10

Tsis Txhob Pe Mlom

1Cov kwvtij, kuv xav kom nej nco ntsoov hais tias thaum peb cov yawgkoob nrog Mauxes mus tom tiaj suabpuam, muaj ib tauv huab roos lawv thiab lawv puavleej hla dhau hiavtxwv Liab mus huv tibsi. 2Qhov uas lawv nyob hauv tauv huab thiab mus hauv hiavtxwv qhia hais tias lawv yog Mauxes cov thwjtim. 3Thiab lawv txhua tus puavleej tau noj cov mov uas Vajtswv pub saum ntuj los, 4thiab lawv puavleej tau haus cov dej uas Vajtswv kom txhawv hauv lub pobzeb los. Yexus Khetos yog lub pobzeb uas niaj hnub nrog lawv ua ke. 5Txawm yog li ntawd los muaj ntau leej ua tsis haum Vajtswv siab, Vajtswv thiaj ua rau lawv tuag pawglug tom tiaj suabpuam.
6Tej ntawd qhia rau peb kom peb tsis txhob muaj lub siab ntshaw yam uas phem ib yam li lawv cov ntawd ntshaw, 7lossis lawv cov ntawd muaj qee leej pe mlom, peb tsis txhob ua li lawv. Raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Sawvdaws zaum noj zaum haus tas, sawvdaws sawv dhia seevcev.” 8Lawv cov ntawd muaj qee leej ua txhaum kev nkauj kev nraug, tib hnub xwb lawv tuag nees nkaum peb txhiab leej, peb tsis txhob ua txhaum kev nkauj kev nraug li lawv cov ntawd. 9Lawv cov ntawd muaj qee leej sim tus Tswv siab, nab thiaj tom lawv tuag pawglug, peb tsis txhob sim tus Tswv siab li lawv cov ntawd. 10Lawv cov ntawd muaj qee leej pheej yws yws, tus Timtswv uas yog txojkev tuag thiaj ua rau lawv puastsuaj tas lawm, peb yuav tsum tsis txhob yws li lawv cov ntawd.
11Tej xwm uas lawv raug ntawd twb yog luag qhia sawvdaws, thiab luag muab sau cia ntuas peb kom peb ceevfaj, rau qhov peb yog cov uas nyob tiam uas yuav kawg.
12Yog leejtwg xav hais tias nws twb sawv khov kho lawm, nws yuav tsum ceevfaj nyob tsam nws ntog. 13Tej kev sim siab uas nej raug yeej yog tej kev sim siab uas sawvdaws raug. Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws yeej tsis cia nej raug kev sim siab dhau qhov uas nej yuav nyiaj tsis taus, tiamsis thaum nej raug kev sim siab Vajtswv yuav pab kom nej ua taus lub siab ntev.
14Yog li ntawd cov phoojywg uas kuv hlub, nej tsis txhob mus nrog luag pe dab pe mlom. 15Kuv hais rau nej ib yam li hais rau cov neeg uas paub qabhau; nej cia li khaws kuv tej lus coj mus ua tib zoo xav. 16Peb ua Vajtswv tsaug rau qhov peb muaj lub khob koob hmoov no. Thaum peb haus cov cawv txiv hmab hauv lub khob no, twb yog peb qhia hais tias peb koom Yexus Khetos cov ntshav. Thaum peb muab lub ncuav los ntais noj twb yog peb qhia hais tias, peb koom Yexus Khetos lub cev. 17Tsuas muaj tib lub ncuav xwb, txawm yog peb muaj coob leej los peb sawvdaws koom ib lub cev, rau qhov peb noj tib lub ncuav xwb.
18Yog nej ua tib zoo saib cov Yixalayees; tus uas noj tej khoom fij saum lub thaj, tus ntawd yeej muaj feem koom nrog Vajtswv. 19Kuv hais li ntawd puas yog kuv hais tias tej zaub mov uas muab fij rau dab rau mlom thiab tej dab tej mlom ntawd muaj nqis heev? 20Tsis yog li ntawd, kuv hais tias tej uas cov neeg tsis paub Vajtswv nqa tuaj fij rau saum tej thaj, yog lawv fij rau dab xwb tsis yog fij rau Vajtswv. Kuv yeej tsis xav kom nej koom nrog dab hlo li. 21Nej haus tus Tswv lub khob thiab haus dab lub khob yeej tsis tau. Yog nej yuav noj tus Tswv rooj mov thiab noj dab rooj mov yeej tsis tau ib yam nkaus. 22Puas yog peb xav ua kom tus Tswv khib? Peb xav hais tias peb muaj hwjchim loj dua nws no los?
23Lawv hais tias, “Peb yeej muaj cai ua tau txhua yam.” Yeej muaj tseeb li ntawd tiag, tiamsis tsis yog txhua yam ntawd yuav zoo rau lawv huv tibsi. “Peb yeej muaj cai ua tau txhua yam.” Tiamsis tsis yog txhua yam ntawd yuav pab tau lawv huv tibsi. 24Yus tsis txhob xam pom yus zoo xwb, tiamsis yus yuav tsum xam pom lwm tus zoo thiab.
25Txhua yam nqaij uas luag muag hauv tej kiab tej khw nej noj tau huv tibsi, tsis txhob nug yog nej xav hais tias noj tau. 26Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv lub ntiajteb puavleej yog tus Tswv tug tagnrho.”
27Yog tus neeg uas tsis ntseeg hu nej mus noj mov, yog nej txaus siab mus thiab tsis xav li cas, nej cia li noj tej zaub mov uas luag twb npaj tos nej lawm tsis txhob nug li. 28Tiamsis yog muaj neeg qhia rau nej hais tias, “Tej zaub mov ntawd luag twb muab fij rau dab rau mlom lawm,” ces nej tsis txhob noj, nyob tsam tus uas qhia rau nej ntawd xav yuam kev, rau qhov nej muaj lub siab uas paub qhov phem qhov zoo; 29kuv hais li ntawd tsis yog kuv ntshai nyob tsam nej xav yuam kuv, tiamsis kuv ntshai nyob tsam nej ua rau tus uas qhia nej ntawd xav yuam kev.
 Tej zaum yuav muaj neeg tuaj hais rau kuv tias, “Txawm yog lwm tus yuav xav li cas los cia kuv noj.
30Yog kuv twb ua Vajtswv tsaug tas lawm kuv mam noj, leejtwg tseem yuav muaj cuabkav txwv tsis pub kuv noj tej uas kuv ua Vajtswv tsaug ntawd thiab?”
31Yog li ntawd, nej yuav noj yuav haus lossis yuav ua ib yam dabtsi, nej yuav tsum ua kom Vajtswv tau ntsejmuag. 32Nej tsis txhob ua ib yam dabtsi uas yuav ua rau cov neeg Yudais lossis lwm Haivneeg lossis cov ntseeg Vajtswv tu siab. Nej cia li ua nej lub neej ib yam li kuv ua kuv lub. 33Ua ib yam li kuv ua kom haum sawvdaws siab. Kuv tsis xav ua kom zoo rau kuv xwb, tiamsis kuv xav ua kom zoo rau sawvdaws huv tibsi, ua li ntawd lawv thiaj yuav dim lawv lub txim.