15

Yiang Sursĩ Talốh Cruang Mô-ap

1Santoiq nâi atỡng tễ máh ranáq ễ toâq pỡ cruang Mô-ap.
 Vil Ar cớp vil Kir cỡt ralốh tâng muoi sadâu sâng, cớp cruang cutễq Mô-ap cỡt ngua parngeh nheq.
2Máh cũai tâng vil Di-bôn chỗn tâng anũol cóh dŏq nhiam nhit pỡ ntốq bữn rup yiang. Cũai Mô-ap sâng ngua cớp u‑ỗi chóq vil Ni-bô cớp vil Mê-daba. Dũ náq alới cũah plỡ alống cớp cũah sóc bễc táq tếc alới sâng ngua lứq. 3Cũai proai dũ náq tâng máh rana ki tâc moang aroâiq tanúh; tâng máh nchŏh pứng dĩ vil cớp tâng mpuol dống tapín cũai proai tanúh cớp nhiam. 4Cũai vil Hê-sabôn cớp cũai vil E-lia-le nhiam casang lứq, cớp sưong alới nhiam canuang toâq pỡ vil Yahat. Dếh tỗp tahan Mô-ap cỡt cangcoaih ngcŏh cớp ŏ́c clŏ́q alới cỡt pứt nheq. 5Cứq nhiam tâng mứt cỗ sâng sarũiq táq máh cũai Mô-ap. Bữn máh cũai Mô-ap lúh chu vil Sô-a cớp chu vil Ec-lat Se-li-sia, yuaq cruang cutễq alới cỡt ralốh nheq. Cớp bữn muoi tỗp cũai pỡq chu vil Luhit, ntơn lúh ntơn nhiam. Muoi tỗp ễn pỡq chu vil Hô-rô-nêm; tỗp alới nhiam u‑ỗi casang lứq. 6Dỡq tũm Nim-rim khoiq sarễt khỗ; máh bát pễr pứh dỡq ki cỡt roŏh khỗ nheq, cớp tỡ bữn acán ntrớu noâng ramoong. 7Máh cũai proai yang avúng cóh ca bữn moang aluang vi-lô, alới dững dếh máh crơng crớu alới bữn hỡ. 8Dũ ntốq tâng máh raloan cruang Mô-ap bữn moang sưong nhiam cuclỗiq cucling toau toâq vil Ec-lêm cớp vil Bêr E-lim. 9Tâng vil Di-bôn crỗng cỡt cusâu moang aham, ma Yiang Sursĩ noâng tữm ễn ranáq túh coat pỡ cũai proai tâng ntốq ki. Án yỗn máh cula samín toâq cáp máh cũai ca noâng khlâiq tâng cruang Mô-ap.