10

1Hơi oh nâu, gâp ŭch khân may gĭt ma lĕ rngôch phung mbơ̆ he gŭ jêh tâm ndâr tŭk. Lĕ rngôch khân păng rgăn jêh dak mƀŭt. 2Khân păng dơn jêh nau ƀư ƀaptem tâm Y-Môis tâm ndâr tŭk jêh ri tâm dak mƀŭt. 3Lĕ rngôch khân păng sa jêh ndơ sông sa brah. 4Lĕ rngôch khân păng nhêt jêh du ntŭk dak nau brah yorlah khân păng nhêt jêh ta du ntŭk play lŭ nau brah tĭng groi khân păng, jêh ri lŭ nây jêng Brah Krist. 5Ƀiălah âk ngăn tâm phung khân păng mâu ƀư maak ma Brah Ndu ôh, yor nây khân păng roh hêng tâm bri rdah. 6Nau nây tât gay ma tâm nti he, pô nây mơ lơi ăn he geh nau tih mhĭk, nâm bu khân păng. 7Lơi he mbah ma rup brah ôh nâm bu geh ƀaƀă tâm phung khân păng tĭng nâm nau nchih jêh pô aơ: "Phung bunuyh gŭ sông sa nhêt, jêh ri khân păng dâk ŭch pâl". 8Lơi he ƀư nau văng tĭr ôh, nâm bu geh ƀaƀă tâm phung khân păng, pôri bar jât ma pe rbăn nuyh khĭt tâm du nar. 9Lơi he rlong uănh Kôranh Brah ôh nâm bu geh ƀaƀă tâm phung khân păng jêh ri khân păng khĭt đah nau bêh chôk. 10Lơi ta khân may ngơi ƀŭk dŭk suyh ôh nâm bu phung ƀaƀă tâm khân păng jêh ri khân păng khĭt đah ti nơm ƀư rai.
11Nau nây tât jêh gay tâm ntĭt ma he, jêh ri bu nchih jêh gay nti he yor phung he gŭ êp nar dăch lôch. 12Pôri, mbu nơm mĭn păng gŭ ngau ăn păng njrăng, klach păng chalôt. 13Mâu geh du ntil nau ndơm tât ma khân may êng ngăn đah nau tât ma phung êng. Brah Ndu jêng răp jăp, jêh ri păng mâu ăn ôh nau ndơm tât ma khân may rlau lơn ma n'hâm ktang khân may, ƀiălah ma nau ndơm păng mra nkra lĕ trong khân may mra luh, pô nây mơ khân may dơi tuy.
14Yor ri yơh, hơi phung gâp rŏng ơi, du hom đah nau mbơh rup brah. 15Gâp ngơi ma khân may tâm ban ma bunuyh gĭt rbăng; ăn khân may sek uănh ma nau gâp lah. 16Kchok nau ueh uĭn he mŏt ton, mâu hĕ păng jêng nau tâm rnglăp ma mham Yêsu Krist? Kapŭng he nkêch nây mâu hĕ păng jêng nau tâm rnglăp ma săk jăn Brah Krist hĕ? 17Yorlah geh knŏng du mlâm kapŭng. Pôri he jêng âk, tâm rnglăp jêng du săk jăn, yorlah lĕ rngôch he sa du mlâm kapŭng nây. 18Uănh hom ma phung Israel tĭng nâm nglay săk; mâu di hĕ phung sa ndơ ƀư brah geh nau tâm rnglăp đah nơng ƀư brah? 19Pôri, moh nau gâp lah? Ndơ nhhơr ma rup brah nây jêng khlay lĕ? Mâu lah rup brah nây jêng khlay lĕ? 20Mâu! Ƀiălah, gâp lah ma ndơ phung bu năch nhhơr, khân păng nhhơr ma brah mhĭk, mâu geh ma Brah Ndu ôh. Pôri, gâp mâu ŭch ôh khân may tâm rnglăp đah brah mhĭk. 21Khân may mâu dơi nhêt kchok Kôranh Brah jêh ri kchok brah mhĭk ôh, khân may mâu dơi sa ta sưng Kôranh Brah jêh ri ta sưng brah mhĭk ôh. 22He mra ăn Kôranh Brah ntôn lĕ? He jêng ktang lơn ma păng lĕ?
23"Lĕ rngôch ndơ gâp dơi ƀư, "ƀiălah lĕ rngôch mâu geh khlay ôh. "Lĕ rngôch gâp dơi ƀư" ƀiălah lĕ rngôch mâu n'hao nuih ôh. 24Lơi ăn du huê joi nau maak ma păng nơm ôh ƀiălah nau ueh ma phung chiau meng păng. 25Ăn khân may sa ndơ bu tăch ta ngih tăch drăp, mâu geh nau ôp yor nuih n'hâm sŏng ôh. 26Yorlah: "Neh ntu jêng ndơ Kôranh Brah jêh ri lĕ rngôch ndơ tâm Păng". 27Tơlah du huê mâu chroh jă khân may sông sa jêh ri khân may ŭch hăn, sa hom lĕ rngôch ndơ bu mra thai ma khân may mâu geh ôp yor nuih n'hâm sŏng ôh. 28Ƀiălah, tơlah du huê lah ma khân may: "Aơ jêng ndơ nhhơr jêh ma brah, "lơi ta khân may sa ndơ nây ôh. Yor nơm nây mbơh jêh, jêh ri yor nuih n'hâm sŏng. 29Gâp ngơi mâu di ma nuih n'hâm sŏng khân may ôh, ƀiălah yor nuih n'hâm sŏng păng. Mâm ƀư nau đăp mpăn gâp nkhơng nuih n'hâm sŏng păng phat dôih? 30Tơlah gâp sa ndơ hŏ lah ueh, mâm ƀư gâp nkhơng bu nduyh yor ndơ gâp sa hŏ lah ueh? 31Gĭt lah khân may sông, sa, nhêt, mâu lah ƀư ndơ êng, ƀư hom lĕ rngôch gay ma tâm rnê ma Brah Ndu. 32Lơi ta chêh phung Grek, phung Yuđa, mâu lah ma phung ngih Brah Ndu ôh. 33Nđâp ma gâp lĕ ŭch ƀư maak ma lĕ rngôch bunuyh tâm ăp ntil ndơ gâp ƀư, mâu di joi nau ueh ma gâp nơm ôh, ƀiălah ma âk bunuyh, gay ma tâm rklaih khân păng.