10

Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa ab tawm huv lub tuam tsev

1Kuv tsaa muag saib sau lub qaab ntuj kws khwb cov Khelunpee hov taubhau na cav muaj ib yaam tshwm lug zoo le qai zeb phaithu yimlaaj, zoo yuav thooj le lub zwm txwv. 2Vaajtswv has rua tug txwvneej kws naav ntaub maag hov tas, “Ca le nkaag moog rua huv plawv cov lug tsheb kiv kiv kws nyob huv qaab cov Khelunpee. Ca le xuas teg yawm cov ncaig tawg kws tseed kub huv plawv cov Khelunpee hab coj moog w rua sau lub nroog.” Mas tug hov kuj nkaag moog taab meeg kuv saib ntsoov. 3Thaus tug txwvneej hov nkaag moog, cov Khelunpee sawv ntawm lub tuam tsev saab nraag. Mas fuab lug laum puv nkaus lub tuam tsev lub tshaav puam saab huv. 4Mas Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab kuj tawm ntawm cov Khelunpee moog rua ntawm lub qhov rooj tuam tsev, mas fuab laum puv nkaus lub tuam tsev chaav huv plawv, hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab puv nkaus lub tshaav puam saab huv. 5Txawm yog cov kws nyob lub tshaav puam saab nrau los kuj nov cov Khelunpee kauj tis lub suab nrov, ib yaam le Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub suab has lug.
6Thaus nwg has rua tug txwvneej kws naav ntaub maag has tas, “Ca le muab suavtawg huv plawv cov lug tsheb kiv kiv kws nyob huv plawv cov Khelunpee,” tug txwvneej hov nkaag moog sawv ntawm ib saab ib lub lug tsheb. 7Ib tug Khelunpee txawm cev loo teg moog rua huv cov suavtawg kws nyob huv plawv cov Khelunpee, muab suavtawg lug cev rua tug kws naav ntaub maag hov txhais teg, tes tug hov txawm txais cov suavtawg hov tawm moog lawm. 8Saib mas zoo le huv qaab cov Khelunpee phob tis muaj ib txhais teg thooj le teg tuabneeg.
9Kuv tsaa muag saib mas pum muaj plaub lub lug tsheb nyob ib saab ntawm cov Khelunpee, ib tug muaj ib lub lug. Saib cov lug tsheb mas ci zoo yaam nkaus le tej qai zeb hlaws ntsuab laam lug. 10Cov lug tsheb hov zoo le kws has nuav, plaub lub lug tsheb zoo ib yaam nkaus, plaub lub lug tsheb zoo le nyag muaj nyag ib lub lug muab nruab sws rws. 11Thaus yuav moog rua saab twg kuj ca le moog tau rua plaub faab tsw txug tig le. Yog ib lub lug moog rua tom hauv ntej lwm lub lug kuj moog lawv qaab tsw txug tig le. 12Puab lub cev lub nraus qaum tej teg tej kauj tis hab puab plaub lub lug tsheb puavleej muaj qhov muag thoob plawg. 13Cov lug tsheb hov kuv nov luas hu tas “lug tsheb kws kiv kiv.” 14Txhua tug muaj plaub lub ntsej muag, lub ntsej muag ib yog Khelunpee, lub ntsej muag ob yog tuabneeg, lub ntsej muag peb yog tsuv ntxhuav, lub ntsej muag plaub yog daav.
15Cov Khelunpee kuj sawv yaa moog. Yog tej tsaj caj sa kws kuv txeev pum ntawm ntug dej Khenpa. 16Thaus cov Khelunpee moog, cov lug tsheb kuj lawv ib saab moog hab. Thaus cov Khelunpee nthuav tis yaa tawm huv nplajteb lawm, cov lug tsheb hov kuj tsw tig ntawm puab moog. 17Thaus cov Khelunpee nreg, cov lug tsheb kuj nreg, thaus cov Khelunpee sawv yaa cov lug tsheb kuj sawv yaa ua ke moog, tsua qhov cov tsaj tug plig nyob huv cov lug tsheb.
18Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa ab txawm tawm ntawm lub qhov rooj tuam tsev moog nyob sau cov Khelunpee. 19Cov Khelunpee kuj nthuav tis yaa nce huv aav moog taab meeg kuv saib ntsoov, cov lug tsheb kws nyob ib saab kuj moog ua ke hab. Puab nreg rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev lub qhov rooj kws nyob saab nub tuaj. Cov Yixayee tug Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab nyob sau cov Khelunpee ntawd.
20Cov Khelunpee nuav yog cov tsaj caj sa kws kuv txeev pum nyob huv qaab cov Yixayee tug Vaajtswv ntawm ntug dej Khenpa. Hab kuv paub tas puab yog Khelunpee. 21Txhua tug muaj plaub lub ntsej muag hab muaj plaub phob tis, hab huv qaab cov tis ntawd muaj ib yaam zoo le tuabneeg txhais teg. 22Has txug puab lub ntsej muag zoo le caag, yeej zoo le cov ntsej muag kws kuv txeev pum ntawm ntug dej Khenpa. Txhua tug tawm ncaaj nraim ntawm nwg xubndag moog.