10

Vinh quang rời Đền thờ

1Tôi nhìn lên khung trời trên đầu các chê-ru-bim, thấy xuất hiện như cái ngai bằng lam ngọc. 2Chúa phán cùng người mặc áo vải gai: "Vào giữa các bánh xe đang quay tít, bên dưới các chê-ru-bim, lấy than lửa đỏ giữa các chê-ru-bim, đem rải khắp thành phố." Người ấy vâng lệnh, thi hành trước mặt tôi.

3Các chê-ru-bim đứng vê phía nam Đền thờ khi người ấy vào. Mây phủ đầy sân trong. 4Vinh quang Chúa Hằng Hữu tỏa ra từ các chê-ru-bim, cho đến cửa Đền thờ. Đền thờ đầy mây, và sân trong đầy vinh quang rực rỡ của Chúa Hằng Hữu. 5Tiếng cánh các chê-ru-bim, cũng như tiếng phán của Thượng Đế Toàn năng, vang ra đến sân ngoài Đền thờ. 6Khi Chúa bảo người mặc áo vải gai vào giữa các chê-ru-bim, lấy than lửa đỏ giữa các bánh xe quay tít, người ấy đi vào đứng bên cạnh một bánh xe. 7Một trong các chê-ru-bim đưa tay vào lửa đang cháy giữa các chê-ru-bim, lấy than lửa bỏ vào tay người mặc áo vải gai, người này nhận lấy và bước ra ngoài. (8Dưới cánh các chê-ru-bim có gì giống tay người).

9Tôi nhìn thấy bốn bánh xe bên cạnh các chê-ru-bim, mỗi bánh xe bên cạnh một thiên thần, các bánh xe lóng lánh như lục ngọc thạch. 10Bốn bánh xe có hình dạng giống nhau, trông như bánh xe lồng trong bánh xe. 11Do đó, các bánh xe có thể tiến thẳng về bốn phía, không cần xoay lại. Bánh xe trước tiến phía nào, các bánh xe khác liền tiến theo, không cần xoay trở. 12Trên các bánh xe, vành và cây căm có rất nhiều mắt. 13Tôi nghe các bánh xe được gọi là 'Bánh xe quay tít.' 14Mỗi thiên thần có bốn mặt: thứ nhất mặt thiên thần, thứ hai mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng.

15Đó là những sinh vật tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba. Các chê-ru-bim bay lên khoảng không. 16Khi chê-ru-bim đi, bánh xe đi bên cạnh; khi chê-ru-bim xoè cánh bay lên khỏi đất, bánh xe cũng lên theo. 17Khi chê-ru-bim dừng lại, bánh xe cũng dừng. Khi chê-ru-bim bay lên, bánh xe lên theo, vì Thần linh của các sinh vật ở trong bánh xe.

18Vinh quang Thượng Đế rời khỏi cửa Đền thờ, dừng lại bên trên các chê-ru-bim. 19Trước mắt tôi, các chê-ru-bim xoè cánh bay lên khỏi đất - có các bánh xe bên cạnh - đến cổng phía đông Đền thờ. Vinh quang Thượng Đế Y-sơ-ra-ên ở bên trên các chê-ru-bim.

20Đó là các sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, bên bờ sông Kê-ba. Tôi biết các sinh vật là chê-ru-bim, 21vì mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh, dưới cánh có tay giống như tay người. 22Mặt các sinh vật cũng giống hệt mặt các chê-ru-bim tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba. Mỗi sinh vật đều đi thẳng tới trước.