7

Tug hluas nraug has

  1Tug hluas nkauj kws zoo le puj vaaj 'e,
   koj kwtaw kws rau khau paaj
   zoo nkauj ua luaj le.
  Koj ob txhais ncej qaab kheej quas laam
   le lub pov hum kws tug Kws
   tub txhuam tau lawm.
  2Koj lub ntaws yog lub phaaj kws ntim
   cawv txwv maab kws tov lawm tsw tu le.
  Koj lub plaab yog ib pawg mog
   muaj tej paaj lilij nyob ib ncig.
  3Koj ob lub mig zoo yaam nkaus le
   ob tug mivnyuas kauv seb ntxaib.
  4Koj lub cej daab zoo yaam nkaus le
   lub chaw tsom faaj kws muab kaug ntxhw ua.
  Koj ob lub qhov muag zoo yaam nkaus
   tej paag dej huv lub moos Hesanpoo
   kws nyob ntawm rooj loog Npalanpi.
  Koj caaj ntswg zoo yaam le
   lub chaw tsom faaj huv Lenpanoo
   kws saib rua nraag lub nroog Ntamaxaka.
  5Koj lub taubhau zoo yaam nkaus le
   lub hauv roob Khamee,
  koj cov plaubhau nplwg loo
   zoo yaam nkaus le cov xuv yimlaaj,
   ua rua koj tug vaajntxwv sab qaug lag.
  6Tug kws kuv nyam 'e,
   tug hluas nkauj kws txaus kuv lub sab,
   koj zoo nkauj hab raug muag kawg le.
  7Koj cev yag ntxag yaam tsob toov laaj
   hab koj ob lub mig zoo yaam nkaus le
   ob tauv txwv toov laaj.
  8Kuv xaav tas kuv yuav daum
   tsob toov laaj ntawd,
   kuv yuav tuav rawv tauv txwv ntawd ca.
  Thov ca koj ob lub mig zoo nkaus le
   tauv txwv maab,
  hab thov ca koj tej paa tsw qaab
   yaam le txwv duaj,
  9hab thov ca qhov kws koj nwj
   zoo yaam le tej tseem cawv txwv maab
  kws haus ndaug quas leeg,
   ndwg rua tej tawv ncauj hab kaug nav.

Tug hluas nkauj has

  10Kuv yog tug kws ntxwm kuv sab le teej tug,
   hab nwg yeej ntshaw tau kuv kawg le.
  11Tug kws kuv ntxwm sab, ca le lug maj,
   ca ib ua ke moog tom teb,
   ib moog su huv tej zej zog.
  12Ca ib sawv ntxuv moog tom vaaj txwv maab,
   ib moog saib tej txwv maab
   ua cos paaj los tsw tau,
  saib tej txwv tub nraa paaj los tsw tau
   hab saib tej txwv ntsab pobkws
   tawg paaj los tsw tau.
  Kuv yuav pub kuv txujkev nyam
   rua koj hov ntawd.
  13Tug kws kuv ntxwm sab 'e,
   cov txwv lwg ntu‑nta‑i
   tsw qaab ntxag thoob plawg,
  hab ntawm ib ob leeg qhov rooj
   muaj txhua yaam txwv ntoo qaab qaab,
  muaj cov txwv qub hab txwv tshab
   kws kuv de ca rua koj.