15

Eliphaz

1Giŏng anŭn, Eliphaz, mơnuih mơ̆ng anih Têman, laĭ tui anai:
  2“Sa čô mơnuih rơgơi ƀu či pơhiăp khul boh hiăp đôč đač ôh,
   laih anŭn ñu ƀu či jing kar hăng angĭn hlơr gah ngŏ̱ thut ôh.
  3Ñu ƀu či pơgăl hăng khul boh hiăp ƀu tŭ yua ôh,
   laih anŭn ƀu či pơhiăp tơlơi ƀu yom pơphan ôh.
  4Samơ̆ ih ngă kơ mơnuih mơnam ƀu huĭ pơpŭ hăng ƀu pơpŭ pơyom kơ Ơi Adai,
   laih anŭn pơgăn hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi jao pô kơ Ơi Adai.
  5Yuakơ ih jing soh yơh ih pơhiăp khul boh hiăp sat ƀai;
   ih pơhiăp kar hăng mơnuih thâo mơneč khul tơlơi sat ƀai yơh.
  6Ih klă̱ kơđi kơ ih pô hăng tơlơi ih pơhiăp;
   ih ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih pô yơh.

  7“Sĭt yơh ih ƀu djơ̆ ôh jing pô blung hlâo arăng tơkeng rai!
   Ih ƀu hơmâo hlâo kơ Ơi Adai hrih pơjing rai khul čư̆ čan ôh.
  8Ih ƀu dŏ amăng plei hiam adih ôh kiăng kơ hơmư̆ Ơi Adai tơdang Ñu iâu pơjơnum glaĭ pơ anŭn!
   Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn ih đôč ôh jing pô rơgơi.
  9Hơget tơlơi ih thâo ƀing gơmơi ăt thâo mơ̆n!
   Hơget tơlơi ih thâo hluh rơđah rơđo̱ng ƀing gơmơi ăt thâo hluh mơ̆n!
  10Ƀing gơmơi hrăm mơ̆ng ƀing mơnuih rơgơi hăng ƀŭk kô̱̆ laih anŭn hăng ƀing mơnuih thŭn tha,
   laih anŭn ƀing gơñu jing ƀing mơnuih tha hloh kơ ama ih yơh.
  11Tơlơi Ơi Adai kiăng pơjuh alum ih jing djŏp kơ ih yơh;
   ƀing gơmơi hơmâo pơhiăp tơdu rơun laih hăng ih pơala brơi kơ Ñu.
  12Ih khŏm anăm ƀrŭk hil ôh,
   laih anŭn ih khŏm anăm kơhơñet amle̱t hil kơ ƀing gơmơi ôh.
  13Ih hil nač biă mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai yơh
   laih anŭn pơhiăp khul boh hiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.

  14“Ƀu hơmâo mơnuih mơnam pă ôh jing rơgoh!
   Ơi Adai ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ hlơi pô tơkeng rai mơ̆ng đah kơmơi jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng ôh.
  15Tơdah Ơi Adai ƀu đaŏ kơnang ôh kơ ƀing ling jang hiam Ñu,
   laih anŭn ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ adai rơngit kiăng kơ jing hĭ jơngeh ôh,
  16sĭt Ñu đaŏ kơnang kơ mơnuih ƀiă hloh yơh
   yuakơ mơnuih anŭn jing sat ƀai laih anŭn hơmâo kơnuih brŭ phŏ,
   laih anŭn yuakơ pô anŭn jing pô pơhiăp soh sat mơñum kar hăng ñu mơñum ia yơh.

  17“Hơmư̆ kâo bĕ laih anŭn kâo či pơblang brơi kơ ih;
   brơi bĕ kâo ră ruai kơ hơget tơlơi kâo hơmâo ƀuh laih,
  18hơget tơlơi mơnuih rơgơi hơmâo pơhaih laih,
   ƀu pơdŏp hơget gĕt ôh tơlơi ƀing gơñu mă tŭ mơ̆ng ƀing ama gơñu
  19yuakơ kơ hơjăn ƀing gơñu yơh arăng jao brơi anih lŏn
   tơdang ƀu hơmâo mơnuih tuai ôh găn nao amăng ƀing gơñu:
  20Amăng abih bang hrơi ñu hơdip, mơnuih sat ƀai tŭ tơnap tap ruă pran,
   laih anŭn Ơi Adai či pơkơhma̱l ƀing hlơi pô kơtư̆ juă ƀing arăng.
  21Ñu hơmư̆ khul dơnai kơtang pơhuĭ pơbra̱l hĭ ñu;
   tơdang ñu pơmĭn ñu rơnŭk rơnua laih, ƀing klĕ dŏp yơh kơsung rai pơ ñu.
  22Ñu ƀu čang rơmang kiăng kơ đuaĭ kơdŏp mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt ôh;
   yuakơ hơmâo mơnuih djă̱ đao hlak dŏ tơguan kiăng pơdjai hĭ ñu.
  23Khul čim grư̆ či ƀơ̆ng hĭ atâo ñu;
   ñu thâo kơnăl kơ tơlơi hơmâo mơnuih či pơdjai hĭ ñu tañ yơh;
  24ñu huĭ bra̱l yuakơ khul tơlơi rŭng răng hăng khul tơlơi rơngot hơning;
   khul tơlơi anŭn truh rai ƀơi ñu kar hăng sa čô pơtao huĭ bra̱l prap pre kiăng kơ kơsung blah sa grup ƀing ling tơhan.
  25Tơlơi anŭn či truh yuakơ ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, ayư đĭ tơngan kơpŏt ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu,
   laih anŭn pơang ñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pô Dưi Kơtang,
  26pơkhư̆ găng khăng akŏ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu hăng sa boh khiơl kơpa̱l kơjăp.

  27“Wơ̆t tơdah ƀô̆ mơta ñu go̱m hăng rơmuă
   laih anŭn kơiăng ñu bŭl bă hăng asar,
  28ñu či dŏ amăng khul plei pơnăng răm rai
   laih anŭn amăng khul sang ƀu hơmâo mơnuih dŏ ôh,
   jing anih răm glưh pơčah yơh.
  29Ñu ƀu či pơdrŏng dơ̆ng tah laih anŭn mŭk dram ñu kŏn dŏ hơmâo nanao lơi,
   laih dơ̆ng kŏng ngăn ñu ăt ƀu lar tơbiă ƀơi anih lŏn mơ̆n.
  30Ñu ƀu či đuaĭ kơdŏp mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt ôh;
   ñu či hrup hăng sa ƀĕ phŭn kơyâo hơmâo jơlah apui čuh pơgliu hĭ khul čơnŭh ñu,
   laih anŭn Ơi Adai hăng tơlơi suă jua Ñu či bluh pơđuaĭ hĭ ñu yơh.
  31Anăm brơi ñu pơƀlŏr hĭ ñu pô hăng đaŏ kơnang ƀơi tơlơi đôč đač ôh,
   yuakơ, tơdah ñu ngă, ñu ƀu či hơmâo mă glaĭ gơnam hơget gĕt ôh.
  32Ƀu či sui ôh, ñu či gliu hĭ kar hăng sa ƀĕ than kơyâo krô,
   laih anŭn ƀu či mơtah glaĭ dơ̆ng tah.
  33Ñu či jing kar hăng sa phŭn hrĕ mơ̆ng phŭn anŭn yơh mơnuih hơmâo khăt hĭ khul boh kơƀâo aka tơsă mơ̆ng hrĕ phŭn ñu,
   kar hăng phŭn ôliwơ, bơnga ñu rŭh hĭ ƀơi lŏn yơh.
  34Yuakơ ƀing mơnuih ƀu huĭ pơpŭ ôh kơ Ơi Adai ƀu hơmâo ană tơčô ôh,
   laih anŭn apui yơh či ƀơ̆ng hĭ khul sang khăn ƀing khăp kơ gơnam plŏm ƀlŏr.
  35Ƀing gơñu pla tơlơi rŭng răng laih anŭn ngă tơlơi sat ƀai;
   ƀing gơñu nanao pơmĭn tơlơi pleč ƀlŏr yơh.”