11

Y-Jêptê Bi Mtlaih Phung Israel Mơ̆ng Phung Amôn

1Y-Jêptê, sa čô mnuih čar Galaat jing kahan jhŏng ktang, ƀiădah ñu jing anak êkei sa čô mniê knhông. Y-Galaat jing ama kơ Y-Jêptê. 2Mô̆ Y-Galaat kkiêng phung anak êkei kơ ñu; leh anăn tơdah phung anak êkei mô̆ ñu kkiêng anăn hriê kơ prŏng, diñu suôt Y-Jêptê leh anăn lač kơ gơ̆, “Ih amâo srăng dưn ngăn hlăm sang ama drei ôh, kyuadah ih jing anak êkei sa čô mniê mkăn.” 3Snăn Y-Jêptê đuĕ mơ̆ng phung ayŏng adei ñu, leh anăn dôk hlăm čar Tôp. Phung hơăi mang bi mguôp hŏng Y-Jêptê leh anăn hiu plah mă dŏ arăng mbĭt hŏng ñu.
4Êdei ƀiă tinăn, phung Amôn bi blah hŏng phung Israel. 5Leh anăn tơdah phung Amôn bi blah hŏng phung Israel, phung khua mduôn čar Galaat nao duah Y-Jêptê hlăm čar Tôp. 6Diñu lač kơ Y-Jêptê, “Hriê bĕ leh anăn jing khua hmei, čiăng kơ hmei dưi bi blah hŏng phung Amôn.” 7Ƀiădah Y-Jêptê lač kơ phung khua mduôn čar Galaat, “Amâo djŏ hĕ diih bi êmut kơ kâo leh, leh anăn suôt kâo leh mơ̆ng sang ama kâo? Si ngă diih hriê kơ kâo ară anei tơdah diih mâo klei rŭng răng?” 8Phung khua mduôn čar Galaat lač kơ Y-Jêptê, “Kyua anăn hmei hdơr kơ ih ară anei, čiăng kơ ih dưi nao mbĭt hŏng hmei bi blah hŏng phung Amôn, leh anăn jing khua kơ jih jang phung dôk hlăm čar Galaat.” 9Y-Jêptê lač kơ phung khua mduôn čar Galaat, “Tơdah diih atăt kâo wĭt čiăng bi blah hŏng phung Amôn, leh anăn Yêhôwa jao diñu hlăm kngan kâo, snăn kơh kâo srăng jing khua diih.” 10Phung khua mduôn čar Galaat lač kơ Y-Jêptê, “Yêhôwa srăng jing pô hưn bi sĭt ti krah drei; sĭt nik hmei srăng ngă tui si ih lač.” 11Snăn Y-Jêptê nao mbĭt hŏng phung khua mduôn čar Galaat. Phung ƀuôn sang mjing ñu khua kahan leh anăn khua gai gĭt kơ diñu. Y-Jêptê blŭ jih klei anăn ti anăp Yêhôwa ti ƀuôn Mispa.
12Y-Jêptê tiŏ nao mnuih kơ mtao phung Amôn, lač, “Ya klei ih mâo hŏng kâo, tơl ih hriê kơ kâo čiăng bi blah hŏng čar kâo?” 13Mtao phung Amôn lŏ wĭt lač kơ phung Y-Jêptê tiŏ nao, “Kyuadah phung Israel hlăk diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip plah mă čar kâo, dơ̆ng mơ̆ng êa krông Arnôn truh kơ êa krông Jabôk leh anăn truh kơ êa krông Yurdan. Snăn ară anei, bi wĭt gơ̆ hŏng klei êđăp ênang.” 14Y-Jêptê lŏ tiŏ nao mnuih kơ mtao phung Amôn 15leh anăn lač kơ ñu, “Snei Y-Jêptê lač, Phung Israel amâo tuôm plah mă čar Môap amâodah čar Amôn ôh. 16Ƀiădah tơdah diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip, phung Israel găn kdrăn tač truh ti Êa Ksĭ Hrah leh anăn nao truh kơ ƀuôn Kadês. 17 Hlăk anăn phung Israel tiŏ nao mnuih kơ mtao čar Êđôm, lač, ‘Hmei akâo kơ ih, brei hmei găn čar ih.’ Ƀiădah mtao čar Êđôm amâo brei ôh. Diñu tiŏ nao mnuih msĕ mơh kơ mtao čar Môap, ƀiădah ñu amâo tŭ ôh. Snăn phung Israel ăt dôk ti ƀuôn Kadês. 18 Leh anăn diñu hiu găn kdrăn tač leh anăn nao dar čar Êđôm leh anăn čar Môap leh anăn truh tĭng ngŏ čar Môap, leh anăn jưh tĭng nah dưr êa krông Arnôn, ƀiădah diñu amâo mŭt ôh hlăm čar Môap, kyuadah êa krông Arnôn jing kdriêl lăn čar Môap. 19 Hlăk anăn phung Israel tiŏ nao mnuih kơ Y-Sihôn mtao phung Amôrit, mtao ƀuôn Hêsbôn; leh anăn phung Israel lač kơ ñu, ‘Hmei akâo kơ ih, brei hmei găn čar ih truh ti čar hmei.’ 20Ƀiădah Y-Sihôn đing kơ phung Israel, amâo brei găn čar ñu. Snăn, Y-Sihôn bi kƀĭn jih jang ƀuôn sang mbĭt, leh anăn ngă kđông ti ƀuôn Jahas, leh anăn bi blah hŏng phung Israel. 21Leh anăn Yêhôwa, Aê Diê phung Israel jao Y-Sihôn leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ñu hlăm kngan phung Israel, leh anăn phung Israel dưi hŏng diñu. Snăn, phung Israel mă bha jih čar phung Amôrit dôk hlăm čar anăn. 22Diñu mă bha jih jang čar Amôrit dơ̆ng mơ̆ng êa krông Arnôn truh kơ êa krông Jabôk, leh anăn dơ̆ng mơ̆ng kdrăn tač truh kơ êa krông Yurdan. 23Snăn, Yêhôwa Aê Diê phung Israel suôt phung Amôrit ti anăp phung ƀuôn sang Ñu, phung Israel; leh anăn ih srăng mă bha čar anăn mơ̆? 24Amâo djŏ hĕ ih srăng mă ya yang Čhêmôs ih brei kơ ih mă bha? Leh anăn hmei srăng mă bha jih jang čar Yêhôwa, Aê Diê hmei suôt leh phung dôk tinăn. 25 Ih jing jăk hĭn kơ Y-Balak anak êkei Y-Sipôr mtao čar Môap mơ̆? Ñu tuôm bi tăng amâodah tuôm bi blah hŏng phung Israel mơ̆? 26Êjai tlâo êtuh thŭn phung Israel dôk hlăm ƀuôn Hêsbôn leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, leh anăn hlăm ƀuôn Arôer leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, leh anăn hlăm jih jang ƀuôn ti hang êa krông Arnôn. Si ngă diih amâo lŏ mă jih ƀuôn anăn hlăm ênuk anăn lĕ? 27Snăn kâo amâo ngă soh hŏng ih ôh, leh anăn ih ngă jhat kơ kâo êjai bi blah hŏng kâo. Brei Yêhôwa, Khua Phat Kđi, phat kđi hruê anei klei phung Israel hŏng phung Amôn.” 28Ƀiădah mtao phung Amôn amâo uêñ ôh kơ klei Y-Jêptê brei arăng nao lač kơ ñu.
29Mngăt Myang Yêhôwa trŭn dôk hŏng Y-Jêptê, ñu găn čar Galaat leh anăn čar Manasê, hlŏng truh kơ ƀuôn Mispa hlăm čar Galaat, leh anăn mơ̆ng ƀuôn Mispa čar Galaat ñu găn truh kơ phung Amôn. 30Y-Jêptê ngă klei ƀuăn kơ Yêhôwa, lač, “Tơdah ih srăng jao phung Amôn hlăm kngan kâo, 31snăn, ya mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀăng bhă sang kâo čiăng bi tuôm hŏng kâo tơdah kâo wĭt dưi bi blah hŏng phung Amôn, srăng pioh kơ Yêhôwa, leh anăn kâo srăng myơr ñu jing mnơ̆ng myơr čuh.” 32Snăn, Y-Jêptê găn nao kơ phung Amôn čiăng bi blah hŏng diñu; leh anăn Yêhôwa jao diñu hlăm kngan gơ̆. 33Y-Jêptê bi blah hŏng digơ̆ dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Arôer truh kơ anôk giăm ƀuôn Minit, dua pluh boh ƀuôn, hlŏng truh kơ ƀuôn Aƀel-Kêramim, leh anăn bi mdjiê lu snăk. Snăn phung Amôn mŭt phung ƀuôn sang Israel.

Anak Mniê Y-Jêptê

34Y-Jêptê lŏ wĭt kơ sang ñu ti ƀuôn Mispa, leh anăn nĕ anei, anak mniê ñu kbiă nao bi tuôm hŏng ñu, djă hgơr điêt leh anăn kdŏ. Gơ̆ jing anak ñu mâo knŏng sa čô. Êngao kơ gơ̆ ñu amâo lŏ mâo anak êkei amâodah anak mniê ôh. 35 Tơdah ñu ƀuh anak mniê ñu, ñu hiêk čhiăm ao ñu leh anăn lač, “Hƀơih, Ơ bŭ! Ih bi ênguôt kâo êdimima, leh anăn ih jing klei bi rŭng prŏng kơ kâo. Kyuadah kâo blŭ leh klei ƀuăn ti anăp Yêhôwa, leh anăn kâo amâo dưi bi mlih ôh.” 36Gơ̆ lač kơ ñu, “Ơ ama, tơdah ih blŭ leh klei ƀuăn kơ Yêhôwa, ngă bĕ kơ kâo tui si klei ih blŭ leh, kyua Yêhôwa rŭ ênua ih kơ phung roh ih, phung Amôn.” 37Leh anăn gơ̆ lač kơ ama gơ̆, “Brei klei anei truh kơ kâo, brei kơ kâo dua mlan hiu rưng ti čư̆ leh anăn čŏk hia kơ klei kâo jing êra hrông, kâo leh anăn phung găp kâo.” 38Ñu lač, “Nao bĕ.” Snăn ñu brei gơ̆ nao êjai dua mlan. Gơ̆ đuĕ nao hiu mbĭt hŏng phung găp gơ̆, leh anăn gơ̆ čŏk hia ti čư̆ kơ klei gơ̆ jing êra hrông. 39Tloh dua mlan gơ̆ lŏ wĭt kơ ama gơ̆, leh anăn ama gơ̆ ngă tui si klei ñu ƀuăn leh. Gơ̆ ka tuôm hŏng êkei ôh. Mơ̆ng klei anăn mâo sa klei bhiăn hlăm čar Israel 40brei phung anak mniê Israel nao čŏk hia pă hruê grăp thŭn kyua anak mniê Y-Jêptê sa čô mnuih čar Galaat.