15

Vajtswv Yuav Ua Kom Lub Tebchaws Mau-am Puastsuaj

1Ntawm no yog cov lus uas hais txog lub tebchaws Mau-am. Ib hmos xwb lub nroog Ales thiab lub nroog Kiles raug kev puastsuaj tas thiab lub tebchaws nyob ntsiag to. 2Cov neeg hauv lub nroog Dinpoos nce mus quaj hauv lawv tej tsev teev dab saum tej ncov roob. Cov Mau-am uas nyob thoob plaws lub nroog Nenpaus thiab Medenpas quaj tu siab nrho muab lawv tej plaubhau thiab lawv tej hwjtxwv chais povtseg. 3Tej neeg puavleej npua ntaubtsaj mus nyob tom tej kev; cov neeg mus quaj nyiav hauv plawv nroog thiab saum tej rutsev. 4Cov neeg hauv lub nroog Hesenpoos thiab Ele-ales tsa suab hlo quaj, lawv tej suab quaj nrov mus txog puag tim Yahaxes. Twb yog vim li no cov tubrog thiaj ntshai tshee hnyo, thiab lawv zog ntaug tas huv tibsi. 5Kuv lub siab quaj dhi rau lub tebchaws Mau-am! Cov neeg tawg khiav mus rau hauv lub nroog Xau-as, thiab mus rau hauv lub nroog Elas Selisiyas. Qee leej quaj taug kev nce mus rau pem lub nroog Luhithas qee leej taug kev khiav mus rau hauv lub nroog Haulauna-ees; lawv quaj nrov heev rau lawv tej kev piamsij ntawd. 6Tus dej Nimilees nqhuab lawm, tej nyom uas tuaj ntawm ob sab ntug dej tuag tas thiab tsis tshuav ib yam nroj tsuag dabtsi tseem ntsuab nyob qhov twg li. 7Cov neeg nrhiav kev coj lawv tej khoom uas seem khiav mus hla lub Hav Vilaus. 8Tej suab quaj nrov thoob plaws tebchaws Mau-am. Nyob hauv lub nroog Ela-ees thiab Npelelis los yeej hnov tej suab quaj huv tibsi. 9Tus dej hauv lub nroog Dinpoos tsuas pom ntshav liab ploog xwb, thiab Vajtswv tseem muab tej yam uas phem tshaj plaws tsub ntxiv rau cov neeg uas nyob hauv thiab. Cov neeg Mau-am uas khiav dim thiab cov uas seem nyob hauv lub tebchaws puavleej raug tsov ntxhuav tom tuag tas.