20

Yixayee faav xeeb

1Nub xab kaum, lub tswb hlis, xyoo xyaa, Yixayee cov kev txwj quas laug qee leej tuaj nyob ntawm kuv xubndag ua nug rua Yawmsaub. 2Mas Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 3“Tuabneeg tug tub, ca le has rua Yixayee cov kev txwj quas laug, has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Qhov kws mej tuaj nuav yog tuaj ua nug rua kuv lov? Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, mas kuv yuav tsw kheev mej tuaj ua nug rua kuv.’
4“Tuabneeg tug tub, koj yuav txav txem rua puab, koj yuav txav txem rua puab ntaag lov? Mas koj ca le qha rua puab paub txug tej kws puab tej laug tau ua qas vuab tsuab lawm. 5Hab ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nub kws kuv xaiv Yixayee, mas kuv cog lug khov kho rua Yakhauj caaj ceg. Thaus puab nyob huv Iyi tebchaws, kuv qha kuv rua puab hab kuv cog lug rua puab tas, “Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv.” 6Nub ntawd kuv cog lug khov kho rua puab tas kuv yuav coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug moog rua lub tebchaws kws kuv nrhav ca rua puab lawm, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab muaj zwb ntaab ndwg ndo, yog lub tebchaws kws zoo tshaaj plawg lwm lub tebchaws huvsw. 7Hab kuv has rua puab tas, “Mej ca le muab tej yaam kws kuv ntxub kawg tso pov tseg yog tej kws mej txhua tug lab muag quas khav rua, hab tsw xob ua rua mej qas puag tsuas tsua qhov kws mej pe Iyi tej txoov daab. Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv.”
8“ ‘Tassws puab tau faav xeeb rua kuv hab tsw yeem noog kuv lug. Puab txhua tug tsw tso tej kws kuv ntxub kawg kws puab lab muag quas khav rua pov tseg, hab puab tsw tso Iyi tej txoov daab tseg. Kuv xaav tas kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg lug raug puab hab ua kuv txujkev chim raug puab rua thaus puab nyob huv Iyi tebchaws moog txug kuv sab nqeg. 9Tassws kuv tsw ua vem saib rua kuv lub npe sub txhad tsw ua puag tsuas kuv lub npe rua huv ib tsoom tebchaws kws puab nyob, yog tej tebchaws kws kuv qha puab paub txug kuv lawm rua thaus kws kuv coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws moog. 10Yog le ntawd kuv txhad coj puab tawm huv Iyi tebchaws hab coj puab lug rua huv tebchaws moj saab qhua. 11Kuv muab kuv tej kaab ke rua puab hab qha kuv tej kevcai rua puab paub, yog tuabneeg coj tau le ntawd yuav muaj txujsa nyob. 12Tsw taag le ntawd xwb, kuv tseed pub kuv nub Xanpatau rua puab ua lub chaw cim rua puab hab kuv, sub puab txhad paub tas kuv kws yog Yawmsaub ua rua puab dawb huv.
13“ ‘Tassws cov Yixayee tau faav xeeb rua kuv huv tebchaws moj saab qhua. Puab tsw ua lawv le kuv tej kaab ke hab tsw yuav kuv tej kevcai kws yog tuabneeg coj tau yuav muaj txujsa nyob. Puab ua qas puag tsuas kuv nub Xanpatau heev. Kuv xaav tas kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg lug raug puab huv lub tebchaws moj saab qhua, hab ua rua puab tu noob nrho. 14Tassws kuv tsw ua le ntawd vem xaam pum rua kuv lub npe, sub txhad tsw ua puag tsuas kuv lub npe rua huv ib tsoom tebchaws, kws pum kuv coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws moog. 15Tsw taag le ntawd xwb, kuv tseed cog lug khov kho rua puab huv tebchaws moj saab qhua tas kuv yuav tsw coj puab lug rua huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua puab, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab muaj zwb ntaab ndwg quas ndo, yog lub tebchaws kws zoo tshaaj plawg lwm lub tebchaws huvsw, 16vem yog puab tsw yuav kuv tej kevcai hab tsw ua lawv le kuv tej kaab ke, hab ua qas puag tsuas kuv nub Xanpatau vem puab qaug sab rua puab tej txoov daab. 17Txawm le ntawd, los kuv lub qhov muag tseed khuvleej puab, kuv tsw muab puab ua kuas puam tsuaj hab tsw ua rua puab tu noob nrho huv tebchaws moj saab qhua. 18Hab kuv has rua puab tej tub ki huv tebchaws moj saab qhua hov tas, “Tsw xob ua lawv le mej tej laug le kaab ke hab coj lawv le puab tej kevcai lossws pe puab tej txoov daab ua qas puag tsuas mej. 19Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv. Mej ca le ua lawv le kuv tej kaab ke hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kevcai, 20hab fwm kuv nub Xanpatau ua nub kws dawb huv sub txhad ua tau lub chaw cim rua kuv hab mej, mej txhad paub tas kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv.”
21“ ‘Tassws mej tej tub ki kuj faav xeeb rua kuv. Puab tsw ua lawv le kuv tej kaab ke, hab tsw ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kevcai kws yog tuabneeg coj tau yuav muaj txujsa nyob, hab puab ua qas puag tsuas kuv nub Xanpatau. Kuv xaav tas kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg hab kuv txujkev chim lug raug puab huv tebchaws moj saab qhua moog txug thaus kuv sab nqeg. 22Tassws kuv tau nkaum kuv txhais teg, hab kuv tsw ua le ntawd vem kuv saib rua kuv lub npe, sub txhad tsw ua puag tsuas kuv lub npe rua huv ib tsoom tebchaws, kws pum kuv coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws moog.
23“ ‘Tsw taag le ntawd xwb, kuv tseed cog lug twv rua puab huv tebchaws moj saab qhua tas kuv yuav ua rua puab tawg rw quas sua moog rua huv ib tsoom tebchaws hab lawv puab moog nyob rua huv luas tej tebchaws, 24vem yog puab tsw coj lawv le kuv tej kevcai hab tsw yuav kuv tej kaab ke hab ua qas puag tsuas kuv nub Xanpatau, hab puab lub qhov muag saib ntsoov rua puab tej laug tej txoov daab. 25Tsw taag le ntawd xwb, kuv txhad muab tej kaab ke kws tsw zoo hab tej kevcai kws yog puab ua lawv le ntawd puab yuav tsw muaj txujsa nyob. 26Hab kuv ua rua tej kws puab coj tuaj xyeem qas puag tsuas puab, vem kuv ca puab muab tej mivnyuas kws yog tug hlub huvsw hlawv xyeem rua daab, sub kuv txhad ua rua puab ntshai kawg. Kuv ua le ntawd sub puab txhad paub tas kuv yog Yawmsaub.’
27“Vem le nuav, tuabneeg tug tub, ca le has rua cov Yixayee hab has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Qhov nuav mej tej laug kuj ua tau qaug kuv dua hab, yog ua faav xeeb rua kuv hab. 28Thaus kuv coj puab lug rua huv lub tebchaws kws kuv cog lug ca tas kuv yuav muab pub rua puab, thaus puab pum lub roob sab twg hab pum tsob ntoo nplooj ntsuab tsaus nti twg, puab kuj muab tsaj xyeem rua daab, hab muab hov txhua chaw xyeem rua qhov ntawd zwg ua rua kuv chim. Qhov chaw ntawd puab hlawv xyaab hab puab laub cawv txwv maab xyeem. 29Tes kuv txhad nug puab tas, Lub chaw sab kws teev daab kws mej moog ntawd yog daabtsw?’ ” (Puab txhad hu lub chaw ntawd ua Npama lug txug naj nub nwgnuav.)

Vaajtswv txav txem hab txais puab rov lug

30“Vem le nuav ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Mej yuav ua qas puag rua mej ib yaam le mej tej laug ua hab lawv puab kua ua tej kws kuv ntxub kawg le lov? 31Thaus mej muab hov txhua chaw pub rua daab hab muab mej tej tub hlawv xyeem rua daab, mas mej tej txoov daab huvsw ua rua mej qas puag tsuas lug txug naj nub nwgnuav. Au cov Yixayee 'e, mej tseed yuav ua nug rua kuv lov? Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, mas kuv yuav tsw kheev mej ua nug rua kuv hlo le.
32“ ‘Yaam kws nyob huv mej lub sab yuav tsw tshwm lug, yog qhov kws mej xaav has tas, “Ca peb ua ib yaam le ib tsoom tebchaws, ua ib yaam le txhua haiv tuabneeg huv tej tebchaws, es moog pe hawm ntoo hab pob zeb.” 33Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob mas kuv yuav swv kuv txhais teg kws muaj fwjchim hab kuv txhais npaab kws tsaa hlo, hab nchuav kuv txujkev npau tawg lug, ua vaajntxwv kaav hlo mej. 34Kuv yuav swv kuv txhais teg kws muaj fwjchim hab kuv txhais npaab kws tsaa hlo, hab nchuav kuv txujkev npau tawg lug, coj mej tawm huv txhua haiv tuabneeg lug hab qaws mej tawm huv tej tebchaws kws mej tawg rw quas sua moog lawm lug. 35Hab kuv yuav coj mej moog rua huv tebchaws moj saab qhua kws yog ib tsoom tebchaws kws mej moog nyob, mas qhov chaw ntawd kuv yuav txav txem rua mej tim ntsej tim muag. 36Kuv txav txem rua mej tej laug huv tebchaws moj saab qhua ntawm Iyi tebchaws le caag, kuv yuav txav txem rua mej ib yaam le ntawd. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag. 37Kuv yuav suav mej chaws huv qaab kuv tug paas nreg hab kuv yuav coj mej lug yuav kuv tej lug cog tseg. 38Kuv yuav rhuav tshem cov kws faav xeeb hab cov kws ua txhum rua kuv tawm huv mej moog. Kuv yuav coj puab tawm huv lub tebchaws kws puab tswv moog nyob huv, tassws puab yuav tsw tau lug nyob huv Yixayee tebchaws. Thaus ntawd mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.
39“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Cov Yixayee 'e, yog mej tsw noog kuv lug, mas mej txhua tug ca le moog ua koom rua mej tej txoov daab txwj nuav moog. Tassws mej tsw xob ua qas puag tsuas kuv lub npe kws dawb huv tsua qhov kws mej xyeem hov txhua chaw hab pe mej tej txoov daab dua le lawm. 40Vaajtswv Yawmsaub has tas, Sau kuv lub roob dawb huv, yog Yixayee lub roob sab, mas ib tsoom Yixayee suavdawg yuav ua koom rua kuv huv lub tebchaws. Kuv yuav txais yuav puab qhov chaw ntawd, hab kuv kuas mej coj hov txhua chaw tuaj pub hab coj tej kws zoo kawg nkaus tuaj xyeem hab coj tej kws tua xyeem ua yaam kws dawb huv tuaj rua qhov ntawd. 41Thaus kuv coj mej tawm huv ib tsoom tebchaws hab qaws mej tawm huv tej tebchaws kws mej tawg rw quas sua moog nyob lug, kuv yuav txais yuav mej ib yaam le tej paa tshuaj tsw qaab kws kuv txaus sab. Hab yuav ua kuv txujkev dawb huv tshwm rua huv plawv mej taab meeg ib tsoom tebchaws. 42Mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub rua thaus kuv coj mej lug rua huv Yixayee tebchaws kws kuv cog lug ca tas kuv yuav pub rua mej tej laug. 43Qhov chaw ntawd mej yuav ncu tej kws mej tau ua lug lawm hab txhua yaam kws mej ua rua mej qas puag tsuas, mas mej yuav ntxub mej tug kheej vem tej kev phem kws mej tau ua ntawd. 44Cov Yixayee 'e, thaus kuv ua rua mej vem kuv saib rua kuv lub npe, kuv txhad tsw ua rua mej lawv le mej tej kev phem hab mej tej kev qas huvsw, thaus ntawd mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Rau txem rua saab tebchaws nraag

45Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 46“Tuabneeg tug tub, ca le tsom ntsoov rua saab nraag, ca le pav rua saab tebchaws nraag, ca le cev lug tawm tsaam lub haav zoov saab nraag. 47Ca le has rua lub haav zoov huv Neke tas, ‘Ca le noog Yawmsaub tej lug. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav tis tawg rua huv koj, mas suavtawg yuav kub txhua tsob ntoo ntsuab hab txhua tsob ntoo qhuav huv koj. Yuav tua tsw tau tej nplaim tawg hlub ntawd le, hab txhua lub ntsej muag taag nrho saab nraag moog txug saab peg yuav kub hav taag. 48Ib tsoom tuabneeg yuav pum tas kuv kws yog Yawmsaub tis tawg hlawv ntaag, tsw muaj leejtwg tua tau le.’ ” 49Kuv txhad has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, puab saamswm has txug kuv tas, ‘Nwg yog ib tug kws rhawv tej paaj lug los tsw yog?’ ”