6

Chiếm đóng Giê-ri-cô

1Lúc ấy, các cổng thành Giê-ri-cô đều đóng chặt vì sự hiện diện của người Y-sơ-ra-ên. Không một ai được phép ra vào. 2Chúa bảo Giô-suê: “Đây ta cho con thành Giê-ri-cô với vua và lính chiến hùng hổ của họ. 3Toàn thể quân đội Y-sơ-ra-ên sẽ đi quanh thành mỗi ngày một vòng, trong sáu ngày. 4Bảy thầy tế lễ cầm Kèn bằng sừng cừu đi trước Rương giao ước - Đến ngày thứ bảy, toàn quân sẽ đi quanh thành bảy vòng trong khi các thầy tế lễ thổi kèn. 5Rồi đến khi họ thổi một tiếng kèn dài vang động, toàn dân phải hét lên thật lớn, tường thành sẽ đổ xuống. Lúc ấy, mỗi người sẽ cứ ngay trước mặt tiến vào” 6-9Vậy, Giô-suê chỉ thị cho các thầy tế lễ và nhân dân: quân đội sẽ dẫn đầu cuộc tuần hành, kế đến là bảy thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn, rồi đến Rương giao ước của Chúa, sau hết là đội quân hậu tập. 10Giô-suê ra lệnh mọi người phải giữ yên lặng, đừng nói chuyện, chờ khi nào Giô suê ra lệnh, toàn dân mới hét to lên.
11Hôm ấy, Rương giao ước của Chúa được khiêng quanh thành một vòng. Mọi người về trại nghỉ ngơi qua đêm.
12-14Ngày hôm sau, họ dậy sớm, đi quanh thành một vòng theo thứ tự trước: quân đội, bảy thầy tế lễ thổi kèn, Rương giao ước của Chúa và toán hậu tập. Xong, họ trở về trại. Và mọi việc cứ được lặp lại như thế trong sáu ngày.
15Ngày thứ bảy, mọi người dậy thật sớm. Riêng hôm ấy, họ đi quanh thành bảy vòng. 16Đến vòng thứ bảy, khi các thầy tế lễ thổi tiếng kèn dài vang động, Giô-suê ra lệnh: “Hét lên! Chúa cho ta thành này rồi!” 17(Ông có dặn họ: “Phải giết sạch mọi người ở trong thành trừ bà điếm Ra-háp và tất cả những người ở trong nhà bà này, vì bà đã bao che cho các thám tử. 18Đồng bào phải thận trọng. Cả thành phải bị tiêu diệt. Không ai được lấy một vật gì đem về trại, vì làm vậy là mang họa diệt vong cho dân ta. 19Nhưng tất cả bạc, vàng và các dụng cụ bằng đồng, bằng sắt trong thành phải được hiến dâng cho Chúa, đem trữ vào kho của Ngài.”) 20Vừa nghe kèn lệnh thổi, toàn dân la hét vang trời, tường thành đổ xuống. Quân Y-sơ-ra-ên xông vào, mọi người nhắm thẳng phía trước tiến lên, chiếm thành. 21Họ dùng kiếm giết sạch cả người lẫn vật - nam, phụ, lão, ấu; bò cừu, lừa...
22Giô-suê bảo hai thám tử: “Vào nhà Ra-háp, dẫn bà ấy và mọi người trong nhà ra, vì các con đã có lời thề.” 23Hai thám tử vâng lời Giô-suê, đem Ra-háp và cha mẹ, anh em cùng tất cả người nhà bà này ra, cho họ trú ngụ tại một nơi bên ngoài trại Y-sơ-ra-ên. 24Sau đó, người Y-sơ-ra-ên phóng hỏa đốt thành, thiêu sạch tất cả, chỉ trừ bạc vàng, dụng cụ bằng đồng, bằng sắt được đem vào kho tàng của nhà Chúa. 25Giô-suê tha chết cho Ra-háp và tất cả những người trong nhà bà, vì bà đã bao che cho các thám tử được sai đi trinh sát Giê-ri-cô. Gia đình này vẫn tiếp tục sống bên cạnh người Y-sơ-ra-ên.
26Giô-suê tuyên bố: “Xin Chúa chứng giám, nếu có ai xây lại thành Giê-ri-cô này, người ấy phải bị nguyền rủa. Con trưởng nam người ấy sẽ chết khi đặt nền móng thành; con trai út sẽ chết khi dựng cổng thành.”
27Vậy Chúa ở với Giô-suê, và danh tiếng ông vang lừng khắp nơi.