3

Yexu hab Nikhauntemau

1Muaj ib tug Falixai npe hu ua Nikhauntemau, nwg yog cov Yutai ib tug thawj. 2Nwg tuaj cuag Yexu mo ntuj has rua Yexu tas, “Lanpi, peb paub tas koj yog ib tug xwbfwb kws lug ntawm Vaajtswv lug, tsua qhov tsw muaj ib tug ua tau tej txujci tseem ceeb kws koj ua, tsuas yog tug kws Vaajtswv nrug nraim xwb.” 3Yexu teb nwg tas, “Kuv has tseeb rua koj tas, yog leejtwg tsw tau yug dua tshab tug hov yuav tsw pum Vaajtswv lub tebchaws hlo le.” 4Nikhauntemau has rua Yexu tas, “Tuabneeg laug yuav yug dua tshab tau le caag? Yuav nkaag rua huv nam lub plaab zag ob hab rov yug dua tau lov?” 5Yexu teb tas, “Kuv has tseeb rua koj tas, yog leejtwg tsw tau yug ntawm dej hab ntawm Vaaj Ntsuj Plig, tug hov yuav nkaag tsw tau rua huv Vaajtswv lub tebchaws hlo le. 6Yaam kws yug ntawm nqaj tawv yeej yog nqaj tawv, yaam kws yug ntawm Vaaj Ntsuj Plig kuj yog ntsuj plig. 7Tsw xob phemfwj tsua qhov kws kuv has rua koj tas, ‘Mej yuav tsum yug dua tshab.’ 8Cua yuav ntsawj moog qhov twg, kuj ntsawj moog qhov ntawd. Koj nov cua lub suab tassws tsw paub tas cua tuaj hovtwg tuaj hab moog rua hovtwg. Txhua tug kws yug ntawm Vaaj Ntsuj Plig kuj zoo ib yaam le ntawd.” 9Nikhauntemau has rua Yexu tas, “Tej nuav yuav ua moog tau le caag?” 10Yexu teb nwg tas, “Koj tub yog ib tug xwbfwb huv cov Yixayee, koj tseed tsw nkaag sab tej nuav lov?
11“Kuv has tseeb rua koj tas, peb has txug yaam kws peb paub hab ua timkhawv rua yaam kws peb pum, los mej tsw leeg yuav peb tej lug timkhawv. 12Yog kuv has txug tej kws yog nplajteb le rua mej, mej tub tsw ntseeg, mas yog kuv has txug tej kws yog qaum ntuj le, mej yuav ua le caag ntseeg tau? 13Tsw muaj leejtwg txeev nce moog sau ntuj tsuas yog tug kws nqeg sau ntuj lug xwb, yog Tuabneeg leej Tub. 14Mauxe tsaa tug naab huv tebchaws moj saab qhua le caag, Tuabneeg leej Tub yuav tsum raug muab tsaa ib yaam le ntawd, 15sub txhua tug kws ntseeg nwg txhad tau txujsa ib txhws tsw kawg.
16“Vaajtswv hlub nplajteb kawg le nwg txhad pub nwg tuab leej Tub lug sub txhua tug kws ntseeg leej Tub hov txhad tsw puam tsuaj tassws yuav tau txujsa ib txhws tsw kawg. 17Tsua qhov Vaajtswv khaiv leej Tub lug rua huv nplajteb tsw yog lug teem txem rua nplajteb, yog lug cawm nplajteb dim. 18Tug kws tso sab rua leej Tub yeej tsw raug teem txem, tug kws tsw tso sab rua leej Tub tub raug teem txem lawm vem nwg tsw tso sab rua Vaajtswv tuab leej Tub lub npe. 19Qhov kws txav txem yog le nuav, vem txujkev kaaj lug rua huv lub nplajteb tassws tuabneeg nyam txujkev tsaus ntuj heev dua txujkev kaaj vem tej kws puab ua phem kawg. 20Txhua tug kws ua phem yeej ntxub txujkev kaaj hab tsw lug rua huv txujkev kaaj ntshai tsaam tej kws nwg ua raug muab nthuav tshwm lug. 21Tassws tug kws xyum lawv le txujkev tseeb kuj lug txug txujkev kaaj sub txhad pum tseeb tas yog nyob huv Vaajtswv nwg txhad ua tau tej num hov.”

Yexu hab Yauhaa

22Dhau ntawd Yexu hab nwg cov thwjtim moog rua huv lub xeev Yutia, hab Yexu nrug puab nyob hov ntawd hab coj ua kevcai raus dej. 23Yauhaa kuj coj ua kevcai raus dej ntawm Ainoo ze lub moos Xali vem qhov ntawd muaj dej ntau hab muaj tuabneeg tuaj ua kevcai raus dej. 24Tsua qhov Yauhaa tseed tsw tau raug kaw rua huv tsev lojfaaj.
25Yauhaa cov thwjtim hab ib tug Yutai sws caam txug qhov kws ua kevcai ntxuav. 26Puab moog has rua Yauhaa tas, “Lanpi,k tug kws nrug koj nyob saab dej Yalatee tim u, kws koj ua timkhawv txug hov, swm saib nwg saamswm coj ua kevcai raus dej, mas txhua tug moog cuag nwg.” 27Yauhaa teb tas, “Tsw muaj leejtwg yuav tau txais ib yaam twg kws tsw yog pub sau ntuj lug rua nwg. 28Mej cov ua tau timkhawv tas kuv tub has tas kuv tsw yog tug Kheto, kuv tsuas yog tug raug khaiv moog ua nwg ntej xwb. 29Tug kws tau tug nkauj nyaab yog tug nraug vauv. Tug phijlaaj kws sawv noog tug nraug vauv, thaus tau nov tug nraug vauv lub suab kuj zoo sab kawg. Vem le nuav kuv txhad zoo sab xyiv faab kawg nkaus ib yaam le ntawd. 30Nwg yeej yuav luj zuj zug tuaj, tassws kuv yuav yau zuj zug moog.

Tug kws lug sau ntuj lug

31“Tug kws lug sau ntuj lug yeej luj dua ib puas tsaav yaam. Tug kws nyob huv nplajteb yeej yog nplajteb le, hab has txug tej kws yog nplajteb le. Tug kws lug sau ntuj lug yeej luj dua ib puas tsaav yaam. 32Nwg ua timkhawv txug tej kws nwg tau pum hab nov tassws tsw muaj leejtwg leeg yuav nwg tej lug timkhawv. 33Tug kws leeg yuav nwg tej lug timkhawv kuj leeg tas Vaajtswv yog qhov tseeb. 34Tug kws Vaajtswv khaiv lug nwg has Vaajtswv tej lug, tsua qhov Vaajtswv pub Vaaj Ntsuj Plig tsw paub taag le. 35Leej Txwv hlub leej Tub hab muab txhua yaam cob rua huv nwg txhais teg. 36Tug kws tso sab rua leej Tub, tug hov tau txujsa ib txhws tsw kawg, tug kws tsw noog leej Tub lug kuj yuav tsw pum txujsa, tassws Vaajtswv txujkev npau tawg nyob sau nwg lawm.”