2

Cov cuav xibhwb

1Tiamsis twb muaj cov cuav xibhwb cev lus uas tshwm rau hauv cov neeg ntawd lawm, mas yeej yuav muaj cov cuav xibhwb hauv nej ib yam nkaus. Lawv yuav nyiag coj tej lus qhia cuav uas ua kom puam tsuaj tuaj. Lawv kuj tsis lees yuav tus Tswv uas them nqe yuav lawv, mas thiaj coj kev puam tsuaj los raug lawv sai kawg. 2Yuav muaj neeg coob ua qias vuab tsuab raws li lawv ua, mas txojkev tseeb yuav raug thuam vim yog tim lawv. 3Lawv ua lub siab hlob, lawv thiaj hais tej lus dag ntxias nej kom lawv tau tshaj thawj. Kev rau txim twb teem cia rau lawv ntev los lawm yuav tsis tos ntev. Qhov uas lawv yuav raug puam tsuaj kuj tsis tsaug zog lawm.
4Rau qhov Vajtswv tsis zam txim rau cov tubtxib saum ntuj uas ua txhaum thaum ub, nws muab lawv laim rau hauv ntuj txiag teb tsaus thiab rau hauv tej qhov uas tsaus ntuj nti mus txog lub sijhawm uas txiav txim. 5Thiab nws tsis zam txim rau cov neeg txheej thaum ub tiamsis thaum Vajtswv tso dej los nyab lub ntiajteb uas cov neeg tsis hwm Vajtswv nyob, nws tsom kwm Nau‑a uas tshaj tawm txojkev ncaj ncees thiab xya leej. 6Thiab Vajtswv rau txim rau lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula ua kom puam tsuaj ciaj tshauv tag kom thiaj ua yam ntxwv rau cov neeg tsis hwm Vajtswv uas nyob yav tom qab, 7thiab nws cawm tau Lauj dim. Lauj yog tus ncaj ncees thiab ntxhov siab heev rau tej kev qias vuab tsuab uas cov neeg phem ua, 8rau qhov thaum tus ncaj ncees ntawd nyob hauv lawv nruab nrab, tej kev phem uas nws niaj hnub pom thiab hnov lawv ua ntawd ua rau nws lub siab uas ncaj ncees ntxhov tag. 9Yog li ntawd, tus Tswv yeej paub tias yuav cawm cov uas hwm Vajtswv dim txojkev sim siab tau li cas, thiab paub tias yuav muab cov neeg phem rau txim li cas mus txog hnub uas txiav txim rau sawvdaws, 10qhov loj kawg yog txiav txim rau cov neeg uas ua phem ua qias raws li lawv lub cev nqaij tawv ntshaw thiab saib tsis taus cov uas muaj hwjchim kav.
 Lawv ua siab tuab siab twm xeeb, lawv tsis ntshai qhov uas hais lus saib tsis taus cov tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim ci ntsa iab.
11Txawm yog cov tubtxib saum ntuj uas muaj zog thiab muaj hwjchim loj dua, los twb tsis hais lus saib tsis taus kom lawv cov ntawd rau ntawm tus Tswv lub xubntiag. 12Tiamsis cov cuav xibhwb no zoo nkaus li tej tsiaj txhu uas tsis txawj xav dabtsi, thiab ua raws li nws lub siab ntshaw, yug los rau luag ntes thiab muab tua xwb. Lawv hais lus saib tsis taus tej uas lawv tsis nkag siab, lawv yuav raug kev puam tsuaj ib yam li tej tsiaj txhu ntawd. 13Lawv yuav raug kev txom nyem pauj lawv tej kev phem. Lawv suav tias qhov uas ua nqaj ua nqug noj seem noj so nruab hnub yog kev lomzem. Lawv yog tej teev uas dub thiab qias puas tsuas. Thaum lawv nrog nej noj haus ua ke, lawv qw ua nqaj ua nqug qaug dej qaug cawv. 14Lawv lub qhov muag tsuas yog cus ciav rau kev ua nkauj ua nraug xwb, lawv ua txhaum tsis txawj pov khawv li. Lawv ntxias cov uas siab tsis ruaj. Lawv xyaum lawv lub siab kom xav yuav luag tug. Lawv yog cov noob uas raug tsawm foom. 15Lawv muab txojkev raug cai tso tseg yuam kev mus raws Npe‑au tus tub Npala‑as txojkev, yog tus uas nyiam tej nqe ntiav uas tau ntawm tej kev ua tsis ncaj. 16Nws kuj raug thuam rau qhov uas nws tsis mloog lus. Tus nees luav uas tsis txawj hais lus hais tau lus li neeg thiab tswj tus xibhwb cev lus ntawd txojkev ruam.
17Cov xibhwb ntawd yog lub qhov dej qhuav thiab cov huab uas cua daj cua dub ntsawj ya mus. Twb npaj qhov tsaus ntuj nti cia rau lawv lawm. 18Lawv hais lus khav theeb qhuav qhuav thiab muab tej kev phem uas lub cev nqaij tawv ntshaw los ntxias cov neeg uas tabtom khiav dim ntawm cov neeg uas ua lub neej yuam kev lawm. 19Lawv cog lus tias yuav pub cov neeg ntawd nyob ywj pheej, tiamsis lawv tus kheej tseem ua tej kev puam tsuaj qhev, rau qhov leejtwg kov tsis yeej yam twg, nws kuj ua yam ntawd qhev. 20Thaum lawv khiav dim txhua yam kev qias hauv ntiajteb lawm vim yog paub Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv thiab yog peb tus Cawmseej, yog lawv rov mus mag thiab swb tej kev qias ntawd dua, mas thaum kawg lawv yimhuab raug kev phem dua thaum chiv thawj. 21Rau qhov yog lawv tsis paub txojkev ncaj ncees ntawd kiag li kuj tseem zoo dua li uas lawv paub lawm los tseem tig nrob qaum rau txoj kevcai dawb huv uas muab cob rau lawv ntawd. 22Tej uas tshwm los rau lawv kuj yog raws li lo paj lug uas hais tseeb tias,
  “Dev rov noj dev cov ntuav,”
thiab
  “tus npua uas muab ntxuav huv lawm
   rov qab mus da pas kua av dua.”