8

  1Kuv xaav kuas koj zoo le kuv tug nug
   kws tau ntxais kuv nam lub mig.
  Thaus kuv ntswb koj tom tshaav puam
   kuv yuav nwj tau koj
   los txhad tsw muaj leejtwg saib tsw taug kuv.
  2Tes kuv yuav coj koj moog
   rua huv kuv nam lub tsev
   nkaag rua huv tug kws xeeb kuv lub txaaj.
  Kuv yuav pub cov cawv txwv maab
   tsau tshuaj rua koj haus,
   hab haus kuv le kua txwv ntsab pobkws.
  3Thov ca nwg txhais teg phem rau kuv ncoo,
   hab nwg txhais teg xws puag kuv.
  4Yeluxalee tej ntxhais 'e,
   kuv thov mej cog lug tas
  mej yuav tsw tshaum tsw tsaa
   kuas ib txujkev sws hlub tswm raag
   moog txug thaus txaus sab tsaiv.

Zaaj Nkauj Rau

Yeluxalee tej ntxhais has

  5Tug kws tawm huv tebchaws
   moj saab qhua tuaj yog leejtwg,
  kws dai qawm quas lag
   nrug tug kws nwg ntxwm sab tuaj?

Tug hluas nkauj has

  Kuv tsaa koj sawv huv qaab tsob txwv duaj,
   hov ntawd yog lub chaw
   kws koj nam xeeb koj,
  yog lub chaw kws koj nam
   ua mob teb yug koj.
  6Ca muab kuv nas ua lub hom thawj
   rua huv koj lub sab,
  hab muab kuv ua lub paug teg puav pheej
   ntawm koj txhais npaab.
  Tsua qhov txujkev hlub
   ruaj khov yaam le txujkev tuag,
  txujkev sws hlub heev
   muaj zug yaam le tub tuag teb.
  Txujkev hlub tej txaim tawg ci heev,
   nwg tej nplaim tawg kub muaj ceem heev.
  7Dej ntau npaum twg
   los tua tsw tau txujkev hlub,
   tej haav dej los nyaab tsw tau txujkev hlub tuag.
  Yog leejtwg xaav muab nwg tej nyaj txag
   huv nwg vaaj nwg tsev taag nrho
   pauv txujkev hlub,
  luas yuav saib tsw taug nwg
   heev kawg le.

Tug hluas nkauj tej nug has

  8Peb muaj ib tug muam yau,
   nwg ob lub mig tseed tsw tau o.
  Mas nub kws luas tuaj thov yuav nwg,
   peb yuav ua le caag rua peb tug muam?
  9Yog nwg yog lub ntsaa loog
   peb yuav muab nyaj
   ua lub hauv ntsaa loog rua nwg.
  Yog nwg yog qhov rooj
   peb yuav muab txag ntoo cab
   lug ntsa thaiv nwg.

Tug hluas nkauj has

  10Kuv yog lub ntsaa loog,
   kuv ob lub mig zoo yaam nkaus le
   ob lub tsev zuv khuav sau ntsaa loog.
  Vem le nuav tug kws kuv ntxwm sab
   pum tas kuv zoo le tug kws yuav
   coj kev kaaj sab lug rua nwg.
  11Xalaumoo muaj ib lub vaaj txwv maab
   nyob ntawm Npa‑aa Hamoo.
  Nwg muab lub vaaj txwv maab hov
   qev rua cov kws tu lub vaaj,
  txhua tug yuav tsum xaa nyaj
   ib leeg ib txheeb lub txag ua nqe qev teb.
  12Kuv lub vaaj txwv maab yeej yog kuv le,
   nyob ntawm kuv lub xubndag.
  Au Xalaumoo, ib txheeb lub txag ntawd
   koj ca le coj moog,
  cov kws tu vaaj txwv maab hov
   kuj coj ib leeg ob puas moog.

Tug hluas nraug has

  13Koj kws nyob huv lub vaaj,
   kuv cov phoojywg tog rawv koj lub suab.
   Thov ca kuv nov koj lub suab.

Tug hluas nkauj has

  14Tug kws kuv ntxwm sab, kawgkag lug.
   Ca le ua zoo yaam nkaus le tug kauv seb
   hab tug thaav muas lwj kws nyob
   sau lub roob txum lom tshuaj tsw qaab.