5

Tug hluas nraug has

  1Kuv tug muam npawg, kuv tug nkauj nyaab,
   kuv lug rua huv kuv lub vaaj lawm nav.
  Kuv sau zog kuv tej roj tsw qaab
   hab tej txum lom,
  kuv noj kuv le tsev ntaab hab zwb ntaab,
   kuv haus kuv le cawv txwv maab
   hab kuv le kua mig.

Yeluxalee tej ntxhais has

  Ob tug kwvluag 'e, meb ca le noj ca le haus,
   ob tug kws sws nyam 'e,
   meb ca le haus kuas pov khawv nkaus.

Zaaj Nkauj Plaub

Tug hluas nkauj has

  2Kuv tsaug zug lawm
   tassws lub sab raag dhuj dheev.
  Kuv nov tug kws kuv ntxwm sab
   khob hu has tas,
  “Leej muam npawg, tug kws kuv nyam,
   kuv tug nquab taug,
  kuv tug kws zoo nkauj tshaaj plawg,
   qheb qhov rooj rua kuv,
  tsua qhov kuv lub taubhau ntub lwg ntsuav,
   hab kuv tej plaubhau
   ntub naag tshauv tsaus ntuj nti.”

Tug hluas nkauj has

  3Kuv tub hle tsho lawm,
   ua le caag tseed yuav kuas kuv
   rov muab lug naav?
  Kuv tub ntxuav kwtaw lawm,
   ua le caag yuav kuas kuv
   rov muab ua khub dua hab?
  4Tug kws kuv ntxwm sab
   cev nwg txhais teg ntawm qhov rooj lug,
   kuv lub sab qaug lag rua nwg.
  5Kuv sawv tseeg moog qheb qhov rooj
   rua tug kws ntxwm kuv sab,
  kuv txhais teg lu roj tsw qaab nrug tawv,
   kuv cov ntiv teg kuj nrug roj tsw qaab
   rua thaus kuv tuav tug laag rooj.
  6Kuv qheb qhov rooj
   rua tug kws ntxwm kuv sab,
  tassws tug kws ntxwm kuv sab
   tig hlo rov qaab lawm.
  Thaus nwg has lug rua kuv xwb
   kuv yeej poob sab lawm.
  Kuv nrhav nwg tassws nrhav tsw pum,
   kuv hu nwg kuas nwg tsw teb le.
  7Cov kws faaj xwm ntswb kuv rua thaus puab
   saamswm taug kev huv lub nroog.
  Puab txawm ntaus kuv,
   muab kuv ntaus mob hab to,
  puab txeeb kuv daim ntaub kauv lawm,
   yog puab cov kws zuv ntsaa loog.
  8Yeluxalee tej ntxhais 'e, thov mej cog lug ca
   tas yog mej ntswb kuv tug kws ntxwm sab
  mej yuav has rua nwg tas
   kuv nyam nwg mob kuv sab kawg.

Yeluxalee tej ntxhais has

  9Tug kws zoo nkauj tshaaj plawg
   ib tsoom hluas nkauj huvsw 'e,
  tug kws ntxwm koj sab
   zoo dua le luas lwm tug lov?
  Tug kws ntxwm koj sab
   zoo dua le luas lwm tug npaum le caag
   es koj yuav kuas peb cog lug le ntawd?

Tug hluas nkauj has

  10Tug kws kuv ntxwm sab zoo nraug
   plhu tshab lab ploog,
   ib vaam leej nwg yog tug zoo tshaaj plawg.
  11Nwg cov plaubhau yog tseem kub,
   nwg cov plaubhau caws vog,
   hab dub yaam le uab voj.
  12Nwg qhov muag zoo taam tug nquab taug
   kws nyob ntawm ntug haav dej daa kua mig,
  zoo yaam nkaus le qai zeb hlaws
   khawm rua huv lub taig.
  13Nwg ob lub plhu zoo yaam nkaus le
   thaaj kws cog txum lom tsw qaab
   ntxag thoob plhawv.
  Nwg daim tawv ncauj zoo yaam nkaus le
   tej paaj lilij
   kws roj tsw qaab nrug ntsuav.
  14Nwg txhais npaab ntug quas ntoob,
   yog npaab kub kws muaj tej qai zeb hlaws
   muaj nqes ntsa lu rua.
  Nwg lub cev zoo yaam le kaug ntxhw
   kws muab qai zeb phaithu yimlaaj teem rua.
  15Nws txhais ceg yog ncej zeb dawb
   kws txawb sau lub taw kub.
  Nwg lub cev ntaaj ntsug
   zoo yaam nkaus le Lenpanoo,
   zoo nraug le tej ntoo cab.
  16Tej lug kws nwg has qaab zwb kawg,
   nwg lub zeej txhaj ntxwm nyam
   kawg nkaus le.
  Yeluxalee tej ntxhais 'e,
   nuav yog tug kws kuv ntxwm sab
   hab yog kuv tug phoojywg.