv tej tshawj chim.
  25Nws ua rau cov Iyi lub siab
   tig rov ntxub Vajtswv haiv neeg,
  thiab ua rau lawv siv tswvyim phem
   rau Vajtswv cov tub qhe.
  26Nws txib Mauxe uas yog nws tus qhev
   thiab Aloo uas Vajtswv xaiv cia.
  27Ob tug ua Vajtswv tej txujci tseem ceeb
   tshwm rau hauv lawv,
  thiab ua txujci phimhwj
   rau hauv Has lub tebchaws.
  28Nws tso qhov tsaus ntuj los
   ua rau lub tebchaws tsaus ntuj nti.
   Lawv tawv nyom Vajtswv tej lus.
  29Nws thiaj muab lawv tej dej txia ua ntshav,
   thiab ua rau lawv tej ntses tuag tag.
  30Qav nce tuaj coob coob
   puv nkaus lub tebchaws,
  muaj kiag rau hauv
   vajntxwv txhua chav tsev.
  31Nws hais mas yoov mos ntsuab
   kuj ya tsaus nti los,
  thiab muaj yoov qaib thoob plaws
   hauv lawv lub tebchaws.
  32Nws tso lawg nyob nag chaw los rau lawv,
   thiab ua xob laim ci nplas
   thoob plaws hauv lawv lub tebchaws.
  33Nws nplawm lawv tej txiv hmab txiv cev,
   thiab nplawm lawv tej ntoo
   hauv lub tebchaws lov tag.
  34Nws hais xwb mas kooj txig ya tuaj,
   kooj tshuab ya tuaj coob
   suav tsis txheeb li,
  35tuaj noj tej zaub thiab nroj tsuag
   hauv lub tebchaws tag nrho,
   thiab noj tej qoob loo hauv tej teb.
  36Nws muab lawv tej tub hlob tua huvsi
   hauv lawv lub tebchaws,
   uas yog lawv thawj lub zog.

  37Nws coj cov Yixayee tawm mus,
   lawv coj tau nyiaj tau kub mus.
  Tsis muaj ib tug hauv lawv xeem
   dawm kev li.
  38Thaum lawv ncaim mus lawm
   cov Iyi kuj zoo siab heev,
   vim yog lawv ntshai rwg cov Yixayee.
  39Nws muab tauv huab los roos lawv
   thiab nws muab hluavtaws
   ci rau lawv pom kev hmo ntuj.
  40Lawv thov mas Vajtswv coj noog ws los
   thiab pub mov saum ntuj nplua mias
   rau lawv noj.
  41Nws qheb qhov zeb
   mas dej txhawv ntws los,
  ntws mus rau hauv ntuj nrag teb do
   ib yam nkaus li ib tug niag dej,
  42vim nws nco txog nws tej lus cog tseg
   uas dawb huv
   thiab nws tus qhev Aplahas.

  43Vajtswv thiaj li coj nws haiv neeg
   tawm mus ua xyiv fab hlo,
  coj cov uas nws xaiv cia lawd
   mus hu nkauj laws.
  44Nws muab lwm haiv neeg tej tebchaws
   pub rau lawv,
   lawv tau tej uas luag khwv tseg ua lawv tug,
  45xwv lawv thiaj li tuav rawv nws tej kab ke
   thiab ua raws li nws txoj kevcai.
   Cia li qhuas Yawmsaub.