9

Tua cov muaj txem huv Yeluxalee

1Yawmsaub qw nrov rua kuv qhov ntsej has tas, “Mej cov kws rau txem tua lub nroog nuav, ca le txaav lug ze, nyag tuav rawv nyag tej cuab yeej kws ua kuas puam tsuaj rua huv txhais teg lug.” 2Ua cav, muaj rau tug txwvneej tuaj lub qhov rooj saab sau tuaj, yog lub kws tig rua saab peg, txhua tug tuav rawv tej cuab yeej tua tuabneeg huv nwg txhais teg lug. Hab muaj ib tug txwvneej naav ntaub maag nqaa lub naab pestwj sau ntawv nrug puab lug ua ke. Puab nkaag moog sawv ntawm lub thaaj tooj lab kws xyeem hov txhua chaw ib saab.
3Yixayee tug Vaajtswv tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab tub tawm ntawm ob tug Khelunpee sau lub swb xaab, yog qhov chaw kws nwg ib txwm nyob, moog rua ntawm lub qhov rooj tuam tsev lawm. Mas nwg hu tug txwvneej kws naav ntaub maag hab nqaa lub naab pestwj sau ntawv lug. 4Hab Yawmsaub has rua nwg tas, “Ca le moog thoob plawg lub nroog Yeluxalee, mas ntaus cim rua tej tuabneeg lub hauv plaj, yog cov kws quaj nca dhawv tu sab rua tej kev qas vuab tsuab kws ua rua huv lub nroog.” 5Hab nwg has rua rau tug txwvneej hov rua kuv nov has tas, “Mej ca le lawv tug kws ntaus cim qaab moog thoob plawg lub nroog hab muab tej tuabneeg tua. Mej lub qhov muag tsw xob hlub, mej tsw xob khuvleej hlo le. 6Ca le tua kag tej laug, tej tub hluas tej ntxhais hluas, tej mivnyuas yau hab tej quaspuj, tassws tsw xob kov cov kws tub ntaus cim rua lawm. Ca le chiv hlo ntawm lub chaw kws pe hawm kuv.” Ua le hov puab chiv tua hlo cov kev txwj quas laug kws nyob ntawm lub tuam tsev zaaj qaab khaav.
7Yawmsaub has rua puab tas, “Ca le ua rua lub tuam tsev qas puag tsuas, muab cov kws raug tua tuag tso puv nkaus tej tshaav puam huv lub tuam tsev. Ca le tawm moog.” Puab txhad le tawm moog tua tej tuabneeg huv lub nroog. 8Thaus kws puab saamswm moog tua hov tshuav kuv tuab leeg nyob, kuv txhad khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus aav, hab qw has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, tsw xob ua le ntawd lauj! Koj yuav muab cov Yixayee kws tseed tshuav nyob nuav ua kuas puam tsuaj taag huvsw rua thaus kws koj nchuav koj txujkev npau tawg rua Yeluxalee lov?” 9Nwg has rua kuv tas, “Cov Yixayee hab cov Yuta lub txem luj kawg nkaus, ntshaav puv nkaus lub tebchaws, hab tej kev ua tsw ncaaj puv nkaus huv lub nroog. Tsua qhov puab has tas, ‘Yawmsaub tso lub tebchaws tseg lawm, hab Yawmsaub tsw pum peb le lawm.’ 10Kuv los kuv lub qhov muag yuav tsw hlub, kuv yuav tsw khuvleej hlo le, tassws kuv yuav ua pauj rua puab lawv le puab tau ua lawm rua sau puab lub taubhau.”
11Ua cav tug kws naav ntaub maag hab nqaa lub naab pestwj sau ntawv hov rov lug has rua Yawmsaub tas, “Kuv tub ua lawv le kws koj has rua kuv taag lawm.”