23

Giô-suê kêu gọi

1Thời gian trôi nhanh, thắm thoát đã qua một đời người, Chúa cho Y-sơ-ra-ên được hưởng thái bình, và Giô-suê đã cao tuổi. 2Một hôm, ông triệu tập toàn dân và các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên - trưởng lão, thẩm phán, các cấp chỉ huy - và bảo họ: “Tôi đã già lắm rồi. 3Chính đồng bào đã chứng kiến những việc Chúa làm cho các quốc gia này vì Y-sơ-ra-ên: Thượng Đế Hằng Hữu đã đánh các nước ấy cho đồng bào. 4Tôi có chia cho các đại tộc Y-sơ-ra-ên đất đai của những nước đã chinh phục cũng như những nước chưa chinh phục, từ sông Giô-đan cho đến Biển Lớn phía tây. 5Chúa sẽ đuổi người trong các miền chưa chinh phục đi, cho đồng bào chiếm đất như Ngài đã hứa. 6Vậy, đồng bào cứ hết lòng vâng giữ mọi điều đã chép trong sách luật Mai-sen, đừng mảy may vi phạm. 7Đừng pha giống với các dân còn sót lại trong đất này, đừng nhắc đến tên thần của họ, đừng lấy các tên ấy mà thề, đừng thờ lạy các thần ấy. 8Nhưng phải bám chặt lấy Thượng Đế mình, như đồng bào đã làm từ trước đến nay. 9Vì Chúa đã đánh đuổi nhiều dân tộc hùng mạnh giúp đồng bào, và cho đến nay, không ai cự nổi Y-sơ-ra-ên. 10Một người Y-sơ-ra-ên đánh đuổi ngàn người, vì có Chúa Hằng Hữu chiến đấu cho, như Ngài đã hứa. 11Phải tự nhắc nhủ: yêu kính Thượng Đế mình. 12Nhưng nếu đồng bào làm trái lại, đi kết hôn với những dân còn sót lại trong đất này, 13đồng bào nên biết chắc rằng Chúa sẽ không còn đánh đuổi các dân tộc ấy nữa. Họ sẽ trở thành bẫy bủa giăng, thành roi đánh bên hông, thành gai chông trước mắt đồng bào, cho đến ngày đồng bào bị trừ khỏi đất tốt lành Chúa đã cho. 14Tôi sắp đi con đường nhân loại phải trải qua. Còn đồng bào, ai nấy đều nhận thức trong tâm hồn rằng mọi lời hứa của Chúa đều được thực hiện.
15,16Như những lời hứa lành của Chúa đã thực hiện, những điều dữ cũng sẽ xảy ra nếu đồng bào bất tuân. Ngài sẽ đổ trên đồng bào tai họa, cho đến khi đồng bào bị tiêu diệt khỏi đất lành này, nếu đồng bào vi phạm giao ước của Ngài đã lập, đi thờ lạy các thần khác. Cơn thạnh nộ của Ngài sẽ nổi lên, đồng bào sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, bị khai trừ khỏi đất tốt lành Ngài cho.”