3

Yêsu leh anăn Y-Nikôdem

1Mâo sa čô hlăm phung Pharisi, anăn ñu Y-Nikôdem, sa čô khua hlăm phung Yuđa. 2Ñu nao kơ Yêsu êjai mlam leh anăn lač kơ gơ̆, “Rabi, hmei thâo ih jing sa čô nai kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê; kyuadah arăng amâo dưi ngă ôh klei yuôm bhăn ih ngă anei, knŏng tơdah Aê Diê dôk mbĭt hŏng ñu.” 3Yêsu lŏ wĭt lač kơ ñu, “Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, tơdah sa čô amâo mâo klei lŏ bi kkiêng mrâo, ñu amâo dưi ƀuh ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh.” 4Y-Nikôdem lač kơ gơ̆, “Si sa čô mnuih dưi mâo klei lŏ bi kkiêng tơdah ñu mduôn leh? Dưi mơ̆ ñu lŏ mŭt tal dua hlăm tian amĭ ñu leh anăn lŏ kkiêng?” 5Yêsu lŏ wĭt lač, “Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, tơdah sa čô mnuih amâo mâo klei kkiêng hŏng êa leh anăn hŏng Mngăt Myang, ñu amâo dưi mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh. 6Ya mnơ̆ng kkiêng hŏng kđeh jing kđeh, leh anăn ya mnơ̆ng kkiêng hŏng Mngăt Myang jing mngăt. 7Đăm bi kngăr ôh kơ klei kâo lač kơ ih, ‘Brei diih mâo klei lŏ bi kkiêng mrâo bĕ.’ 8Angĭn thut ti anôk ñu čiăng, leh anăn ih hmư̆ ênai ñu, ƀiădah ih amâo thâo mơ̆ng ñu kbiă hriê, kăn thâo ti anôk ñu nao rei. Msĕ snăn mơh kơ grăp čô kkiêng hŏng Yang Mngăt Jăk.” 9Y-Nikôdem lač kơ gơ̆, “Si klei anei dưi jing lĕ?” 10Yêsu lŏ wĭt lač kơ ñu, “Ih jing nai prŏng kơ phung Israel, ƀiădah ih amâo thâo săng ôh klei anei! 11Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, hmei blŭ ya klei hmei thâo, leh anăn hưn ya klei hmei ƀuh leh; ƀiădah diih amâo tŭ ôh klei hmei hưn. 12Tơdah kâo hưn leh kơ diih klei hlăm lăn ala leh anăn diih amâo đăo ôh, si diih dưi đăo tơdah kâo hưn kơ diih klei hlăm adiê? 13Amâo mâo sa čô tuôm đĭ nao kơ adiê ôh, ƀiădah knŏng Pô trŭn leh mơ̆ng adiê, jing Anak Mnuih. 14 Msĕ si Y-Môis yơr ala kông ti dlông hlăm kdrăn tač, msĕ snăn mơh arăng srăng yơr Anak Mnuih ti dlông, 15čiăng kơ hlei pô đăo kơ Ñu dưi mâo klei hdĭp hlŏng lar.”
16Kyuadah Aê Diê khăp êdimi kơ lăn ala, tơl Ñu brei Anak Ñu pô mâo knŏng sa čô, čiăng kơ hlei pô đăo kơ Anak Ñu anăn amâo rai tuč ôh, ƀiădah mâo klei hdĭp hlŏng lar. 17Kyuadah Aê Diê tiŏ hriê leh Anak Ñu kơ lăn ala, amâo djŏ čiăng phat kđi lăn ala ôh, ƀiădah čiăng kơ lăn ala dưi mâo klei bi mtlaih hŏng gơ̆. 18Hlei pô đăo kơ Anak anăn Aê Diê amâo phat kđi ôh. Aê Diê phat kđi leh kơ hlei pô amâo đăo ôh, kyuadah pô anăn amâo đăo ôh kơ anăn Anak Aê Diê mâo knŏng sa čô. 19Snei jing klei phat kđi: klei mngač truh leh hlăm lăn ala, ƀiădah mnuih khăp kơ klei mmăt lu hĭn kơ klei mngač, kyuadah bruă diñu jing jhat. 20Kyuadah grăp čô hlei pô ngă klei jhat bi êmut kơ klei mngač, leh anăn amâo hriê ôh kơ klei mngač, huĭ êdah hĕ bruă ñu ngă. 21Ƀiădah hlei pô ngă klei sĭt nik hriê kơ klei mngač, čiăng dưi bi êdah klă ñu ngă leh bruă tui si Aê Diê čiăng.

Yêsu leh anăn Y-Yôhan

22Leh klei anăn Yêsu leh anăn phung ƀĭng kna Ñu nao kơ čar Yuđa. Tinăn Ñu dôk mbĭt hŏng digơ̆ leh anăn ngă ƀaptem. 23Y-Yôhan dôk ngă ƀaptem msĕ mơh ti ƀuôn Ênôn giăm ƀuôn Salim, kyuadah mâo lu êa tinăn. Phung ƀuôn sang hriê leh anăn tŭ klei ƀaptem. 24 Arăng ka krư̆ Y-Yôhan ôh.
25Phung ƀĭng kna Y-Yôhan bi mgăl hŏng sa čô Yuđa kơ klei bi doh. 26Diñu nao lač kơ Y-Yôhan, “Ơ Nai, pô dôk leh hŏng ih ti hang nah dih êa krông Yurdan, kơ gơ̆ anăn ih hưn bi sĭt leh, nĕ anei gơ̆ dôk ngă ƀaptem, leh anăn jih jang mnuih nao kơ gơ̆ sơăi.” 27Y-Yôhan lŏ wĭt lač, “Amâo mâo pô dưi mă tŭ sa mnơ̆ng ôh knŏng tơdah Aê Diê brei kơ ñu. 28 Diih pô thâo leh klei kâo hưn, kâo amâo jing Yang Krist ôh, ƀiădah Aê Diê tiŏ hriê kâo êlâo kơ gơ̆. 29Hlăm klei bi kuôl, mniê dôk ung jing pô pioh kơ êkei dôk mô̆; ƀiădah mah jiăng êkei anăn dôk giăm leh anăn hmư̆ gơ̆, mâo klei mơak êjai hmư̆ asăp êkei dôk mô̆. Snăn yơh klei hơ̆k mơak kâo bŏ dlai. 30Gơ̆ srăng jing prŏng hĭn, ƀiădah kâo srăng jing điêt hĭn.”

Pô Hriê Mơ̆ng Adiê

31Pô hriê mơ̆ng dlông jing prŏng hĭn kơ jih jang. Pô kbiă mơ̆ng lăn ala jing pô ti lăn ala, leh anăn ñu blŭ klei lăn ala. Pô hriê mơ̆ng adiê jing ti dlông hĭn kơ jih jang. 32Ñu hưn ya klei Ñu ƀuh leh anăn hmư̆ leh, ƀiădah amâo mâo pô tŭ ôh klei Ñu hưn. 33Hlei pô tŭ klei Ñu hưn, bi sĭt kơ Aê Diê jing sĭt. 34Pô Aê Diê tiŏ hriê leh hưn klei Aê Diê blŭ, kyuadah Aê Diê brei Yang Mngăt Jăk kơ Ñu amâo mâo klei mkă hnơ̆ng ôh. 35 Ama khăp kơ Anak leh anăn jao leh jih jang mnơ̆ng hlăm kngan Ñu sơăi. 36Hlei pô đăo kơ Anak mâo leh klei hdĭp hlŏng lar; hlei pô amâo gưt kơ Anak amâo srăng ƀuh ôh klei hdĭp, ƀiădah klei Aê Diê ngêñ dôk leh ti ñu.