35

Singx Nzung 35

Tov Ziouv Njoux Biaux Ndutv Win-Wangv

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, caux yie doix-dekc nyei mienh, tov meih caux ninh mbuo doix-dekc.
   Caux yie mborqv jaax nyei mienh, tov meih caux ninh mbuo mborqv.
  2Tov nanv jienv domh torngv-baaih, fiuv-torngv-baaih
   daaih tengx yie.
  3Yaamh jiez cang caux mborqv jaax nyei bouv
   mborqv zunc yie wuov deix mienh.
  Tov meih caux yie nyei hnyouv gorngv waac,
   “Yie se dongh njoux meih wuov dauh.”
  4Tov bun oix zorqv yie nyei maengc wuov deix zuqc nyaiv, zuqc baaic.
   Tov bun daav za'eix hoic yie wuov deix tuix nzuonx yaac zuqc nyaiv.
  5Tov bun ninh mbuo hnangv zuqc nziaaux buonc nyei mbieqv nor,
   maaih Ziouv nyei fin-mienh zunc jienv ninh mbuo mingh.
  6Tov bun ninh mbuo nyei jauv youc hmuangx youc mbiaangc,
   yaac maaih Ziouv nyei fin-mienh zunc ninh mbuo.
  7Weic zuqc ninh mbuo zaeng mungz zorqv yie yaac maiv maaih gorn-baengx.
   Ninh mbuo yaac wetv kuotv ndo nyei oix zorqv yie nyei maengc, yaac maiv maaih gorn-baengx.
  8Ninh mbuo jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, tov bun ninh mbuo zuqc mietc,
   bun ninh mbuo zaeng nyei mungz hlopv ninh mbuo ganh,
   yaac bun ninh mbuo ndortv njiec ninh mbuo ganh wetv nyei kuotv zuqc mietc.
  9Yie nyei hnyouv ziouc kaux Ziouv njien-youh haic,
   yaac orn-lorqc weic zuqc ninh njoux yie.
  10Yie oix longc nzengc hnyouv gorngv,
   “O Ziouv aac, haaix dauh hnangv meih?
  Meih tengx mau nyei mienh biaux ndutv gauh henv ninh mbuo wuov deix,
   yaac njoux mau nyei, dangx-donx nyei mienh biaux ndutv luv ninh mbuo wuov deix.”
  11Hiuang orqv nyei mienh cuotv daaih zoux zorng-zengx,
   gorngv taux yie liemh maiv hiuv nyei sic.
  12Weic yie zoux nyei kuv sic ninh mbuo winh orqv bun yie,
   yie nyei hnyouv ndoqc kouv.
  13Yie ganh aeqv, dongh ninh mbuo butv baengc nyei ziangh hoc,
   yie zuqv la'maah ndie-cou, zei maiv nyanc haaix nyungc,
   ndoqv m'nqorngv njiec daux gaux,
  14hnangv yie weic yie nyei loz-gaeng doic fai yie nyei muoz-doic nzauh
   fai hnangv mienh weic ganh nyei cien-maa nzauh nyiemv,
   yie ndoqv m'nqorngv nyiemv.
  15Yie buangh zuqc kouv ninh mbuo lomh nzoih a'hneiv.
   Ninh mbuo gapv zunv jatv yie.
  Dongh yie maiv hiuv nyei mienh
   maiv dingh liouh nyei gorngv doqc yie.
  16Hnangv maiv hiuv Tin-Hungh nyei mienh ninh mbuo huotv yie,
   ninh mbuo ngaatc jienv nyaah mangc yie.
  17O Ziouv aah! Meih oix mangc jienv yaac maiv tengx yie ndongc haaix lauh?
   Tov meih njoux yie biaux ndutv maiv zuqc ninh mbuo zoux doqc hoic,
   njoux yie nyei maengc leih ndutv naaiv deix sienh.
  18Yie oix yiem gapv zunv nyei domh wuic dor-ziec meih,
   yie oix yiem mienh camv nyei mbu'ndongx ceng meih.
  19Tov meih maiv dungx bun zoux win-wangv
   mv baac maiv maaih gorn-baengx wuov deix a'hneiv nyei jatv yie.
  Maiv dungx bun nzorng yie yaac maiv maaih gorn-baengx wuov deix
   nzuei kamx-bui bun yie.
  20Ninh mbuo maiv gorngv baengh orn nyei waac.
   Daaux nzuonx ninh mbuo hnamv cuotv nduov mienh nyei waac
   hoic yiem deic-bung sekv nyei mienh.
  21Ninh mbuo morngx nqoi nzuih mangc jienv yie gorngv,
   “Haav, haav! Yie mbuo nyei m'zing zungv buatc liuz aqv.”
  22O Ziouv aac, meih buatc liuz aqv. Tov meih maiv dungx sekv-sekv nyei yiem.
   O Ziouv aac, tov meih maiv dungx leih go yie.
  23Yie nyei Tin-Hungh, yie nyei Ziouv aah!
   Tov nyie, dongz sin daaih tengx yie mbenc sung yie nyei sic.
  24Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac,
   meih se baengh fim nyei. Tov bun cing yie maiv zoux dorngc zuiz.
   Maiv dungx bun ninh mbuo a'hneiv nyei jatv yie.
  25Tov maiv dungx bun ninh mbuo yiem ninh mbuo nyei hnyouv hnamv cuotv daaih gorngv,
   “Haav, haav! Ziux yie mbuo oix duqv daaih yie mbuo duqv aqv.”
  Yaac maiv dungx bun ninh mbuo gorngv,
   “Yie mbuo duqv naqv ninh mi'aqv.”
  26Tov bun a'hneiv yie zuqc kouv naanc wuov deix yietc zungv
   zuqc nyaiv, zuqc la'nyauv nyei sic.
  Tov bun ceng ganh gauh hlo yie wuov deix
   zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.
  27Tov bun a'hneiv yie zuqc siemv dingc maiv maaih zuiz wuov deix
   njien-youh orn-lorqc nyei heuc.
  Tov bun ninh mbuo zanc-zanc gorngv, “Ziouv se hlo haic.
   Ninh a'hneiv ninh nyei bou duqv longx.”
  28Yie oix zunh gorngv meih se baengh fim nyei,
   yie oix ziangh hnoi ceng meih.