46

Mpông Pêr Ma Hađăch Nau Vay Ndơ Ƀư Brah

1"Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Mpông pêr tâm nkual ta trôm mpeh palơ păng mra ntĭl dôl prao nar pah kah; ƀiălah ta nar sabat jêh ri tâm nar ntơm luh khay mhe bu mra pơk păng. 2Hađăch mra lăp ta ndring mpông pêr padih, jêh ri dâk dăch jrŏng mpông pêr dôl phung kôranh ƀư brah mra nhhơr ndơ nhhơr gŭch, jêh ri ndơ nhhơr ăn nau đăp mpăn. Hađăch yơk mbah ta mbong mpông pêr, jêh ri păng du luh, jêh ri mpông pêr mâu ăn bu ntĭl ôh tât măng. 3Phung ƀon lan mra yơk mbah ta ntŭk lăp mpông pêr nây ta năp Yêhôva tâm nar Sabat jêh ri tâm nar ntơm luh khay mhe. 4Ndơ nhhơr gŭch ndơ hađăch nhhơr ma Yêhôva ta nar sabat mra geh prao mlâm biăp kon jêh ri du mlâm biăp nkuăng mâu geh sôt-bliu ôh; 5jêh ri ndơ nhhơr piăng let ranih ndrel ma biăp nkuăng mra geh du êphah, jêh ri ndơ nhhơr piăng let ranih; bi ma biăp kon moh ndơ hađăch nhhơr tĭng nâm dơi, jêh ri du êphah ntop du hin dak play ôlivơ. 6Ta nar ntơm luh khay mhe păng mra nhhơr du mlâm ndrôk nkuăng ndăm, prao mlâm biăp kon, jêh ri du mlâm biăp nkuăng, lĕ rngôch ndơ nây mâu geh sôt-bliu (khap men); 7bi ma ndơ nhhơr piăng let ranih, păng mra nhhơr du êphah ndrel ma ndrôk nkuăng; jêh ri du êphah ndrel ma biăp nkuăng, jêh ri bi ma kon biăp mâu lĭn moh ndơ hađăch nhhơr tĭng nâm dơi, jêh ri du êphah pot du hin dak play ôlivơ. 8Tơlah hađăch lăp, păng mra lăp ta ndring mpông pêr, jêh ri păng luh trong nây lĕ.
9"Tơlah phung ƀon lan tâm n'gor bri văch ta năp Yêhôva tâm nar nal năng jêh, mbu nơm lăp ta mpông pêr mpeh dor gay yơk mbah mra luh ta mpông pêr mpeh rđŭng; jêh ri mbu nơm lăp mpông pêr mpeh rđŭng mra luh ta mpông pêr dor; mâu geh du huê nuyh dơi plơ̆ sĭt ôh ta mpông pêr păng lăp saơm. Ăp nơm mra luh sŏng tra năp păng nơm. 10Tơlah khân păng lăp, hađăch jêh ri phung ƀon lan lăp ndrel du tơ̆; jêh ri mbu moh luh pôri hađăch mra luh lĕ.
11"Ma nau năng jêh ri yan tâm nal jêh ndơ nhhơr piăng let ranih mra jêng du êphah ndrel ndrôk nkuăng, du êphah ndrel ma biăp nkuăng, jêh ri bi ma nau biăp kon pôri moh ndơ hađăch ŭch nhhơr tĭng nâm dơi, ăp du êphah pot du hin dak play ôlivơ. 12Tơlah hađăch nhhơr ndơ ma Yêhôva ndơ nhhơr tĭng ŭch, ndơ nhhơr gŭch mâu lah ndơ nhhơr ăn nau đăp mpăn, pôri mra pơk ma păng mpông pêr mpeh palơ; jêh ri păng mra nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ăn nau đăp mpăn nâm bu păng ƀư ta nar sabat. Jêh nây mơ păng mra luh, tơlah jêh păng luh bu mra ntĭl mpông pêr. 13"Ăp nar păng nhhơr ma Yêhôva du mlâm biăp kon bêng năm, mâu sôt-bliu (khap men) ăp ôi ơm păng nhhơr ndơ nây. 14Ăp ôi ơm ăn păng nhhơr ndrel biăp kon du kô̆ tâm prao êphah ndrel ma du kô̆ tâm pe hin dak play ôlivơ gay pot li ranih, ƀư ndơ nhhơr piăng let ranih. Ndơ nhhơr piăng let ranih ma Yêhôva ăp ôi tĭng nau vay ntăm nhhơr ƀa ƀơ n'ho ro. 15Pôri bu mra nhhơr biăp kon, ndơ nhhơr piăng let ranih, jêh ri dak play ôlivơ prăp nhhơr ndơ nhhơr gŭch mro mrăng ăp nar ơm ôi.
16"Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Tơlah du huê hađăch ăn drăp ndơ ma du huê tâm phung kon bu klâu păng ndơn drăp pôri ndơ nây jêng drăp ma phung kon sau păng; nây jêng drăp ma khân ôbăl ndơn. 17Ƀiălah tơlah du huê hađăch ăn du ntil drăp ndơ păng geh ma du huê tâm phung gŭ nglăp săk (mâu lah oh mon) păng, ndơ nây mra jêng ndơ bunuyh nglăp săk (oh mon) ma păng kŏ tât ma năm nau jêng kon me. Rnôk nây ndơ nây mra mplơ̆ sĭt ma hađăch nơm; kanŏng phung kon bu klâu păng dơi ndơn drăp hađăch nây. 18Hađăch mâu sŏk du kô̆ ôh drăp ndơ tă bơh phung ƀon lan, mprơh khân ôbăl tă bơh neh mir khân ôbăl; hađăch mra sŏk drăp ndơ êng păng nơm ri mơ dơi ăn phung kon bu klâu păng ndơn drăp; gay ma mâu geh du huê tâm phung ƀon lan gâp mra roh drăp khân păng ndơn."
19Jêh ta nây, păng leo gâp tĭng trong lăp ta meng mpông pêr, tât ma mbor ta dor; lăp tâm jrô kloh ueh ma phung kôranh ƀư brah, jêh ri ta aơ, gâp saơ geh du ntŭk bôl dŭt mpeh padâng jrô nây. 20Păng lah ma gâp, "Aơ jêng ntŭk phung kôranh ƀư brah mra gâm ndơ nhhơr chuai nau tih jêh ri chuai tih rlau nau vay, jêh ri n'hôl ndơ nhhơr piăng let ranih, gay ma khân păng mâu djôt leo ôh ndơ nây tâm ntŭk nkual padih; gay ăn phung ƀon lan jêng kloh."
21Pôri păng leo gâp hăn tât nkual padih, jêh ri leo gâp tât puăn njônh nkual; ta aơ, ăp njônh nkual geh du nkuĭl. 22Tâm puăn njônh nkual geh nkual jê̆, puăn jê̆t hăt njok jêh ri pe jê̆t hăt rkăng; lĕ puăn nkual jê̆ nây tâm ban da dê. 23Tâm trôm văr jŭm lĕ puăn nkual jê̆ geh du mbor lŭ, geh ŭnh năk tâm dâng mbor lŭ văr jŭm. 24Jêh ri păng lah ma gâp, "Aơ jêng ngih n'gon ma phung pah kan tâm ngih brah mra gâm ndơ ƀư brah ma phung ƀon lan."