3

Cov kws saib cov ntseeg

1Tej lug nuav tso sab tau. Yog leejtwg xaav ua teg num kws saib pawg ntseeg, kuj yog tug hov xaav ua teg num zoo. 2Tug kws saib pawg ntseeg yuav tsum yog tug kws tsw muaj chaw thuaj hab muaj ib tug quaspuj xwb, hab paub xyuam xwm, txawj tswj nwg tug kheej, paub cai, zoo sab txais qhua, txawj qhuab qha, 3tsw qaug dej qaug cawv, tsw ua nruj ua tswv tassws muaj lub sab zaam xeeb, tsw sws caav sws tshe, hab tsw ntshaw nyaj txag. 4Nwg yuav tsum kaav tau nwg tsev tuabneeg, hab tswj nwg cov mivnyuas kuas noog lug hab fwm lwm tug. 5Yog tug txwvneej twg tsw txawj kaav nwg tsev tuabneeg, nwg yuav saib tau Vaajtswv pawg ntseeg le caag? 6Tsw xob ca tug kws nyav ntseeg tshab ua tug saib pawg ntseeg tsaam tes nwg khaav theeb hab raug txem ib yaam le Ntxwg Nyoog. 7Hab nwg kuj yuav tsum yog tug kws tej tuabneeg saab nrau fwm, sub nwg txhad tsw raug thuaj hab tsw maag Ntxwg Nyoog lub vuj hlua.

Cov kws paab ua num

8Cov kws paab ua num kuj ib yaam nkaus yuav tsum yog cov kws luas fwm, tsw xob ua ncauj lug zoo sab phem, tsw xob quav dej quav cawv, tsw xob ua lub sab hlub xaav yuav ntau. 9Puab yuav tsum muaj lub sab dawb paug tuav txujkev ntseeg kws Vaajtswv muab npog ca lawd ruaj. 10Yuav tsum xub tshuaj saib puab tsaiv, yog pum tas puab tsw muaj chaw thuaj, le ca puab ua cov kws paab ua num. 11Cov quaspuj kuj ib yaam nkaus hab, yuav tsum yog cov kws luas fwm, tsw xyaav lwm tug moo, paub xyuam xim hab ua ncaaj rua txhua yaam. 12Cov kws paab ua num yuav tsum muaj ib tug quaspuj xwb, hab yuav tsum kaav tau puab cov mivnyuas hab tsev tuabneeg zoo. 13Cov kws paab yog ua tau num zoo kuj tau koob meej hab yuav ruaj sab kawg rua huv txujkev ntseeg Yexu Kheto.

Qhov tseem ceeb kws peb ntseeg

14Kuv vaam tas kuv yuav tuaj cuag koj sai sai nuav, tassws qhov kws sau tej nuav tuaj rua koj kuj yog tas 15yog kuv tuaj qeeb koj txhad paub tas tswm nyog yuav xyum le caag rua huv Vaajtswv tsev tuabneeg, kws yog Vaajtswv tug muaj txujsa nyob pawg ntseeg, yog tej ncej txawb hab tej taw tag txujkev tseeb. 16Peb leeg tas txujkev ntseeg kws muab npog ca lawd tseem ceeb heev.
  Nwg tshwm lug ua tuabneeg nqaj tawv.
   Vaaj Ntsuj Plig qha kuas paub tseeb tas
   nwg ncaaj nceeg,
   hab cov tubkhai ntuj pum ntsoov nwg.
  Nwg raug muab tshaaj tawm
   rua ib tsoom tuabneeg,
   hab tuabneeg huv nplajteb ntseeg nwg.
  Nwg raug muab qaws
   nrug fwjchim ci ntsaa ab nce moog.