12

1Hdơr bĕ kơ Pô Hrih ih êjai ênuk ih hlăk ai,
   êlâo kơ hruê jhat truh,
  leh anăn thŭn srăng truh hlăk anăn ih lač,
   “Kâo amâo mâo klei mơak hlăm thŭn anei ôh”,
  2êlâo kơ yang hruê leh anăn klei mngač,
   mlan leh anăn mtŭ jing mmăt,
   leh anăn knam lŏ hriê leh hjan;
  3hlăm hruê tơdah phung kiă sang ktư̆ yơ̆ng,
   leh anăn phung mnuih ktang gô rŏng,
  leh anăn phung kwă kpŭng mdei kyuadah diñu jing ƀiă,
   leh anăn dŏ dlăng ti ƀăng bhă điêt jing mmăt,
  4leh anăn arăng kđăl hĕ ƀăng jang ti êlan,
   tơdah ênai arăng kwă kpŭng jing djơ djĕ,
  leh anăn sa čô kgŭ tơdah hmư̆ čĭm mñê,
   leh anăn jih jang anak mniê mmuñ dôk kriêp;
  5msĕ mơh diñu huĭ kơ anôk đĭ ti dlông,
   leh anăn klei bi huĭ dôk ti êlan;
  ana boh knia bi mnga,
   ktuôp čhuang êbat hŏng klei ktrŏ leh anăn čiăng lĕ buh;
  kyuadah mnuih srăng đuĕ nao kơ sang ñu dôk hlŏng lar,
   leh anăn phung čŏk hia êbat ti êlan.
  6Hdơr bĕ kơ Pô Hrih êlâo kơ klei prăk tloh,
   amâodah êlŭ mah mčah,
  amâodah čeh mčah ti akŏ êa,
   amâodah pông ktŭng êa mčah ti kbăng êa,
  7leh anăn ƀruih lăn lŏ wĭt kơ lăn msĕ si êlâo,
   leh anăn mngăt lŏ wĭt kơ Aê Diê pô brei gơ̆.

  8“Klei hơăi mang hĭn kơ klei hơăi mang,”
   Khua Pô Mtô lač, “Jih jang jing klei hơăi mang.”

Klei Bi Ruê̆

9Êbeh kơ klei jing thâo mĭn, msĕ mơh Khua Pô Mtô mtô kơ phung ƀuôn sang klei thâo săng êjai ksiêm, hriăm, leh anăn čih klei bi hriêng hŏng klei răng snăk. 10Khua Pô Mtô duah boh blŭ bi mơak, leh anăn hŏng klei djŏ ñu čih boh blŭ klei sĭt nik.
11Klei pô thâo mĭn lač jing msĕ si msei knur, leh anăn lu klei blŭ mdê mdê Mgăt Ƀiăp bi kƀĭn leh, jing msĕ si msei kđĭn arăng pơ̆ng kjăp. Jih klei anăn kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, hjăn Ñu yơh jing Mngăt Biăp. 12Ơ dam, răng bĕ đăm lŏ thiăm ôh kơ jih jang klei anăn. Bruă ngă lu hdruôm hră amâo thâo tuč ôh, leh anăn tơdah hriăm lu đei jing êmăn kơ asei mlei.

  13Brei drei hmư̆ klei bi ruê̆ kơ jih jang klei bi hriăm anei:
   Huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê leh anăn djă pioh klei ñu mtă;
   kyuadah klei anăn jing jih klei djŏ brei mnuih ngă.
  14Kyuadah Aê Diê srăng phat kđi jih jang klei mnuih ngă,
   mbĭt hŏng jih jang klei hgăm,
   thâodah jăk thâodah jhat.