105

Vaajtswv tej num phemfwj paab cov Yixayee

(1VKk. 16:8-22)

  1Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   ca le thov hu nwg lub npe,
  ca le pav nwg teg num
   rua txhua haiv tuabneeg.
  2Ca le hu nkauj rua nwg,
   hu nkauj qhuas nwg,
  ca le pav txug txhua yaam num phemfwj
   kws nwg ua.
  3Ca le khaav txug nwg lub npe kws dawb huv,
   ca cov kws nrhav Yawmsaub
   zoo sab xyiv faab.
  4Ca le nrhav Yawmsaub
   hab nrhav nwg tug zug.
   Nrhav nwg lub xubndag tsw tu le.
  5-6Aplahaa kws yog Yawmsaub tug qhev
   tej caaj ceg 'e.
   hab Yakhauj cov tub ki kws Yawmsaub xaiv 'e,
  mej ca le ncu txug tej num phemfwj
   kws Yawmsaub tau ua,
  hab nwg tej txujci phemfwj
   hab tej lug kws nwg txav txem.

  
  7Nwg yog Yawmsaub, yog peb tug Vaajtswv.
   Nwg tej lug txav txem muaj nyob
   thoob plhawv huv nplajteb.
  8Nwg yeej ncu ntsoov nwg tej lug cog tseg
   moog ib txhws,
  yog tej lug kws nwg qha moog
   rua ib txheeb tam tuabneeg,
  9yog tej lug kws nwg cog tseg rua Aplahaa,
   hab yog tej kws nwg yeem lug
   cog twv rua Yiha,
  10yog tej kws Vaajtswv cog lug ruaj nreeg ca
   rua Yakhauj ua kaab ke,
  yog cog rua Yixayee ua lug cog tseg
   moog ib txhws, has tas,
  11“Kuv yuav pub lub tebchaws Khana‑aa rua koj,
   ua mej qub txeeg qub teg moog le.”

  12Thaus puab tseed tsw muaj tuabneeg coob,
   yeej yog tsawg tsawg le tag,
   puab tsuas yog lug ua qhua nyob xwb,
  13tswv moog tswv lug rua haiv tuabneeg nuav
   rua haiv tuabneeg u,
   rua lub tebchaws nuav rua lub tebchaws u.
  14Yawmsaub tsw kheev leejtwg
   quab yuam puab,
  vem saib rua puab
   nwg txhad txwv tej vaajntxwv has tas,
  15“Tsw xob kov tej kws kuv laub roj tsaa lawd
   hab tsw xob ua le caag
   rua kuv cov xwbfwb cev kuv lug.”

  16Thaus Vaajtswv ua kuas muaj
   kev tshaib nqhes lug rua lub tebchaws,
   hab ua puab tej mov noj tsw muaj taag,
  17nwg khaiv ib tug txwvneej ua puab ntej moog,
   yog Yauxej kws raug muab muag ua qhev.
  18Nwg txhais kwtaw raug saw hlau khi
   mob hloov ntshaav,
   nwg lub cej daab raug ib raab cuab hlau.
  19Yawmsaub tej lug tau swm nwg
   moog txug thaus tej kws nwg has txug
   tshwm tav taag.
  20Vaajntxwv Iyi khaiv tuabneeg
   moog tso nwg dim,
  tug kws kaav ib tsoom tuabneeg
   tso nwg dim nyob ywj pheej.
  21Vaajntxwv tsaa nwg ua tug num luj
   kws saib vaajntxwv lub tsev,
  hab ua tug kws kaav
   vaajntxwv txhua tsaav txhua yaam,
  22sub nwg txhad qha tau vaajntxwv cov thawj
   lawv le nwg lub sab nyam
  hab qha kev txawj ntse
   rua vaajntxwv cov kev txwj quas laug.

  23Mas Yixayee txhad tau lug
   rua huv Iyi tebchaws,
  Yakhauj txhad tau lug ua qhua nyob
   huv Haa lub tebchaws.
  24Yawmsaub ua rua nwg haiv tuabneeg
   fuam vaam coob,
  hab pub puab muaj zug
   heev dua puab tej tshawj chim.
  25Nwg ua rua cov Iyi lub sab tig rov ntxub
   Vaajtswv haiv tuabneeg,
  hab ua rua puab swv tswvyim phem
   rua Vaajtswv cov tub qhe.
  26Nwg khaiv Mauxe kws yog nwg tug qhev
   hab Aloo kws Vaajtswv xaiv ca.
  27Ob tug ua Vaajtswv tej txujci tseem ceeb
   tshwm rua huv puab,
  hab ua txujci phemfwj
   rua huv Haa lub tebchaws.
  28Nwg tso qhov tsaus ntuj lug
   ua rua lub tebchaws tsaus ntuj nti.
   Puab kwv tawv Vaajtswv tej lug.
  29Nwg txhad muab puab tej dej txa ua ntshaav,
   hab ua rua puab tej ntseg tuag taag.
  30Qaav nce tuaj coob coob
   puv nkaus lub tebchaws,
   muaj hlo rua huv vaajntxwv txhua chaav tsev.
  31Nwg has mas yoov ntsuab
   kuj yaa tsaus nti lug,
  hab muaj yoov qab thoob plhawv
   huv puab lub tebchaws.
  32Nwg tso lawg nyob naag chaw lug rua puab,
   hab ua tsag lig xub ci quas nplaag
   thoob plhawv huv puab lub tebchaws.
  33Nwg nplawm puab tej txwv maab txwv cua,
   hab nplawm puab tej ntoo
   huv lub tebchaws luv taag.
  34Nwg has xwb mas kooj ntaas yaa tuaj,
   kooj tshuab yaa tuaj coob suav tsw txheeb le,
  35tuaj noj tej zaub hab nroj tsuag
   huv lub tebchaws taag nrho,
   hab noj tej qoob loos huv tej teb.
  36Nwg muab puab tej tub hlub tua huvsw
   huv puab lub tebchaws,
   kws yog puab thawj tug zug.

  37Nwg coj cov Yixayee tawm moog,
   puab coj tau nyaj tau kub moog.
   Tsw muaj ib tug huv puab xeem dawm kev le.
  38Thaus puab ncaim moog lawm
   cov Iyi kuj zoo sab heev,
   vem yog puab ntshai quas rwg cov Yixayee.
  39Nwg muab tauv fuab lug roog puab
   hab nwg muab suavtawg
   ci rua puab pum kev mo ntuj.
  40Puab thov mas Vaajtswv coj noog ws lug
   hab pub mov sau ntuj nplua quas mag
   rua puab noj.
  41Nwg qheb qhov zeb
   mas dej txhawv ndwg lug,
  ndwg moog rua huv ntuj nraag teb do
   ib yaam nkaus le ib tug nam dej,
  42vem nwg ncu txug nwg tej lug cog tseg
   kws dawb huv
   hab nwg tug qhev Aplahaa.

  43Vaajtswv txhad le coj nwg haiv tuabneeg
   tawm moog ua xyiv faab hlo,
  coj cov kws nwg xaiv ca lawd moog
   hu nkauj quas qawg.
  44Nwg muab lwm haiv tuabneeg tej tebchaws
   pub rua puab,
   puab tau tej kws luas khwv tseg ua puab tug,
  45sub puab txhad le tuav rawv
   nwg tej kaab ke
   hab ua lawv le nwg txuj kevcai.
  Ca le qhuas Yawmsaub.