22

Cing-Jaa-Yinh Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Lugaa 14:15-24)

1Yesu aengx longc waac-beiv njaaux zuangx mienh. 2Ninh gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv dauh hungh mbenc ninh nyei dorn nyei cing-jaa-hnaangx nor. 3Mbenc ziangx, ninh paaiv ninh nyei bou mingh heuc cingv liuz nyei kaeqv mienh daaih, mv baac kaeqv mienh maiv oix daaih.
4“Hungh diex aengx paaiv ganh deix bou mingh mbuox wuov deix kaeqv mienh, ‘Yie nyei cing-jaa-hnaangx mbenc ziangx aqv. Ngongh gouv caux ngongh dorn junc hliangv ziangx, nyungc-nyungc mbenc nzoih. Gunv daaih nyanc hnaangx aqv.’ 5Mv baac cingv liuz nyei kaeqv mienh maiv guen maiv sic nyei. Gorqv-mienh mingh zoux gorqv-mienh nyei gong. Maaih dauh mingh ndeic. Maaih dauh mingh zoux saeng-eix. 6Zengc wuov deix zorqv hungh paaiv mingh nyei bou zoux doqc yaac daix daic. 7Hungh diex qiex jiez! haic, ziouc paaiv ninh nyei baeng mingh mietc nzengc wuov deix daix mienh nyei mienh, aengx buov qui ninh mbuo nyei zingh.
8“Nqa'haav hungh diex aengx mbuox ninh nyei bou mbuo, ‘Cing-jaa-hnaangx mbenc ziangx aqv. Yie cingv ndaangc nyei kaeqv mienh maiv puix daaih. 9Meih mbuo ih zanc mingh wuov jaai-horngc. Lorz buatc mbu'ziex dauh, oix zuqc heuc daaih bieqc yinh.’ 10Wuov deix bou ziouc cuotv mingh gan diuh diuh jauv. Buatc mbu'ziex dauh, maiv gunv kuv mienh fai mienh waaic mienh, yietc zungv heuc daaih. Mienh ziouc buangv nzengc yinh mi'aqv.
11“Hungh diex bieqc mingh mangc kaeqv mienh ziouc buatc maaih dauh maiv zorng puix mingh yinh nyei lui-houx. 12Hungh diex naaic, ‘Youz aac, meih maiv zorng puix mingh yinh nyei lui-houx, meih hnangv haaix nor duqv bieqc?’ Wuov dauh mienh yaac maiv maaih waac dau aqv.
13“Hungh diex ziouc mbuox bou, ‘Zorqv ninh nyei buoz-zaux ndoh jienv dorh ninh mingh guangc ga'nyiec, hmuangx nyei dorngx, yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.’ ”
14Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Cingv daaih nyei mienh camv, mv baac ginv daaih nyei mienh zoqc.”

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

(Beiv mangc Maako 12:13-17; Lugaa 20:20-26)

15Maaih deix Faa^li^si Mienh cuotv mingh caangh laangh daav za'eix oix nduov Yesu gorngv dorngc waac. 16Ninh mbuo ziouc paaiv deix ninh mbuo nyei sai-gorx caux deix gan Helotv Hungh wuov jauv mienh mingh lorz Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Fin-Saeng aac, yie mbuo hiuv duqv meih hnyouv zaqc. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien weic zuqc meih maiv mangc haaix dauh zoux hlo fai faix. 17Wuov nyungc, tov mbuox yie mbuo, meih hnangv haaix nor hnamv? Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa nyei domh ziuh hungh, ⟨Sisaa,⟩ se dorngc mbuo nyei leiz fai?”
18Mv baac Yesu hiuv duqv ninh mbuo nyei za'eix se waaic haic ziouc gorngv, “Meih mbuo naaic deix beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Meih mbuo weic haaix diuc oix nduov yie gorngv dorngc? 19Zorqv norm cuotv nzou nyei nyaanh bun yie mangc gaax.” Ninh mbuo ziouc zorqv norm nyaanh bun ninh. 20Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?”
21Ninh mbuo dau, “Sisaa nyei.”
 Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, haaix nyungc Sisaa Hungh nyei, oix zuqc bun Sisaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.”
22Ninh mbuo haiz liuz naaiv deix waac ziouc mbuoqc horngh haic yaac leih nqoi ninh mingh mi'aqv.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

(Beiv mangc Maako 12:18-27; Lugaa 20:27-40)

23Dongh wuov hnoi maaih deix ⟨Saa^ndu^si Mienh⟩ daaih lorz Yesu. (Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh daaih.) 24Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, Mose gorngv, ‘Se gorngv maaih laanh mienh maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam-guaav zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 25Yie mbuo naaiv, zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv gaengh maaih fu'jueiv, ninh daic mi'aqv. Youz ziouc longc ninh nyei nyaam-guaav. 26Da'naix caux Lauv Saan, aengx mingh taux Lauv Cic, yietc zungv longc jiex nzengc, yaac fih hnangv nyei, maiv maaih fu'jueiv, ziang naaic daic nzengc mi'aqv. 27Nqa'haav wuov dauh m'sieqv dorn yaac daic mi'aqv. 28Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh auv funx benx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo yietc zungv longc jiex nyei.”
29Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo dorngc nzengc aqv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv Ging-Sou, yaac maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei qaqv. 30Daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo ziouc hnangv yiem tin-dorngh nyei fin-mienh nor, maiv longc auv longc nqox. 31Gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih wuov diuc jauv, Tin-Hungh mbuox meih mbuo wuov deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai? 32Tin-Hungh gorngv, ‘Yie se Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ Ninh maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh. Ninh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh.”
33Zuangx mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor njaaux, ninh mbuo gengh! mbuoqc horngh haic.

Longc Jienv Jiex Nyei Leiz

(Beiv mangc Maako 12:28-34; Lugaa 10:25-28)

34Faa^li^si Mienh haiz gorngv Yesu zoux bun Saa^ndu^si Mienh maiv maaih waac dau, ninh mbuo ziouc gapv zunv daaih. 35Ninh mbuo nyei guanh maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng oix nduov Yesu gorngv dorngc waac. 36Ninh ziouc naaic gaax, “Fin-Saeng aac, yietc zungv ⟨Leiz-Latc,⟩ haaix diuh gauh longc jienv jiex?”
37Yesu dau,
  “+‘Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix,
    longc nzengc cong-mengh hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’
38Naaiv se hlo jiex, gauh longc jienv jiex nyei leiz aqv. 39Da'nyeic diuh yaac fih hnangv nyei,
   ‘Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.’
40⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ caux zuangx Douc Waac Mienh njaaux nyei yietc zungv waac longc naaiv deix i diuh leiz zoux gorn.”

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

(Beiv mangc Maako 12:35-37; Lugaa 20:41-44)

41Faa^li^si Mienh corc yiem zunv wuov zanc, Yesu naaic ninh mbuo, 42“Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Giduc zoux haaix dauh nyei zeiv-fun?”
 Ninh mbuo dau, “Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun.”
43Yesu aengx naaic ninh mbuo, “Wuov nyungc, Singx Lingh weic haaix diuc bun Ndaawitv heuc Giduc zoux ‘Ziouv’? Ndaawitv gorngv,
  44‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv,
   zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung,
  zuov yie bun meih nyei win-wangv
   njiec meih nyei zaux-ndiev.’
45Se gorngv Ndaawitv heuc ninh zoux ‘Ziouv,’ Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei zeiv-fun?” 46Maiv maaih haaix dauh haih dau yietc joux Yesu. Yiem naaic hnoi daaih, maiv maaih haaix dauh gaamv naaic haaix nyungc ninh aqv.