8

Yesu Zorc Longx Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh

(Beiv mangc Maako 1:40-45; Lugaa 5:12-16)

1Yesu yiem mbong njiec daaih wuov zanc, maaih mienh camv! nyei gan jienv ninh mingh. 2Maaih laanh mienh butv ⟨gomh huv baengc⟩ daaih gueic njiec Yesu nyei nza'hmien. Ninh gorngv, “Domh Gorx aac, se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.”
3Yesu sung buoz maan jienv wuov laanh mienh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” Wuov laanh mienh nyei baengc ziouc liemh zeih longx mi'aqv. 4Yesu aengx gorngv mbuox ninh, “Maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ei Mose fiev nyei leiz dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun ninh mbuo hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc.”

Yesu Zorc Longx Lomaa Baeng-Bieiv Nyei Bou

(Beiv mangc Lugaa 7:1-10)

5Yesu bieqc Kaa^be^naa^um Mungv wuov zanc, maaih dauh Lomaa baeng-bieiv daaih lorz ninh, tov ninh tengx. 6Baeng-bieiv gorngv, “Domh Gorx aac, yie nyei bou butv baengc-mbai, bueix wuov biauv, diev duqv kouv haic.”
7Yesu gorngv, “Yie oix mingh zorc ninh longx.”
8Baeng-bieiv gorngv, “Domh Gorx ganh maiv zuqc mingh aqv. Yie maiv puix zipv meih bieqc yie nyei biauv. Meih kungx gorngv cuotv hnangv, yie nyei bou ziouc longx aqv. 9Yie ganh yaac yiem domh baeng-bieiv nyei buoz-ndiev, yaac maaih baeng camv yiem yie nyei ga'ndiev maengx. Yie heuc naaiv dauh mingh, ninh ziouc mingh, heuc wuov dauh daaih, ninh ziouc daaih. Heuc yie nyei nouh zoux naaiv, ninh ziouc zoux aqv.”
10Yesu haiz naaiv deix waac ninh mbuoqc horngh haic ziouc mbuox gan ninh daaih wuov deix mienh, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie maiv buatc jiex mienh sienx ndongc naaiv longx. Liemh I^saa^laa^en Mienh yaac maiv maaih yietc dauh. 11Yie yaac mbuox meih mbuo, maaih mienh camv nyei yiem dong bung caux fai bung oix daaih yiem Tin-Hungh nyei guoqv caux Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv juangc dieh nyanc hnaangx. 12Mv baac horpc zuqc benx Tin-Hungh nyei guoqv nyei mienh wuov deix, daaux nzuonx zuqc zunc cuotv ga'nyiec hmuangx nyei dorngx, yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.” 13Yesu aengx mbuox baeng-bieiv, “Gunv nzuonx biauv aqv. Ei meih sienx nyei, za'gengh oix hnangv naaiv nor cuotv daaih aqv.” Doix wuov norm ziangh hoc ninh nyei bou ziouc longx mi'aqv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc Longx

(Beiv mangc Maako 1:29-34; Lugaa 4:38-41)

14Yesu bieqc Bide nyei biauv, buatc Bide nyei maa-diev butv baengc, sin jorm nyei, bueix jienv wuov coux. 15Yesu nanv ninh nyei buoz, sin ziouc laangh mi'aqv. Ninh ziouc jiez sin daaih fu-sux Yesu.
16Lungh maanz-hmuangx, maaih mienh dorh zuqc mienv muoqv nyei mienh camv nyei daaih lorz Yesu. Yesu gorngv nduqc joux waac hnangv ziouc zunc mienv cuotv nzengc mi'aqv. Dauh dauh nyei baengc yaac zorc longx nzengc. 17Ninh hnangv naaiv zoux weic bun ninh zoux nyei sic cuotv daaih doix douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv nyei waac. I^saa^yaa gorngv,
  “Ninh ndaam yie mbuo nyei baengc tongx,
   yaac teix yie mbuo nyei zeqc naanc.”

Mienh Oix Gan Yesu Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Lugaa 9:57-62)

18Yesu buatc mienh camv weih gormx ninh, ziouc mbuox sai-gorx mbuo dorh ninh jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn. 19Wuov zanc maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng daaih lorz Yesu. Ninh gorngv, “Fin-saeng aah! Maiv gunv fin-saeng mingh haaix, yie oix gan meih mingh aqv.”
20Yesu gorngv mbuox ninh, “Hieh juv maaih mbaengx-kuotv yiem, norqc yaac maaih lauz, mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maiv maaih dorngx bueix hitv kuonx.”
21Aengx maaih dauh sai-gorx mbuox Yesu, “Domh Gorx aac, yie tov nzuonx mingh biopv yie nyei die ndaangc.”
22Yesu dau, “Sueih janx-daic ganh biopv ninh mbuo ganh nyei janx-daic aqv. Gan jienv yie daaih maah!”

Yesu Hatc Domh Nziaaux Dingh

(Beiv mangc Maako 4:35-41; Lugaa 8:22-25)

23Yesu bieqc nzangv, sai-gorx mbuo yaac gan jienv bieqc. 24Nzaeng jienv nzangv mingh gau, liemh zeih borngz gorng domh nziaaux, buonc wuom jiez laangc nqomz bieqc nzangv. Mv baac Yesu bueix m'njormh mi'aqv. 25Sai-gorx mbuo mingh heuc ninh nyie daaih. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Ziouv! Gaanv njoux maengc ov! Ndortv wuom daic aqv loh!”
26Yesu dau, “Meih mbuo weic haaix diuc ndongc naaic gamh nziex? Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv!” Yesu ziouc jiez sin daaih hatc nziaaux caux wuom-laangc. Domh nziaaux ziouc dingh mi'aqv. Wuom-laangc yaac haapv. Haaix nyungc yaac sekv nzengc mi'aqv.
27Sai-gorx mbuo mbuoqc horngh haic yaac gorngv, “Naaiv haaix nyungc mienh orqv? Liemh nziaaux caux wuom-laangc yaac muangx ninh nyei waac.”

Yesu Zorc Longx I Dauh Maaih Mienv Nyei Mienh

(Beiv mangc Maako 5:1-20; Lugaa 8:26-39)

28Yesu jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn taux Gaa^ndaa^laa Deic. Maaih i dauh mienh yiem zouv-gemh cuotv daaih buangh zuqc Yesu. Naaiv deix i dauh mienh maaih mienv yiem ninh mbuo nyei sin, ninh mbuo ziouc ciouv haic. Maiv maaih haaix dauh gaamv yangh wuov diuh jauv. 29Naaiv deix i dauh mienh liemh zeih heuc mbui nyei, “Tin-Hungh nyei Dorn aah! Meih daaih yie mbuo naaiv zoux haaix nyungc? Ziangh hoc maiv gaengh taux meih daaih zeix yie mbuo fai?”
30Maaih yietc domh guanh dungz leih wuov go deix nyei lorz nyanc. 31Naaiv deix mienv ziouc tov Yesu, “Meih zunc yie mbuo cuotv nor, bun yie mbuo mingh bieqc wuov guanh dungz maah!”
32Yesu gorngv, “Mingh aqv!” Mienv ziouc cuotv wuov deix i dauh mienh mingh bieqc dungz nzengc. Ziangh guanh dungz ziouc tiux njiec kamx ndortv wuom ziemx daic nzengc mi'aqv.
33Yungz dungz nyei mienh biaux bieqc mungv mingh, gorngv nzengc yietc zungv cuotv daaih nyei sic caux zinh ndaangc maaih mienv yiem sin wuov deix i dauh mienh nyei jauv-louc. 34Yietc zingh mienh ziouc cuotv mingh lorz Yesu. Lorz buatc, ninh mbuo qaqv tov Yesu cuotv ninh mbuo nyei deic-jaaix mingh.