39

Tơlơi Dưi Hĭ Kơ Ƀing Gôg

1“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Gôg tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ Gôg hơi, jing khua prŏng anih lŏn Mesek hăng anih lŏn Tubal hơi. 2Kâo či ngă kơ ih pơplih hĭ khul hơdră jơlan ih laih anŭn dui ba ih nao hrŏm pơ anăp. Kâo či ba ih mơ̆ng anih ataih pơ gah dư̱r adih laih anŭn pơkiaŏ ih nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul čư̆ čan Israel. 3Giŏng anŭn, Kâo či pơjŏh hĭ hraŏ ih mơ̆ng tơngan gah ieo laih anŭn ngă kơ khul ƀrŏm hraŏ ih lê̆ hĭ mơ̆ng tơngan gah hơnuă ih. 4Ƀơi khul čư̆ čan Israel yơh ih či lê̆ rơbuh hĭ, anŭn jing ih hăng abih bang ƀing ling tơhan ih wơ̆t hăng ƀing lŏn čar hrŏm hăng ih yơh. Kâo či jao hĭ ih jing kar hăng gơnam ƀơ̆ng kơ abih bang djuai čim brĭm ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng glai yơh. 5Ih či djai hĭ amăng đang hơma yuakơ Kâo hơmâo pơhiăp laih, Khua Yang Yahweh pơhaih laih. 6Kâo či brơi rai apui ƀơi Magôg laih anŭn ƀơi ƀing hlơi pô hơdip rơnŭk rơnua amăng khul anih lŏn ha̱ng ia, laih anŭn ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
7“ ‘Kâo či pơrơđah anăn rơgoh hiam Kâo amăng ƀing ană plei Kâo Israel. Kâo ƀu či brơi kơ anăn rơgoh hiam Kâo jing grĭ grañ dơ̆ng tah laih anŭn ƀing lŏn čar či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô Rơgoh Hiam amăng Israel. 8Hrơi mông anŭn či truh yơh! Hrơi anŭn sĭt či truh yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Anŭn jing hrơi Kâo hơmâo pơruai laih.
9“ ‘Giŏng anŭn, ƀing hlơi pô hơdip amăng khul plei pla Israel či tơbiă nao pơƀut glaĭ khul gơnam pơblah ƀing gơñu hơduah ƀuh kiăng kơ yua kar hăng djŭh čuh hĭ, anŭn jing khul khiơl anet laih anŭn prŏng, khul hraŏ hăng ƀrŏm hraŏ, khul tơlŏ hăng khul tơbăk yơh. Amăng tơjuh thŭn mơtam ƀing gơñu yua khul gơnam pơblah kiăng kơ čuh. 10Ƀing gơñu ƀu kiăng kơ pơƀut glaĭ djŭh mơ̆ng đang hơma ƀôdah khăt djŭh mơ̆ng glaĭ kơmrơ̆ng ôh, yuakơ ƀing gơñu či yua kơ khul gơnam pơblah pơala kơ djŭh. Laih anŭn ƀing gơñu či sua mă glaĭ ƀing hlơi pô hơmâo sua mă laih ƀing gơñu hlâo laih anŭn kơsung mă glaĭ ƀing hlơi pô hơmâo kơsung mă laih ƀing gơñu, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
11“ ‘Ƀơi hrơi anŭn Kâo či brơi kơ Gôg sa boh anih pơsat kiăng kơ dơ̱r amăng ƀing Israel, jing amăng dơnung ƀing mơnuih găn rai mơ̆ng gah ngŏ̱ anăp nao pơ rơsĭ prŏng yơh. Anih pơsat anŭn yơh či pơgăn hĭ ƀing đuaĭ hyu yuakơ Gôg hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu arăng či dơ̱r hĭ amăng anih anŭn. Tui anŭn, anih anŭn arăng či pơanăn jing Dơnung Hamôn-Gôg yơh.
12“ ‘Amăng tơjuh blan mơtam yơh sang anŏ ƀing Israel či dơ̱r hĭ khul atâo anŭn amăng guai lŏn kiăng kơ pơrơgoh hĭ anih lŏn anŭn. 13Abih bang ƀing ană plei anih lŏn anŭn či dơ̱r hĭ ƀing gơñu laih anŭn ƀơi hrơi Kâo, Yahweh, pơrơđah tơlơi ang yang Kâo či jing sa hrơi djă̱ hơdơr kơ ƀing gơñu yơh. Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
14“ ‘Arăng či ruah ƀing mơnuih kiăng kơ pơrơgoh hĭ anih lŏn anŭn nanao yơh. Đơđa mơnuih či găn nao djŏp anih amăng anih lŏn, hrŏm hăng ƀing gơñu dơ̆ng, ƀing pơkŏn či dơ̱r hĭ ƀing atâo hlơi pô ăt dŏ đih ƀơi tơnah. Hơnăl tuč kơ tơjuh blan anŭn, ƀing gơñu či čơdơ̆ng hơduah sem yơh. 15Tơdang ƀing gơñu găn nao djŏp anih lŏn anŭn laih anŭn sa čô amăng ƀing gơñu ƀuh tơlang mơnuih, ñu či pơdơ̆ng đĭ sa boh anih gru kơnăl jĕ ƀơi anŭn tơl ƀing klơi anih pơsat hơmâo dơ̱r hĭ laih atâo anŭn amăng Dơnung Hamôn-Gôg. 16Hlak anŭn, či hơmâo sa boh plei jĕ ƀơi anih anŭn arăng pơanăn Hamônah. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či pơrơgoh hĭ anih lŏn anŭn yơh.’
17“Ơ ană mơnuih hơi, anai jing tơlơi Kâo, Khua Yang Yahweh, pơhiăp: Tui anŭn, iâu rai bĕ rĭm djuai čim brĭm laih anŭn abih bang hlô mơnơ̆ng glai tui anai, ‘Rai pơjơnum pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt bĕ mơ̆ng abih bang anih jum dar gơnam pơyơr ngă yang Kâo či prap pre kơ ƀing gih, jing gơnam ngă yang yom prŏng biă mă yơh ƀơi khul čư̆ čan Israel. Pơ anŭn yơh ƀing gih či ƀơ̆ng asar kơđeh laih anŭn mơñum drah. 18Gih či ƀơ̆ng asar kơđeh ƀing ling tơhan khĭn kơtang laih anŭn mơñum drah ƀing khua moa lŏn tơnah jing kar hăng ƀing gơñu jing khul triu tơno, khul ană triu, khul bơbe hăng khul rơmô tơno yơh, anŭn jing abih bang ƀing gơñu jing hlô mơnơ̆ng prŏng rơmŏng mơ̆ng anih lŏn Basan yơh. 19Ƀơi gơnam ngă yang Kâo prap pre kơ gih, gih či ƀơ̆ng añăm rơmuă tơl trơi laih anŭn mơñum drah tơl măt yơh. 20Ƀơi kơƀa̱ng Kâo gih či ƀơ̆ng trơi hăng khul aseh wơ̆t hăng mơnuih đĭ aseh anŭn, jing ƀing ling tơhan khĭn kơtang wơ̆t hăng djŏp mơta ƀing ling tơhan pơkŏn yơh,’ Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
21“Kâo či pơrơđah tơbiă tơlơi ang yang Kâo amăng ƀing lŏn čar laih anŭn abih bang ƀing lŏn čar či ƀuh yơh tơlơi pơkơhma̱l Kâo pơruă laih anŭn tơngan Kâo pơrai hĭ ƀing Gôg anŭn. 22Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn sang anŏ Israel či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gơñu. 23Laih anŭn ƀing lŏn čar či thâo krăn kơ tơlơi ƀing ană plei Israel tŭ arăng ba pơđuaĭ hĭ ataih mơ̆ng lŏn čar ƀing gơ̆ yuakơ tơlơi soh ƀing gơ̆ pô, jing yuakơ ƀing gơ̆ ƀu dŏ tŏng ten hăng Kâo yơh. Tui anŭn, Kâo pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing ană plei Israel anŭn dơ̆ng tah laih anŭn jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing rŏh ayăt gơñu laih anŭn abih bang ƀing gơñu djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh. 24Kâo ngă kơ ƀing gơñu tui hăng hơdôm tơlơi grĭ grañ gơñu hăng khul tơlơi soh gơñu yơh, laih anŭn Kâo pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo mơ̆ng ƀing gơñu yơh.
25“Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo ră anai či ba Yakôb wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar jing hlŭn mơnă laih anŭn či pap mơñai kơ abih bang sang anŏ ƀing Israel, jing ƀing gah thu̱ng hăng gah dư̱r amăng lŏn čar Israel, laih anŭn Kâo či jing hur har brơi kơ anăn rơgoh hiam Kâo yơh. 26Ƀing gơñu či wơr bĭt hĭ tơlơi mlâo gơñu laih anŭn abih bang tơlơi ƀu tŏng ten ƀing gơñu pơrơđah laih kơ Kâo tơdang ƀing gơñu hơdip rơnŭk rơnua amăng anih lŏn gơñu, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơhuĭ kơ ƀing gơñu ôh. 27Tơdang Kâo hơmâo ba glaĭ laih ƀing gơñu mơ̆ng ƀing lŏn čar laih anŭn hơmâo pơƀut glaĭ laih ƀing gơñu mơ̆ng khul lŏn čar ƀing rŏh ayăt gơñu, Kâo či pơrơđah Kâo pô rơgoh hiam mơ̆ng ƀing gơñu ƀơi anăp lu lŏn čar yơh. 28Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gơñu, yuakơ wơ̆t tơdah Kâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing gơñu amăng ƀing lŏn čar, Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn gơñu pô laih anŭn ƀu lui raih hĭ ƀing gơñu pơ anŭn ôh. 29Kâo ƀu či pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo mơ̆ng ƀing gơñu, yuakơ Kâo či tuh Yang Bơngăt Kâo ƀơi sang anŏ Israel, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”