3

Klei Phung Đăo Kơ Krist Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă

1Bi hdơr bĕ kơ diñu brei thâo đup gưt kơ phung khua kiă kriê leh anăn kơ phung mâo klei dưi hlăm knŭk kna, thâo gưt asăp, kăp ngă jih bruă jăk, 2amâo blŭ jhat kơ arăng ôh, amâo bi msao ôh, jing êdu êun, leh anăn bi êdah klei êmhač kơ jih jang mnuih. 3Kyuadah mphŭn dô drei pô jing mluk, amâo thâo gưt asăp ôh, klah đuĕ leh, jing hlŭn kơ djăp mta klei kđeh tluh leh anăn klei kđeh čiăng, drei hdĭp hlăm klei jhat ƀai leh anăn hlăm klei tluh, arăng bi êmut kơ drei leh anăn drei bi êmut hdơ̆ng drei. 4Ƀiădah tơdah klei jăk leh anăn klei khăp Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei, bi êdah leh, 5Ñu bi mtlaih leh drei, amâo djŏ kyua bruă kpă drei ngă leh ôh, ƀiădah tui si klei Ñu pô pap, hŏng klei bi doh kbiă hriê mơ̆ng klei lŏ bi kkiêng mrâo, leh anăn klei lŏ bi mrâo hŏng Yang Mngăt Jăk, 6Pô Ñu tuh leh kơ drei êbeh dlai hlăm Yêsu Krist, Pô Bi Mtlaih drei, 7čiăng kơ drei dưi mâo klei yap kpă hŏng klei Ñu pap, leh anăn jing phung dưn ngăn hlăm klei čang hmăng kơ klei hdĭp hlŏng lar. 8Klei blŭ anăn jing sĭt.
 Kâo čiăng kơ ih mtă bi sĭt kơ klei anăn, čiăng kơ phung đăo leh kơ Aê Diê srăng pioh jih ai tiê ngă bruă jăk. Klei anăn jăk snăk leh anăn yuôm kơ mnuih.
9Ƀiădah brei đuĕ mơ̆ng klei bi tăng mluk, klei răk anăn phung aê, klei bi msao, leh anăn klei bi tăng kơ klei bhiăn, kyuadah klei anăn amâo yuôm ôh leh anăn hơăi mang. 10Bi kơ mnuih duah klei bi kah phung, leh ih ƀuah ñu bliư̆ tal sa, leh anăn bliư̆ tal dua, đăm lŏ bi mguôp hŏng ñu ôh, 11kyuadah ih thâo leh mnuih msĕ snăn jing klah đuĕ leh, leh anăn soh, ñu mă tŭ klei phat kđi ñu pô.

Klei Mtă Mdê Mdê

12 Tơdah kâo tiŏ nao kơ ih Y-Artêmas amâodah Y-Tisik, brei ih ruăt hriê bi tuôm hŏng kâo ti ƀuôn Nikôpôlis, kyuadah kâo čuăn leh čiăng dôk tinăn êjai yan puih. 13 Duah đru bruă Y-Sênas, khua klei bhiăn, leh anăn Y-Apôlôs hlăm klei diñu hiu, đăm brei diñu kƀah sa mta mnơ̆ng ôh. 14Brei phung đăo tinăn gĭr ngă bruă jăk čiăng dưi đru mtam tơdah mâo klei kƀah jêč, snăn đăm diñu kƀah mboh klei thâo đru.
15Jih jang phung dôk mbĭt hŏng kâo mơĭt klei čhưn kơ ih. Brei ih čhưn hŏng phung khăp kơ drei hlăm klei đăo.
 Brei klei pap dôk mbĭt hŏng jih jang diih.