2

  1Kuv yog ib lub nyuas paaj sua
   huv nraag taj Saloo
  hab yog ib lub nyuas paaj lilij
   ntawm haav dej.

Tug hluas nraug has

  2Lub paaj lilij huv thaaj xuav paug
   zoo nkauj le caag,
  tug kws kuv nyam kuj zoo ib yaam le ntawd
   huv plawv ib tsoom hluas nkauj.

Tug hluas nkauj has

  3Tsob txwv duaj nyob huv plawv tej haav zoov
   zoo le caag,
  tug kws ntxwm kuv sab zoo ib yaam le ntawd
   huv plawv ib tsoom hluas nraug.
  Kuv zoo sab kawg
   nyob huv qaab nwg tug duab ntxoo,
  hab nwg tej txwv kuv tau swm noj
   mas qaab zwb.
  4Nwg coj kuv moog rua huv
   lub chaw kws noj haus,
  nwg tug chij kws dai sau kuv
   yog txujkev hlub.
  5Thov muab txwv maab qhuav
   rua kuv noj txhawb kuv tug zug
  hab muab txwv duaj
   rua kuv noj kuas kuv suv sab
   vem yog kuv nyam nwg qhuav sab qhawv.
  6Thov ca nwg txhais teg txhum phem
   rau kuv ncoo,
   hab nwg txhais teg xws puag kuv.
  7Yeluxalee tej ntxhais 'e,
   thov mej twv rua tej kauv seb
   hab tej xyuas muas lwj has tas
  mej yuav tsw tshaum tsw tsaa
   kuas ib txujkev sws hlub tswm raag
   moog txug thaus txaus sab tsaiv.

Zaaj Nkauj Ob

Tug hluas nkauj has

  8Nuav nej yog tug kws kuv ntxwm sab lub suab.
   Saib maj, nwg tuaj lawm,
  nwg dha caw qa quas ntsog peg roob tuaj,
   nwg caws qa hlaa sau tej pov roob tuaj.
  9Tug kws kuv ntxwm sab
   zoo yaam nkaus le tug kauv seb,
   lossws yaam le tug thaav muas lwj.
  Saib maj, nwg sawv ntsug
   saab nrau peb phaab ntsaa tsev,
  nwg xauj ntawm qhov rais tuaj,
   nwg xauj huv tej kem taab hlau.
  10Tug kws kuv ntxwm sab
   tsaa ncauj has rua kuv tas,

Tug hluas nraug has

  “Tug kws kuv nyam 'e, koj ca le sawv tseeg,
   kuv tug zoo nkauj 'e, ca le tuaj.
  11Vem tas ntuj no kuj dhau lawm,
   hab naag kuj tu lawm.
  12Tej paaj ntoo saamswm tawg sau lub nplajteb,
   lub caij hu nkauj lug txug lawm,
  hab nov nquab taug lub suab quaj
   thoob peb lub tebchaws.
  13Tej txwv cua saamswm txw txwv,
   hab tej txwv maab kuj tawg paaj,
   tsw qaab zwb quas lawg.
  Tug kws kuv nyam 'e, koj ca le sawv tseeg,
   kuv tug zoo nkauj 'e, ca le tuaj.
  14Kuv tug puj nquab 'e,
   kws nyob huv kem zeb,
   kws nkaum huv kem tsua,
  thov ca kuv pum koj ntsej muag
   hab nov koj lub suab,
  vem koj lub suab qaab zwb
   hab koj ntsej muag zoo nkauj kawg.
  15Ib ca le nteg tej maa hab tej maa miv miv
   kws txuv tej vaaj txwv maab
  tsua qhov ib lub vaaj txwv maab
   tawg paaj lawm.”

Tug hluas nkauj has

  16Tug kws ntxwm kuv sab
   yog kuv teej kuv tug,
  hab kuv yog nwg teej tug.
   Nwg yug nwg paab yaaj huv tej paaj lilij.
  17Tug kws ntxwm kuv sab, koj ca le nrug kuv
   nyob moog txug thaus cua ntsawj sawv ntxuv
   hab duab tsaus ntuj pluj lawm,
  ua zoo yaam nkaus le tug kauv seb
   hab tug thaav muas lwj
   sau lub roob Npethaw.