3

Yexus yuav rov qab los

1Cov uas kuv hlub, no yog tsab ntawv ob uas kuv sau tuaj rau nej, thiab ob tsab ntawv no kuv tshum nej lub siab kom nco ntsoov xav txog tej yam uas zoo, 2kom nej thiaj li nco ntsoov tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus uas dawb huv tau hais cia ua ntej thiab nco txog tus Tswv thiab tus Cawmseej tej lus nkaw uas nej cov tubtxib qhia. 3Nej yuav tsum paub qhov no ua ntej tias thaum lub sijhawm kawg cov uas nyiam thuam luag yuav tuaj thuam luag thiab ua raws li lawv lub siab phem ntshaw, 4thiab lawv yuav hais tias, “Tej lus cog tseg uas tus Tswv yuav los, nyob qhovtwg? Txij thaum tej poj koob yawm txwv twb tuag tag lawm txhua yam tseem zoo li thaum tsim ntuj tsim teb.” 5Lawv txhob txwm tsis nco qhov no, uas hais tias chiv keeb thaum ub Vajtswv lo lus hais, lub ntuj thiaj raug tsim thiab lub ntiajteb thiaj tshwm hauv dej los thiab nyob hauv nruab nrab cov dej. 6Vim cov dej ntawd lub ntiajteb uas nyob thaum ntawd thiaj raug dej nyab puam tsuaj. 7Vim Vajtswv tib los lus ntawd, lub ntuj thiab lub ntiajteb thiaj raug muab tu tseg cia rau hluavtaws, yog raug muab khaws cia rau hnub uas txiav txim rau cov neeg tsis hwm Vajtswv thiab ua kom puam tsuaj.
8Cov uas kuv hlub, nej cia li nco ntsoov nqe no. Ib hnub ntawm tus Tswv zoo li ib txhiab xyoo thiab ib txhiab xyoo kuj ntev li ib hnub xwb. 9Tus Tswv tsis sej nws tej lus cog tseg raws li qee leej xav ntawd tiamsis nws ua siab ntev rau nej, vim nws tsis xav cia leejtwg puam tsuaj, tiamsis xav kom txhua tus ntxeev dua siab tshiab. 10Tiamsis tus Tswv hnub yuav los li tub sab tuaj, thiab lub ntuj yuav ploj nrog lub suab nrov ntseeg nkaws mus thiab hluavtaws yuav kub txhua yam saum nruab ntug yaj tag, thiab lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob saum ntiajteb yuav kub hnyiab tag huvsi.
11Vim txhua yam yuav puam tsuaj tag li uas hais tag no tsim nyog nej yuav ua neeg zoo li cas? Nej yuav tsum ua lub neej dawb huv thiab hwm Vajtswv, 12thiab nej yuav tsum zov tos thiab txhib kom Vajtswv hnub los txog sai. Hnub ntawd lub ntuj yuav raug muab hlawv ploj tag thiab txhua yam saum nruab ntug yuav kub hnyiab yaj tag. 13Tiamsis raws li Vajtswv tej lus cog tseg peb tos rawv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas txojkev ncaj ncees nyob hauv.
14Vim li no, cov uas kuv hlub, thaum nej tseem tos rawv tej no nej cia li kub siab lug ua nej lub neej rau Vajtswv pom tias nej tsis muaj ib qho phem, tsis muaj ib qho chaw thuam thiab nej nyob siab tus yees. 15Cia li suav tias qhov uas peb tus Tswv ua siab ntev rau peb kuj yog cia peb tau dim, ib yam li peb tus kwvtij Povlauj uas peb hlub tau sau ntawv tuaj rau nej raws li tej tswvyim uas pub rau nws lawm. 16Nws txhua tsab ntawv nws kuj hais txog zaj no lawm. Hauv tej tsab ntawv ntawd muaj qee yam uas ceeblaj nkag siab, tej neeg uas tsis paub qabhau thiab lub siab ywj fab ywj fwj thiaj tau muab lub ntsiab ntxeev lawm ib yam li lawv muab lwm nqe hauv Vajtswv txojlus ntxeev thiaj ua rau lawv raug kev puam tsuaj. 17Cov uas kuv hlub, vim nej paub zaj no ua ntej lawm nej cia li ceev faj tib zoo xwv nej thiaj tsis raug ntxias yuam kev raws li cov neeg phem ua, thiab nej yuav tsis muaj lub siab ruaj khov. 18Tiamsis nej cia li kheev hlob rau hauv tus Tswv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej txojkev hlub thiab paub nws zuj zus. Thov kom nws tau koob meej ci ntsa iab nimno thiab mus ib txhis tsis kawg. [Amee.]