15

Tin-Hungh Oix Mietc Mo^apc

1Naaiv se gorngv taux Mo^apc nyei waac.
  Yiem yietc muonz hnangv, Mo^apc nyei Aan Zingh zuqc baaic, zuqc mietc mi'aqv.
   Mo^apc ziouc zuqc baaic, waaic mi'aqv.
  Yiem yietc muonz hnangv, Mo^apc nyei Ki^aa Zingh zuqc baaic, zuqc mietc mi'aqv.
  2Ndi^mbon Mienh faaux mingh
   taux yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx nyiemv.
   Mo^apc Mienh weic Ne^mbo caux Me^nde^mbaa Zingh qaqv nyiemv.
  Dauh dauh mienh nyei m'nqorngv teix njang,
   dauh dauh nyei siaam yaac teix nzengc.
  3Yiem jauv zaangc ninh mbuo zuqv la'maah ndie-cou.
   Yiem biauv-ngorh caux domh zuangx zaamc
   dauh dauh qaqv nyiemv duqv kouv haic.
  4Hetv^mbon caux E^le^aa^le nyei mienh nyiemv mbui nyei,
   ninh mbuo nyei qiex zungv aengv taux Yaa^haatv.
  Weic naaiv yiem Mo^apc
   dorh jienv mborqv jaax nyei wuoqc ginc nyei baeng heuc mbui nyei,
   mba'nziu mbokc mbokc nyei.
  5Yie nyei hnyouv weic Mo^apc nyiemv duqv kouv haic.
   Mo^apc Mienh biaux maengc mingh taux So^aa,
   zungv mingh taux Ekc^latv Se^li^si^yaa.
  Ninh mbuo faaux Lu^hitv,
   yietc binc faaux, yietc binc nyiemv.
  Gan mingh Ho^lo^naa^im wuov diuh jauv,
   ninh mbuo bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv
   weic ninh mbuo zuqc mietc nyei zeqc naanc.
  6Nimlim nyei wuom nqaai nzengc,
   miev yaac nyaux nqaai.
  Miev-lunx yaac maiv cuotv.
   Maiv maaih yietc deix maeng nyei setv.
  7Weic naaiv Mo^apc Mienh duqv daaih nyei zinh zoih caux siou nyei ga'naaiv
   ninh mbuo bienh jiex Suiv-Liemh Ndiangx nyei Ndoqv.
  8Yiem Mo^apc Deic taux haaix ndau maaih nzauh nyiemv nyei qiex.
   Nzauh nyiemv nyei qiex zungv taux Ekc^laa^im,
   nzauh nyiemv nyei qiex yaac mingh taux Mbe^e Elim.
  9Ndi^mbon nyei ndoqv maaih nziaamv buangv nzengc.
   Mv baac yie corc oix bun Ndi^mbon zuqc zeqc naanc gauh hniev.
  Bun sienh zunc yiem Mo^apc biaux cuotv nyei mienh,
   caux yiem deic-bung zengc njiec nyei mienh.