30

Phần thưởng cho người ăn năn

1Một khi các điều này xảy ra, hoặc phước hoặc họa như tôi đã trình bày, nếu đồng bào hồi tâm tỉnh ngộ giữa cảnh đất lạ quê người là nơi Chúa đuổi đồng bào đến; 2nếu đồng bào và con cháu mình quay lại với Chúa, đem hết lòng dạ vâng theo lời Ngài, là những điều tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay, 3Chúa Hằng Hữu sẽ thương xót và cho đồng bào thoát cảnh lưu đày. Ngài sẽ đem đồng bào về, thu góp đồng bào lại, mặc dù đã bị tản mác khắp nơi. 4Dù có người ở xa tận chân trời, Ngài cũng đem người ấy về. 5Chúa sẽ đem đồng bào về quê cha đất tổ, cho đồng bào chiếm lại quê hương. Ngài sẽ cho đồng bào thịnh vượng, đông đúc hơn cả thời cha ông mình. 6Chúa Hằng Hữu sẽ làm cho đồng bào và con cháu mình một lòng dứt khoát với tội lỗi, yêu kính Thượng Đế Hằng Hữu mình hết lòng, hết linh hồn, và đồng bào sẽ sống. 7,8Nếu đồng bào hết lòng ăn năn, vâng giữ mọi giới luật của Chúa mà tôi truyền lại hôm nay, Chúa sẽ đem những lời nguyền rủa kia trút trên kẻ thù đã áp bức đồng bào. 9Chúa Hằng Hữu sẽ cho đồng bào cực kỳ thịnh vượng, mọi công việc đều thành công, con cái đông đúc, thú vật đầy đàn, mùa màng sung mãn, vì Chúa vui lòng làm cho đồng bào thịnh vượng, cũng như Ngài đã vui lòng làm cho các tổ tiên; 10miễn là đồng bào tuân theo mọi giới luật chép trong sách này, hết lòng, hết linh hồn quay về với Chúa.

Phúc và họa, sống và chết

11Giới luật tôi truyền hôm nay không phải là những luật khó quá sức đồng bào; 12cũng không phải từ trời cao xa, đến nỗi đồng bào không với tới, không nghe được để tuân hành; 13cũng không phải từ bên kia đại dương xa vời, đến độ không ai tới được để đem về truyền lại cho đồng bào tuân giữ. 14Nhưng nó ở ngay cạnh đồng bào, trong miệng, trong lòng đồng bào để đồng bào làm theo.
15Đây, hôm nay tôi đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết. 16Hôm nay, tôi khuyên đồng bào phải yêu kính Thượng Đế Hằng Hữu mình, đi theo đường lối Ngài, tuân giữ giới lệnh, luật pháp của Ngài, như vậy đồng bào mới được sống, được gia tăng nhân số, và Chúa mới ban phước lành cho đồng bào trong lãnh thổ đồng bào sắp chiếm hữu.
17Nhưng nếu đồng bào không chịu nghe tôi, đi thờ lạy các thần khác, 18hôm nay tôi xin quả quyết rằng đồng bào sẽ bị diệt vong, chỉ được sống một thời gian ngắn ngủi trên đất đồng bào sắp chiếm hữu bên kia sông Giô-đan.
19Tôi xin trời đất chứng giám, hôm nay tôi có đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết. Tôi kêu gọi đồng bào chọn con đường sống, để đồng bào và con cháu mình được sống. 20Tôi kêu gọi đồng bào yêu kính Chúa, vâng lời Ngài, khắng khít với Ngài, vì Ngài là nguồn sống. Ngài sẽ làm cho đồng bào sống lâu dài trên đất Ngài hứa cho các tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp."