39

Đám tang quân đội của Gót

1Con loài người! 2Con hãy nói tiên tri nghịch cùng Gót: Chúa Hằng Hữu phán: "Hỡi Gót, lãnh tụ của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta chống nghịch ngươi. Ta sẽ xoay ngươi lại; từ phương bắc xa xôi, Ta sẽ hướng dẫn ngươi đến các núi Y-sơ-ra-ên. 3Ta sẽ đánh rơi cung tên khỏi hai tay ngươi và khiến ngươi ngã xuống. 4Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi Y-sơ-ra-ên với cả quân đội và dân chúng theo ngươi. Ta sẽ cho các chim trời và thú rừng ăn thịt ngươi. 5Ngươi sẽ ngã sấp trên mặt đất, vì Ta đã phán vậy, Chúa Hằng Hữu xác nhận, 6Ta sẽ cho một ngọn lửa đốt Ma-gót và dân cư đang an cư tại miền duyên hải. Họ sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 7Và Ta sẽ bày tỏ Danh thánh Ta giữa Y-sơ-ra-ên, dân Ta. Ta không còn để Danh thánh Ta bị xúc phạm nữa. Các dân tộc trên thế giới sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 8Này, việc ấy xảy đến và đã hoàn thành, Chúa Hằng Hữu tuyên bố. Đó là ngày mà Ta đã nói. 9Dân chúng các thành phố của Y-sơ-ra-ên sẽ kéo ra, châm lửa đốt các khí giới của địch quân, cả thuẫn và mộc, cung và tên, gậy tầm vông và ngọn giáo. Họ sẽ đốt suốt bảy năm mới hết. 10Trong thời gian ấy, họ không cần lên rừng đốn củi, vì đã có sẵn khí giới bằng gỗ làm củi. Họ sẽ tước đoạt những người đã bóc lột họ, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

11,12Ngày ấy, Ta sẽ cho Gót một nghĩa địa trong xứ Y-sơ-ra-ên, trong Thung lũng Du khách, phía đông Biển Chết; du khách sẽ bị nghẽn đường vì các mộ địa của Gót và quân đội đông đảo của nó. Vì thế Thung lũng Du khách sẽ được đổi tên thành "Thung lũng quân Gót." Dân Y-sơ-ra-ên mất bảy tháng mới chôn cất hết người chết của dân Gót và tẩy sạch đất đai. 13Mỗi người Y-sơ-ra-ên đều tham gia việc chôn cất vì đó là một chiến thắng hiển hách của Y-sơ-ra-ên, trong ngày Ta hiển lộ vinh quang Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

14Cuối bảy tháng, họ sẽ cử nhân viên đi tra xét khắp xứ cách có hệ thống để tìm các hài cốt còn sót lại, đem chôn cất nhằm mục đích tẩy uế cho đất nước. 15,16Nhân viên nào tìm gặp một bộ xương sẽ đóng một cây nọc đánh dấu cho người đến hốt cốt đem về chôn trong Thung lũng quân Gót, tại Thành phố Đám đông! Bấy giờ, đất nước sẽ được thanh sạch.

17“Con loài người! Bây giờ con hãy gọi các chim trời và thú rừng và bảo chúng: Hãy tập trung lại để dự tiệc tế lễ vĩ đại! Khắp gần xa, hãy kéo lên các núi Y-sơ-ra- ên! Hãy đến, ăn thịt và uống máu! 18Hãy ăn thịt các dũng sĩ và uống máu các vua chúa và lãnh tụ, là các cừu đực, cừu con, dê đực và bò mộng của xứ Ba-san. 19Hãy ăn thịt cho no, uống máu cho say trong bữa tiệc linh đình Ta đãi! 20Hãy ăn tại bàn tiệc Ta, ăn thịt ngựa, thịt kỵ binh và thịt dũng sĩ, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 21Ta sẽ hiển minh vinh quang Ta giữa các nước và tất cả các dân tộc sẽ thấy cách Ta xét xử và báo ứng công minh cho Gót và sẽ biết Ta đã làm việc này.

22Từ ngày ấy trở đi, dân Y-sơ-ra-ên sẽ biết Ta là Chân Thần và Chúa tể của họ. 23Khi ấy, các dân tộc sẽ biết tại sao Ta lưu đày Y-sơ-ra-ên vì cớ họ đã phản nghịch Ta, nên bị hình phạt về tội lỗi. Vậy nên, Ta xây mặt đi, để quân thù tàn sát họ. 24Ta hình phạt xứng đáng các tội ác và việc ô uế họ đã làm, và giấu mặt Ta, không nhìn họ nữa.

Y-sơ-ra-ên hồi hương

25Vậy nên, Chúa Hằng Hữu phán: Bây giờ Ta sẽ chấm dứt cuộc lưu đày dân Ta; Ta thương xót toàn dân, và bảo vệ Danh thánh Ta. 26Thời kỳ phản loạn và sỉ nhục đã qua: họ sẽ được trở về quê cha đất tổ được an cư lạc nghiệp, không còn bị ai quấy rối, đe dọa nữa. 27Ta sẽ rút họ ra khỏi đất lưu đày và xứ thù địch để đem họ về quê hương. Khi Ta thực hiện chương trình đó, tất cả các quốc gia sẽ thấy rõ vinh quang Ta. Qua dân Ta, Ta sẽ chứng minh cho mọi dân tộc biết Ta là Đấng Thánh khiết. 28Khi ấy, dân Ta sẽ biết Ta là Chân Thần và Chúa Tể của họ. Chính Ta đã lưu đày họ, cũng chính ta đem họ về quê cha đất tổ, không sót một ai. 29Ta sẽ không bao giờ giấu mặt Ta khỏi họ nữa, vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên họ, Chân Thần Hằng Hữu phán vậy.