9

Cov tubkhai muaj cai

1Kuv tsw nyob ywj pheej lov? Kuv tsw yog tubkhai lov? Kuv tsw tau pum Yexu kws yog peb tug Tswv lov? Mej tsw yog teg num kws kuv ua rua tug Tswv lov? 2Yog lwm tug tsw pum tas kuv yog tubkhai los mej kuj pum, tsua qhov mej yog lub hom thawj kws nas rua qhov kws kuv ua tug Tswv le tubkhai.
3Yog leejtwg tshuaj saib kuv, kuv yuav has daws kuv zaaj le nuav. 4Kuv tsw muaj cai noj hab haus lov? 5Kuv tsw muaj cai coj quaspuj kws ntseeg nrug kuv moog ib yaam le lwm tug tubkhai hab yaam le tug Tswv cov kwv hab Khefa lov? 6Lossws tsuas yog kuv hab Npananpa xwb txhad tsw muaj cai tso tej num kws yug ib lub ncauj tseg lov? 7Leejtwg ua tub rog es rov them nwg tug nqe zug? Leejtwg cog vaaj txwv maab es tsw noj tej txwv huv lub vaaj ntawd? Leejtwg yug yaaj es tsw haus tej kua mig? 8Kuv has le nuav lawv le tuabneeg lub sab xaav xwb lov? Phoo kevcai kuj has ib yaam le nuav los tsw yog? 9Tsua qhov tub muaj lug sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai has tas, “Thaus nyuj saamswm tsuj qeb tsuj mog mej tsw xob muab tawb looj nyuj qhov ncauj.” Yog Vaajtswv txhawj nyuj xwb lov? 10Vaajtswv yeej has rua peb los tsw yog? Tej lug hov sau ca rua peb tsua qhov tug kws laij teb, laij muaj sab vaam hab tug kws ntaus qoob ntaus muaj vaam tas yuav tau tej qoob hov. 11Yog peb tseb saab ntsuj plig rua mej, peb sau saab nqaj tawv ntawm mej yog nyaav rua mej lov? 12Yog lwm tug muaj cai tau ntawm mej, peb yimfuab muaj cai los tsw yog?
 Txawm le caag los peb tsw swv txuj cai nuav, tassws peb thev txhua yaam sub peb txhad tsw muab daabtsw lug taav Kheto txuj xuv zoo.
13Mej tsw paub lov? Cov kws ua num huv lub tuam tsev kuj noj lub tuam tsev le zaub mov, hab cov kws ua num ntawm lub thaaj kuj tau tej kws faib ntawm lub thaaj. 14Ib yaam le ntawd, tug Tswv has tas tswm nyog cov kws pav txuj xuv zoo tau noj ntawm qhov kws pav txuj xuv zoo hov. 15Tassws kuv tsw swv txuj cai nuav hlo le hab qhov kws kuv sau tej nuav tsw yog has kuas luas pub le ntawd rua kuv, tsua qhov kuv yeem tuag zoo dua ca luas rhuav qhov kws kuv khaav. 16Yog kuv pav txuj xuv zoo kuv yeej tsw muaj chaw khaav hlo le, tsua qhov kuv yeej yuav tsum ua. Yog kuv tsw pav txuj xuv zoo kuv kuj raug txom nyem. 17Yog kuv zoo sab pav txuj xuv zoo kuv yuav tau nqe zug. Yog kuv tsw zoo sab pav los kuv yeej yuav tsum ua tej kws muab cob rua kuv lawm. 18Tej nqe zug kws muab rua kuv yog daabtsw? Kuj yog qhov kws pav txuj xuv zoo hov kuv pav tsw yuav nqe, kuv txhad tsw swv txuj cai huv txuj xuv zoo hlo le.
19Txawm yog kuv tau nyob ywj pheej tsw ua leejtwg qhev los kuv tseed ua txhua tug le qhev sub txhad coj tau tuabneeg lug ntseeg coob zuj zug. 20Kuv ua yaam le ib tug Yutai rua huv cov Yutai sub txhad coj tau cov Yutai lug ntseeg. Kuv ua yaam le tug kws nyob huv Mauxe txuj kevcai rua huv cov kws nyob huv txuj kevcai (tassws kuv tug kheej tsw yog nyob huv qaab txuj kevcai) sub txhad coj tau cov kws nyob huv txuj kevcai hov lug ntseeg. 21Kuv ua yaam le tug kws tsw nyob huv txuj kevcai rua huv cov kws tsw nyob huv txuj kevcai, (kuv tsw yog nyob dhau Vaajtswv txuj kevcai tassws nyob huv qaab Kheto txuj kevcai) sub txhad coj tau cov kws tsw nyob huv txuj kevcai lug. 22Kuv ua yaam le tug kws qaug zug rua huv cov kws qaug zug sub txhad coj tau cov kws qaug zug lug. Kuv yeem ua txhua yaam tuabneeg rua txhua tug sub txhad swv txhua txujkev paab tau qee leej dim. 23Kuv ua txhua yaam vem yog saib rua txuj xuv zoo kuv txhad le muaj feem tau tej kws txuj xuv zoo pub.
24Mej tsw paub lov? Cov kws sws tw dha suavdawg yeej dha tassws tsuas yog tuab tug txhad tau tshaav ntuj xwb. Mej yuav tsum dha tag kuas tau tshaav ntuj. 25Txhua tug kws sws tw dha yuav tsum tswj puab lub cev rua txhua faab. Puab ua kuas tau lub mom paaj ntoos kws txawj zeeg tassws peb ua kuas tau lub mom paaj ntoos kws tsw txawj zeeg. 26Yog le hov kuv tsw yog laam dha tsw muaj hom phaj, kuv tsw yog ntaus nrwg yaam le tug kws ntaus cua xwb. 27Tassws kuv ntaus kuv lub cev hab tswj ca, ntshai tsaam thaus kuv tshaaj tawm txuj xuv zoo rua lwm tug lawm kuv tug kheej tsw nrug luas tau tej tshaav ntuj hov.