15

Y-Êlipas Ƀuah Y-Yôp

1Y-Êlipas mnuih ƀuôn Têman lŏ wĭt lač:
  2“Djŏ mơ̆ sa čô êkei knhâo lŏ wĭt lač hŏng klei amâo thâo săng,
   leh anăn bi bŏ tian ñu pô hŏng angĭn hlơr mơ̆ng ngŏ?
  3Djŏ mơ̆ ñu bi mgăl hŏng klei blŭ amâo yuôm ôh,
   amâodah hŏng boh blŭ amâo dưi bi truh klei jăk ôh?
  4Ƀiădah ih bi luč klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê,
   leh anăn bi gun klei dôk bi mĭn wah lač kơ Aê Diê,
  5kyuadah klei wê ih mtrŭt ih blŭ,
   leh anăn ih ruah klei blŭ mơ̆ng pô mnêč.
  6Ƀăng êgei ih pô phat kđi ih, amâo djŏ kâo ôh;
   ƀăng kƀông ih pô hưn klei bi kdơ̆ng hŏng ih.

  7Ih jing mnuih arăng kkiêng tal êlâo mơ̆?
   Amâodah arăng kkiêng kơ ih êlâo kơ phung čư̆ mơ̆?
  8Ih tuôm hmư̆ leh mơ̆ klei Aê Diê čiăng hgăm?
   Leh anăn ih yap knŏng ih pô hĕ mâo klei knhâo?
  9Ya klei ih thâo, hmei amâo thâo ôh?
   Ya klei ih thâo săng amâo jing mngač ôh kơ hmei?
  10Mâo phung čăt ƀŭk kô̆ wăt phung mduôn dôk tĭng kơ hmei,
   phung mduôn hĭn kơ ama ih.
  11Si ngă klei Aê Diê bi juh jing điêt đei,
   amâodah klei arăng blŭ êmhač jing êdu đei mơ̆ kơ ih?
  12Si ngă ai tiê ih mâo klei ngêñ,
   leh anăn si ngă ală ih dlăng trơ̆ng msĕ snăn,
  13tơl ih brei klei mĭn ih bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê,
   leh anăn ha blŭ msĕ snăn klei êbeh ti ai?
  14 Ya mnuih jing tơl ñu dưi jing êngeh?
   Amâodah pô kkiêng leh mơ̆ng mniê tơl ñu dưi jing kpă?
  15Nĕ anei, Aê Diê amâo knang ôh kơ phung doh jăk ñu,
   leh anăn phung adiê amâo jing doh ti anăp ală ñu ôh,
  16ƀai hĭn yơh kơ sa čô jing pô arăng bi êmut leh anăn soh jhat,
   sa čô khăp kơ klei soh msĕ si mnăm êa!

  17Hmư̆ bĕ, kâo srăng bi êdah kơ ih,
   leh anăn ya klei kâo ƀuh leh, kâo srăng hưn
  18klei phung knhâo yăl dliê leh,
   leh anăn klei phung aê diñu amâo mdăp ôh,
  19knŏng kơ phung anăn arăng brei leh čar,
   leh anăn amâo mâo pô tue nao dôk mbĭt hŏng diñu ôh.
  20Mnuih soh kpư̆ asei mlei ñu hŏng klei ruă jih hruê ñu dôk hdĭp,
   mâo thŭn bi kčah leh kơ phung jhat ƀai.
  21Ñu hmư̆ ênai bi huĭ;
   êjai mâo klei êđăp ênang pô bi rai srăng truh kơ ñu.
  22Ñu amâo čang hmăng ôh kơ ñu srăng tlaih mơ̆ng klei mmăt
   leh anăn arăng čuăn leh ñu kơ klei djiê hŏng đao gưm.
  23Ñu hiu rưng tinei tinăn čiăng duah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   leh anăn lač, ‘Ti anôk gơ̆?’
   Ñu thâo kơ hruê mâo klei mmăt giăm truh leh;
  24klei rŭng răng leh anăn klei ênguôt hnĭng bi huĭ ñu;
   klei anăn dưi hŏng ñu msĕ si sa čô mtao mkra leh kơ klei bi blah.
  25Kyuadah ñu yơr leh kngan ñu bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê,
   leh anăn duah klei čiăng ngă kơ Pô Mâo Jih Klei Myang,
  26leh anăn êran mnuh Aê Diê hŏng khil prŏng leh anăn kpal;
  27ñu mâo ƀô̆ mta êmŏng,
   leh anăn kơiêng ñu prŏng mơh,
  28ñu dôk leh hlăm ƀuôn ênguôl,
   hlăm sang sa čô mnuih amâo dôk ôh,
   arăng čuăn leh jing kăm boh tâo mnơ̆ng rai leh.
  29Ñu amâo srăng jing mdrŏng ôh, leh anăn ngăn drăp ñu amâo srăng dôk nanao ôh,
   kăn srăng lar tar lăn ala rei;
  30ñu amâo srăng tlaih ôh mơ̆ng klei mmăt,
   êlah pui trơ̆ng srăng bi krô kƀiêng ñu,
   êwa mơ̆ng êgei Aê Diê srăng kpuh mđung hĕ mnga ñu.
  31Đăm brei ñu knang kơ klei hơăi mang ñu pô,
   klei anăn jing klei mplư;
   kyuadah klei hơăi mang srăng jing klei mưn kơ ñu.
  32Arăng srăng mưn ñu jih ênŭm êlâo truh hruê ñu,
   leh anăn adhan ñu amâo srăng jing mtah ôh.
  33Ñu srăng jing msĕ si phŭn boh kriăk ƀâo luh hĕ boh ka ksă,
   leh anăn jing msĕ si ana boh ôliwơ luh hĕ mnga.
  34Kyuadah phung mnuih ƀai srăng jing plao,
   leh anăn pui srăng ƀơ̆ng hĕ sang čhiăm phung mă tŭ ngăn sun.
  35Diñu mtian klei jhat leh anăn kkiêng klei ƀai,
   leh anăn ai tiê diñu mkra klei mplư.”