10

Klei Guh Kơang Yêhôwa Đuĕ Mơ̆ng Sang Yang

1 Kâo dlăng leh anăn nĕ anei, ti čhiăm guôm ti dlông boh kŏ phung čêrubim mâo mnơ̆ng bi êdah ti dlông diñu msĕ si boh tâo yuôm saphir, dlăng msĕ si sa boh jhưng mtao. 2 Yêhôwa lač kơ êkei hơô ao kbuă, “Mŭt bĕ hlăm pông dôk dar ti gŭ phung čêrubim, bi bŏ kngan ih hŏng hdăng ngur mơ̆ng plah wah phung čêrubim, leh anăn sai dŏ anăn ti dlông ƀuôn Yêrusalem.” Êjai kâo dôk dlăng kâo ƀuh gơ̆ mŭt. 3Phung čêrubim dôk dơ̆ng tĭng djiêu dhŭng sang tơdah êkei anăn mŭt; leh anăn knam bi bŏ wăl ti lam. 4Hlăk anăn klei guh kơang Yêhôwa đĭ mơ̆ng phung čêrubim truh kơ kmhia sang; leh anăn sang bŏ hŏng knam, leh anăn wăl bŏ hŏng klei mngač mơ̆ng klei guh kơang Yêhôwa. 5Ênai siap phung čêrubim arăng hmư̆ tơl truh ti wăl ti êngao, msĕ si asăp Aê Diê Pô Mâo Jih Klei Myang tơdah ñu blŭ.
6Tơdah ñu mtă kơ êkei hơô ao kbuă, “Mă bĕ pui mơ̆ng plah wah pông dôk dar, mơ̆ng plah wah phung čêrubim,” gơ̆ mŭt leh anăn dôk dơ̆ng ti djiêu sa boh pông. 7Sa čô čêrubim yơr kngan ñu mơ̆ng plah wah phung čêrubim leh anăn mă đa đa pui anăn, leh anăn dưm pui anăn hlăm kngan êkei hơô ao kbuă; gơ̆ mă leh anăn kbiă nao. 8Ti gŭ siap phung čêrubim mâo rup sa ƀĕ kngan mnuih.
9 Kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo pă boh pông ti djiêu phung čêrubim, sa boh pông ti djiêu grăp čô čêrubim, leh anăn pông anăn bi êdah msĕ si boh tâo mngač krisôlit. 10Bi kơ rup čêrubim, jih pă čô jing msĕ, msĕ si sa boh pông dôk hlăm sa boh pông mkăn. 11Tơdah diñu nao, diñu nao phă pă ƀĭt kiêng amâo wir kơ điâo hnuă ôh êjai diñu nao. Tui si pông ti anăp nao, pông mkăn tui hlue, amâo wir điâo hnuă ôh êjai diñu nao. 12 Kluôm asei mlei wăt rŏng diñu, kngan leh anăn siap diñu, leh anăn jih jang pông pioh kơ pă čô čêrubim anăn bŏ hŏng ală jŭm dar. 13Bi kơ pông, arăng pia tui si kâo hmư̆ jing “pông dôk dar.” 14 Grăp čô čêrubim mâo pă ƀô̆ mta: ƀô̆ tal sa jing ƀô̆ čêrubim, ƀô̆ tal dua jing ƀô̆ mnuih, ƀô̆ tal tlâo jing ƀô̆ êmông gu, leh anăn ƀô̆ tal pă jing ƀô̆ tlang.
15Phung čêrubim đĭ kơ dlông. Anei jing phung mnơ̆ng hdĭp kâo ƀuh leh ti êa krông Kêbar. 16Tơdah phung čêrubim nao, pông nao ti djiêu diñu; leh anăn tơdah phung čêrubim mblang siap diñu čiăng đĭ phă dlông mơ̆ng lăn, pông amâo wir điâo hnuă diñu ôh. 17Tơdah phung čêrubim dôk, pông dôk msĕ mơh, leh anăn tơdah phung čêrubim đĭ, pông đĭ mbĭt hŏng diñu mơh; kyuadah mngăt myang mnơ̆ng hdĭp dôk hlăm pông.
18Leh anăn klei guh kơang Yêhôwa kbiă mơ̆ng kmhia sang yang leh anăn nao dôk ti dlông čêrubim. 19Phung čêrubim mblang siap diñu leh anăn đĭ phă dlông mơ̆ng lăn ti anăp ală kâo, êjai diñu nao pông ti djiêu diñu nao mbĭt, leh anăn diñu dôk ti anôk mŭt ƀăng jang ngŏ sang Yêhôwa; leh anăn klei guh kơang Aê Diê Israel dôk ti dlông diñu.
20Anei jing mnơ̆ng hdĭp kâo ƀuh leh ti gŭ Aê Diê Israel ti êa krông Kêbar; leh anăn kâo thâo diñu jing phung čêrubim. 21Grăp čô mâo pă ƀô̆ mta, grăp čô mâo pă pŏk siap, leh anăn ti gŭ siap diñu mâo msĕ si kngan mnuih. 22Bi kơ ƀô̆ mta diñu, diñu jing msĕ si ƀô̆ mta bi êdah leh kâo ƀuh ti êa krông Kêbar. Grăp čô diñu nao phă anăp.