12

  1Thaum koj tseem hluas
   koj cia li nco txog tus uas tsim koj
  ua ntej uas kev txom nyem nyuaj siab
   tsis tau los txog,
  thiab lub niaj lub xyoo tsis tau los txog
   uas koj yuav hais tias,
  “Kuv tsis muaj kev zoo siab xyiv fab
   rau lub niaj lub xyoo ntawd li,”
  2yog ua ntej uas lub hnub thiab kev kaj
   thiab lub hli thiab tej hnub qub
   tsis tau tsaus,
  yog thaum nag los lawm
   los huab tseem tsaus nti,
  3thiab cov faj xwm uas zov tsev tshee,
   thiab cov uas muaj zog khoov khoov,
  thiab cov uas zom zeb tsis tau tso tseg
   vim yog tshuav neeg tsawg,
  thiab cov uas xauj ntawm qhov rais
   tsis tshua pom kev lawm,
  4thiab thaum tej qhov rooj
   uas tawm rau ntawm txojkev kaw tag,
   thiab lub suab zom zeb ntsiag to,
  thiab suab nag suab noog
   ua rau neeg tsim dheev
   thiab suab nkauj kuj ntsiag zuj zus,
  5thiab lawv ntshai nyob saum tej chaw siab,
   thiab muaj tej uas ntshai kawg
   nyob tom tej kev.
  Yog thaum tej txiv daw tawg paj
   thiab kooj ntsuab txav zuj zuav
   thiab txojkev ntshaw kuj ploj tag lawm,
  vim yog neeg tabtom mus rau lub chaw
   uas nws nyob mus ib txhiab ib txhis,
  thiab cov uas quaj ntsuag
   mus mus los los hauv tej kev.
  6Yog ua ntej uas saw nyiaj tsis tau tu,
   thiab lub phaj kub tsis tau tawg
  thiab lub hub dej tsis tau tawg
   rau ntawm qhov dej txhawv,
   thiab lub log uas kiv ntaus dej tsis tau lov,
  7thiab ua ntej uas hmoov av
   rov mus ua av li qub
  thiab ntsuj plig rov mus cuag Vajtswv
   uas pub nws tuaj.

8Tub Laj Lim hais tias, “Qhuav qhawv, qhuav qhawv, txhua yam qhuav qhawv xwb.”

Xaus lus

9Tsis yog tub Laj Lim muaj tswvyim xwb, nws tseem qhia kev txawj ntse rau cov pejxeem thiab nws tshuaj saib thiab tshawb nrhiav thiab muab tej paj lug tib ua ib qeb zuj zus. 10Xibhwb ua tib zoo nrhiav tej lus uas zoo mloog, thiab nws sau tej lus tseeb ncaj nraim.
11Cov neeg muaj tswvyim tej lus zoo yam nkaus li tus hmuv uas ntse zuag plias. Tej lus uas ib tug yug yaj hais tau muab sau zog cia ua ke lawm, zoo yam nkaus li tej ntsia hlau uas muab ntsia ruaj khov. 12Kuv tus tub, cia li ceev faj tej lus uas hais ntxiv rau cov lus no. Qhov uas sau ua ntawv ntau yuav muaj tsis txawj kawg li, thiab kawm ntau kuj ua kom txog siav.
13Zaj no twb xaus lawm, twb hnov huvsi lawm. Cia li hwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tuav rawv nws tej lus nkaw, vim qhov no yog txhua yam uas neeg yuav tsum ua. 14Vajtswv yuav muab txhua yam haujlwm thiab tej uas ua nraim nkoos los txiav txim tsis hais zoo lossis phem.