9

Yesu Zorc Longx Butv Baengc-Mbai Nyei Mienh

(Beiv mangc Maako 2:1-12; Lugaa 5:17-26)

1Yesu bieqc nzangv jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn nzuonx taux ninh ganh nyei mungv. 2Maaih deix mienh dorh dauh butv baengc-mbai mienh bueix jienv jiuc daaih lorz Yesu. Yesu buatc naaiv deix mienh sienx ndongc naaiv longx, ninh ziouc mbuox baengc-mbai mienh, “Dorn aac, gunv bungx hnyouv maah! Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.”
3Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng haiz Yesu hnangv naaic nor gorngv, ninh mbuo yiem hnyouv hnamv, “Aav, naaiv laanh mienh ki Tin-Hungh.”
4Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc yiem hnyouv hnamv cuotv waaic nyei sic? 5Gorngv, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv,’ fai gorngv ‘Jiez sin daaih yangh jauv,’ naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 6Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem lungh ndiev maaih hatc maaz guangc mienh nyei zuiz.” Yesu ziouc mbuox butv baengc-mbai nyei mienh, “Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx biauv aqv.” 7Wuov dauh mienh ziouc jiez sin nzuonx biauv mi'aqv. 8Zuangx mienh buatc hnangv naaiv nor, ninh mbuo gamh nziex haic, yaac ceng Tin-Hungh, weic zuqc ninh bun naaiv nyungc hatc maaz mienh.

Yesu Heuc Matv^taai Daaih Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Maako 2:13-17; Lugaa 5:27-32)

9Yesu cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Gan jienv jauv mingh gau, buatc dauh siou nzou-zinh nyei mienh, mbuox heuc Matv^taai, zueiz jienv wuov siou nzou zaamc. Yesu gorngv mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.” Matv^taai ziouc jiez sin gan jienv Yesu mingh aqv.
10Yesu yiem Matv^taai nyei biauv nyanc hnaangx wuov zanc, maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh camv nyei caux mengh dauh waaic nyei mienh yaac daaih caux Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo juangc dieh nyanc hnaangx. 11Maaih deix ⟨Faa^li^si Mienh⟩ buatc ziouc naaic gaax sai-gorx, “Meih mbuo nyei sai-diex weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh nyanc hnaangx?”
12Yesu haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv qiemx zuqc ndie-sai. 13Meih mbuo mingh hoqc naaiv joux Ging-Sou nyei waac nyei eix leiz maah! Ging-Sou gorngv,
  ‘Yie oix mienh maaih hnyouv korv-lienh mienh.
   Maiv zeiz oix mienh dorh saeng-kuv daaih ziec yie.’
Yie maiv zeiz daaih weic heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh.”

Mienh Naaic Taux Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Leiz

(Beiv mangc Maako 2:18-22; Lugaa 5:33-39)

14Wuov zanc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei sai-gorx daaih naaic Yesu, “Yie mbuo caux Faa^li^si Mienh zei maiv nyanc haaix nyungc. Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv zei?”
15Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, kaeqv mienh haih nzauh nyei fai? Zungv maiv haih. Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc.
16“Maiv maaih haaix dauh longc siang-ndie mbiev loz-lui. Siang-ndie haih soqv bun mbiev nyei dorngx jaa huv hlo.
17“Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Dapv nor, diuv nyei qiex zungx, mbuoqc ziouc mbaaix aqv. Mbuoqc huv nzengc, diuv yaac cuotv nzengc mi'aqv. Siang-diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc. Hnangv naaic, liemh diuv liemh mbuoqc cingx daaih maiv haih waaic.”

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

(Beiv mangc Maako 5:21-43; Lugaa 8:40-56)

18Yesu corc gorngv jienv naaiv deix waac wuov zanc, maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh daaih gueic njiec ninh nyei nza'hmien yaac gorngv, “Yie nyei sieqv coqv hoqc daic mingh. Tov meih mingh longc buoz maan ninh, ninh ziouc nangh daaih aqv.” 19Yesu ziouc jiez sin gan jienv ninh mingh. Sai-gorx mbuo yaac gan jienv mingh.
20Mingh gau, maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx aqv. Ninh yangh nqa'haav nqaang daaih hluo Yesu nyei lui-juoqv, 21weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Se gorngv yie kungx hluo ninh nyei lui hnangv, yie nyei baengc ziouc longx aqv.”
22Yesu guinh sin buatc wuov dauh m'sieqv dorn ziouc gorngv, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Gunv bungx hnyouv aqv. Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx aqv.” Dongh wuov norm ziangh hoc, baengc ziouc longx mi'aqv.
23Yesu bieqc gunv wuic dorngh wuov dauh mienh nyei biauv wuov zanc, ninh buatc biomv hlauv-ndongh nux nyei mienh caux mienh camv mbiouh mbiouh nyei. 24Ninh ziouc gorngv mbuox zuangx mienh, “Cuotv mingh maah! Naaiv dauh sieqv maiv zeiz daic. Ninh m'njormh hnangv.” Zuangx mienh ziouc jatv ninh. 25Zunc naaiv deix mienh cuotv mingh liuz, Yesu bieqc mingh nanv jienv wuov dauh sieqv nyei buoz. Sieqv ziouc jiez sin daaih aqv. 26Naaiv deix fienx sing buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Longx I Dauh M'zing Maengh Nyei Mienh

27Yesu cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Gan jienv jauv mingh gau, maaih i dauh m'zing maengh nyei mienh gan jienv mingh, heuc jienv gorngv, “Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!”
28Yesu bieqc biauv mingh, wuov deix i dauh m'zing maengh nyei mienh daaih lorz ninh. Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo sienx yie haih zorc meih mbuo nyei m'zing fai?”
 Ninh mbuo dau, “Domh Gorx aac, yie mbuo sienx nyei.”
29Yesu ziouc hluo ninh mbuo nyei m'zing yaac gorngv, “Ei meih mbuo sienx nyei, ziouc duqv aqv.” 30Ninh mbuo nyei m'zing ziouc haih mangc duqv buatc aqv. Yesu hatc ninh mbuo. “Cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh.”
31Mv baac ninh mbuo cuotv mingh zunh Yesu zoux nyei jauv buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Dauh Ga'naaiv-Hngongx Haih Gorngv Waac

32Wuov deix i dauh mienh cuotv mingh wuov zanc, mienh dorh dauh zuqc mienv muoqv hngongx, maiv haih gorngv waac nyei mienh, daaih lorz Yesu. 33Yesu zunc mienv cuotv liuz, wuov dauh mienh ziouc liemh zeih haih gorngv waac. Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, laanh mbuox laanh, “Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung maiv gaengh buatc jiex naaiv nyungc sic.”
34Mv baac Faa^li^si Mienh gorngv, “Mienv nyei hungh bun ninh maaih lingc zunc mienv cuotv hnangv.”

Yesu Korv-Lienh Zuangx Mienh

35Yesu youh jienv zueih mungv zueih laangz mingh, yiem wuic dorngh njaaux mienh yaac zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Ninh yaac zorc longx nyungc-nyungc baengc. 36Yesu buatc naaiv deix mienh camv ninh za'gengh! haiz korv-lienh haic weic zuqc ninh mbuo kouv haic, maiv lamh kaux dorngx, hnangv guanh ba'gi yungh maiv maaih ziouv goux nor. 37Yesu ziouc mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Gaeng-zuangx camv mv baac gong-mienh zoqc. 38Weic naaiv oix zuqc tov gaeng-zuangx nyei Ziouv paaiv gong-mienh cuotv mingh siou ninh nyei gaeng-zuangx.”