18

Haaix Dauh Zoux Gauh Hlo Jiex

(Beiv mangc Maako 9:33-37; Lugaa 9:46-48)

1Wuov zanc sai-gorx mbuo daaih naaic Yesu, “Yiem Tin-Hungh nyei guoqv, haaix dauh duqv zoux gauh hlo jiex?”
2Yesu ziouc heuc dauh fu'jueiv daaih bun ninh souv jienv ninh mbuo nyei mbu'ndongx 3yaac gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, cuotv liuz meih mbuo goiv hnyouv ziouc hnangv fu'jueiv nor, meih mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 4Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix hnangv naaiv dauh fu'jueiv, yiem Tin-Hungh nyei guoqv dongh naaiv dauh zoux hlo jiex. 5Haaix dauh dengv yie nyei mbuox zipv dauh fu'jueiv hnangv naaiv dauh fu'jueiv nor, wuov dauh yaac zipv yie.

Nduov Mienh Baamz Zuiz Nyei Sic

(Beiv mangc Maako 9:42-48; Lugaa 17:1-2)

6“Mv baac se gorngv haaix dauh nduov yietc dauh naaiv deix sienx yie nyei fu'jueiv-faix baamz zuiz, oix zuqc zorqv domh morc ndiux jienv wuov dauh nyei jaang bungx njiec koiv, ndo nyei dorngx, ziemx daic gauh longx. 7Laaix nduov mienh baamz zuiz nyei sic, baamh gen ziouc zuqc kouv aqv. Nduov mienh nyei sic zanc-zanc oix cuotv, mv baac zoux gorn nduov mienh wuov dauh zungv oix zuqc kouv aqv.
8“Se gorngv meih nyei buoz fai zaux nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Waaic deix fangx fai zoqc jieqv buoz-zaux mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv buoz i jieqv zaux mv baac zuqc zoi bieqc yietc liuz zieqc jienv nyei douz. 9Se gorngv meih nyei m'zing nduov meih baamz zuiz, oix zuqc gueix guangc mingh. Zoqc norm m'zing mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i norm m'zing yaac zuqc zoi bieqc deic nyuoqc nyei douz.

Ba'gi Yungh Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Lugaa 15:3-7)

10“Oix zuqc faix fim, maiv dungx mangc piex yietc dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv. Yie mbuox meih mbuo, naaiv deix fu'jueiv nyei fin-mienh yiem tin-dorngh, zanc-zanc yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien. 11Weic zuqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih njoux dingx laaih nyei mienh.
12“Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Se gorngv maaih laanh mienh maaih yietc baeqv dauh ba'gi yungh, dingx laaih dauh, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz guangc jienv wuov deix juov ziepc juov dauh yiem wuov mbong nyanc miev, aengx mingh lorz dingx laaih wuov dauh fai? 13Yie mbuox zien meih mbuo, lorz buatc naaiv dauh ba'gi yungh, ninh a'hneiv haic. Gauh a'hneiv jiex wuov deix juov ziepc juov dauh maiv dingx laaih nyei ba'gi yungh. 14Fih hnangv nyei, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex maiv oix yietc dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv dingx laaih.

Gorx-Youz Zoux Dorngc Meih

15“Se gorngv meih nyei gorx-youz zoux dorngc meih, meih ganh oix zuqc mingh lorz ninh, bingx jienv mbuox ninh, ninh zoux dorngc nyei sic. Se gorngv ninh muangx meih nyei waac nor, meih ziouc duqv ninh aengx zoux gorx-youz. 16Se gorngv ninh maiv muangx, meih ziouc oix zuqc lorz jienv yietc dauh fai i dauh caux meih mingh tengx muangx waac ziouc haih zorqv joux-joux waac zoux zorng-zengx. 17Se gorngv wuov dauh corc maiv muangx ninh mbuo nor, oix zuqc zorqv naaiv deix sic mbuox nzengc jiu-baang. Ninh corc maiv kangv muangx jiu-baang nor, oix zuqc funx ninh se hnangv maiv sienx nyei mienh fai tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh.

Ndoh Nyei Jauv Caux Bungx Nyei Jauv

18“Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo yiem baamh gen ndoh haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh wuov nyungc yaac zuqc ndoh aqv. Meih mbuo yiem baamh gen bungx haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh yaac bungx wuov nyungc aqv.
19“Yie aengx mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo yiem naaiv baamh gen maaih i laanh mienh dongh hnyouv gapv eix daux gaux tov haaix nyungc, yie nyei tin-dorngh Diex zungv weic meih mbuo zoux ziangx nzengc. 20Weic zuqc maiv gunv yiem haaix norm dorngx, maaih i buo laanh mienh dengv yie nyei mbuox gapv zunv, yie ziouc yiem ninh mbuo mbu'ndongx.”

Bou Maiv Kangv Guangc Zaeqv Nyei Waac-Beiv

21Bide aengx daaih naaic gaax Yesu, “Ziouv aac, se gorngv yie nyei gorx-youz zanc-zanc dorngc yie, yie oix zuqc guangc mbu'ziex nzunc bun ninh? Taux siec nzunc aqv fai?”
22Yesu dau, “Yie maiv zeiz gorngv guangc siec nzunc hnangv. Oix zuqc guangc cietv ziepc nyei siec nzunc.
23“Weic zuqc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv naaiv. Maaih dauh hungh diex oix caux ninh nyei bou funx zaeqv. 24Funx jienv zaeqv wuov zanc, mienh dorh dauh bou bieqc daaih. Wuov dauh bou qiemx hungh diex ziex baeqv waanc norm zinh, 25yaac maiv maaih nyaanh jaauv. Hungh diex ziouc heuc mienh dorh wuov dauh bou mingh maaic bun mienh zoux nouh. Liemh ninh nyei auv-jueiv caux ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv dorh mingh maaic nzengc, daaih jaauv sung zaeqv.
26“Wuov dauh bou ziouc gueic njiec qaqv tov ninh, ‘Tov ziouv sie yie, zuov yie lorz duqv daaih, yie gengh oix zuqc jaauv taux sung nzengc.’ 27Wuov dauh bou nyei ziouv korv-lienh haic ninh ziouc guangc ninh nyei zaeqv, bungx ninh nzuonx mi'aqv.
28“Naaic dauh bou cuotv mingh yaac buangh zuqc dauh zoux bou doic. Naaiv dauh bou qiemx ninh i ziex norm zinh hnangv, mv baac ninh liemh zeih goh jienv naaiv dauh nyei jaang yaac gorngv, ‘Gaanv jaauv meih qiemx yie nyei zaeqv maah!’ 29Wuov dauh zoux bou doic ziouc gueic njiec qaqv tov ninh, ‘Tov meih sie yie, yie gengh jaauv nyei lorqc.’ 30Mv baac ninh maiv kangv, yaac dorh wuov dauh bou mingh wuonx jienv loh zuov ninh jaauv sung zaeqv.
31“Aengx maaih deix lomh nzoih zoux bou doic buatc naaiv deix sic cuotv, haiz hnyouv maiv longx yietc deix, ziouc mingh mbuox ninh mbuo nyei ziouv. 32Wuov dauh bou nyei ziouv ziouc heuc ninh daaih yaac gorngv, ‘Meih naaic dauh waaic haic nyei nouh gauv aah! Meih qaqv tov yie, yie ziouc guangc nzengc meih qiemx yie nyei zaeqv. 33Meih horpc zuqc korv-lienh meih nyei zoux bou doic hnangv yie korv-lienh meih nor saa.’ 34Ninh nyei ziouv qiex jiez! haic ziouc heuc gunv loh jien dorh naaiv dauh bou mingh zeix taux ninh jaauv sung zaeqv.”
35Yesu aengx gorngv setv mueiz waac. “Se gorngv meih mbuo mouz laanh mienh maiv longc hnyouv guangc gorx-youz zoux dorngc meih mbuo nyei sic, yie nyei tin-dorngh Diex yaac fih hnangv nyei maiv guangc bun meih mbuo.”