16

Yeluxalee faav xeeb

1Yawmsaub has lug tuaj dua rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le qha Yeluxalee paub txug nwg tej kev qas vuab tsuab, 3hab has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua Yeluxalee tas, Koj lub keeb thau u hab lub chaw kws yug koj yog Khana‑aa tebchaws. Koj txwv yog ib tug Amaulai, koj nam yog ib tug Hithai. 4Mas has txug qhov kws yug koj, nub kws yug koj lug hov luas tsw txav koj txuj hlaab ntaws, hab tsw muab koj ntxuav kuas huv, hab tsw muab ntsev txhuam koj, hab tsw muab khaubduag qhwv koj. 5Tsw muaj ib lub qhov muag khuvleej koj es yuav ua tej kws has nuav vem yog taab ncuab koj. Tassws koj raug muab pov tseg rua tom teb, vem koj raug ntxub kawg le rua nub kws yug koj.
6“ ‘Mas thaus kuv dua kev tuaj moog kuv pum koj nti cuj caa huv koj paag ntshaav, kuv txhad has rua koj huv koj cov ntshaav tas, “Ca le caj sa nyob,” 7hab kuv ua rua koj kheev hlub zoo le tej qoob loos huv nruab teb. Koj kuj kheev hlub hab sab, nto nkauj plawg, koj ob lub mig kuj puv tuaj hab koj kuj tuaj plaub, tassws koj lab qaab cuas.
8“ ‘Thaus kuv rov dua kev tuaj moog ib zag kuv tsaa muag saib koj, mas koj tub muaj noob nyoog paub sws nyam lawm, kuv txhad nthuav kuv lub tsho ntev lug roog koj hab npug koj lub cev kws lab qaab. Kuv txhad cog lug khov kho hab nrug koj cog lug tseg mas koj txhad ua kuv tug lawm. Yawmsaub has le nuav ntaag.
9“ ‘Kuv muab koj daa dej hab ntxuav tej ntshaav kws lu koj hab muab roj tsw qaab pleev koj. 10Kuv muab tsoog tsho paaj rua koj naav hab muab zoo khau tawv rua koj rau, hab muab tej ntaub maag kws zoo zoo qhwv koj hab muab ntaub tshwb kaab kauv koj. 11Kuv muab npauj nyag ntsais nyaj teem rua koj lub tsho, hab muab paug teg ua rua koj coj ntawm txhais teg hab muab saw nyaj lug looj koj cej daab. 12Kuv muab lub nplhaib ua rua koj coj ntawm qhov ntswg hab muab puj cu ua rua koj coj ntawm qhov ntsej hab muab lub mom kub zoo nkauj ua rua koj ntoo sau taubhau. 13Kuv muab nyaj muab kub lug phim koj le nuav hab koj tej tsoog tsho yog muab ntaub maag zoo zoo hab ntaub tshwb kaab hab ntaub ua paaj lug ua. Koj noj tej moov mog zoo zoo hab zwb ntaab hab roj aulib. Koj kheev hlub, zoo nkauj tshaaj plawg hab koj ua tau vaajntxwv. 14Koj lub koob meej zoo nkauj nto moo quas lug rua huv ib tsoom tebchaws, vem qhov kws koj zoo nkauj kawg nkaus hov tub yog kuv pub meej mom rua koj. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
15“ ‘Tassws koj tso sab rua qhov kws koj zoo nkauj hab muab koj lub koob meej moog ntxag nrug luas sws deev, hab tsw has leejtwg tuaj los koj kuj nrug luas sws deev coob kawg le. 16Koj muab koj tej tsoog tsho ib txha lug ua lub chaw teev daab kuas zoo nkauj, hab deev daab lub chaw ntawd, tsw txeev muaj dua le nuav hab yuav tsw muaj le nuav ntxwv moog. 17Koj muab koj tej npauj nyag npauj kub zoo nkauj kws kuv muab pub rua koj, lug ua tej txoov daab txwvneej rua koj, hab koj nrug puab sws deev. 18Hab koj muab koj tej tsoog tsho paaj moog kauv tej txoov daab hov, hab muab kuv tej roj tej tshuaj tsw qaab xyeem rua ntawm puab xubndag. 19Tej zaub mov noj kws kuv pub rua koj, koj ua ib yaam le ntawd. Kuv muab moov mog zoo zoo hab roj aulib hab zwb ntaab rua koj noj, tassws koj kuj coj moog xyeem rua ntawm puab xubndag ua tej paa nchu txaus puab sab. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
20“ ‘Hab koj muab koj tej tub tej ntxhais kws koj yug rua kuv coj moog xyeem pub rua puab ua pluj taag. Koj tej kev sws deev yog ib qho miv miv xwb lov? 21Koj txhad muab kuv tej mivnyuas tua coj moog hlawv xyeem rua tej txoov daab ntawd. 22Taag nrho koj tej kev qas vuab tsuab huvsw hab koj tej kev sws deev koj txawm tsw ncu txug nub kws koj tseed lab ntshaa tsuag lab qaab cuas nti cuj caa huv koj paag ntshaav.
23“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has tas, Koj yuav raug txom nyem, yuav raug txom nyem lauj! Ua qaab kws koj ua tej kev phem kev qas huvsw, 24koj tseed moog ua lub ruv tsev kws koov quas loo rua koj, hab txhua lub tshaav puam huv lub nroog koj ua lub chaw sab teev daab rua koj. 25Txhua lub ncauj kev koj kuj ua lub chaw sab teev daab rua koj hab muab koj txujkev zoo nkauj ua qas vuab tsuab, nrhaab ceg quas tsug rua txhua tug kws dua kev tuaj moog tsw has leejtwg kuj xwj, koj txhad deev tau ntau quas zug. 26Koj kuj nrug cov Iyi sws deev, yog cov kws nyob ze koj hab nyam sws deev heev. Koj tsaav kev sws deev ntau quas zug zwg kuas kuv chim. 27Vem le nuav kuv txhad tsaa hlo kuv txhais teg tawm tsaam koj, hab txav koj lub tebchaws kuas nqaim quas zug, hab muab koj cob rua koj cov yeeb ncuab ca puab ua lawv le puab lub sab nyam, yog cob rua cov Filixatee tej ntxhais kws txaaj muag rua koj txujkev ua dev ua npua qas tsw huv. 28Koj tseed nrug cov Axilia sws deev, vem tsw tau txaus koj lub sab le. Koj yeej nrug puab cov sws deev, tassws koj tseed tsw txaus sab. 29Koj tseed yimfuab nrug Kheentia lub tebchaws kws ua laag ua luam sws deev heev quas zug. Txawm yog nrug lub tebchaws hov sws deev los koj tseed tsw txaus sab le.
30“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Koj qaug sab ua tej nuav huvsw yaam nkaus le tug puj muag cev ua, tsw paub txaaj muag le. 31Txhua lub ncauj kev koj ua tej lub ruv tsev koov quas loo rua koj, hab txhua lub tshaav puam koj ua lub chaw sab teev daab rua koj. Txawm ua le ntawd los koj tseed tsw thooj le puj muag cev tsua qhov koj tub tsw yuav nqe ndav hlo le. 32Koj yog tug quaspuj kws deev hluas nraug, kws txais luas lwm tug nyob nwg tug quasyawg chaw. 33Tej txwvneej yeej muab nqe rua txhua tug puj muag cev, tassws koj mas tseed muab nqe ndav rua txhua tug kws nyam koj, hab muab hov txhua chaw dib kuas luas tuaj txhua faab tuaj deev koj. 34Yog le nuav koj txawv tsw thooj le lwm tug puj muag cev rua thaus koj moog deev luas. Tsw muaj leejtwg tuaj thov nrug koj pw, los koj tseed moog ndav, tub tsw muaj leejtwg muab nqe ndav koj. Vem le nuav koj txhad txawv luas lwm tug.
35“ ‘Vem le nuav, tug puj muag cev 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug. 36Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem koj qhov kev txaaj muag hab koj txujkev lab qaab tub tshwm lug rua thaus koj hab cov kws nrug koj sws nyam sws deev, hab vem koj tej txoov daab kws qas vuab tsuab huvsw hab koj cov mivnyuas tej ntshaav kws muab xyeem rua puab, 37vem le nuav, kuv yuav sau zog cov kws nrug koj sws nyam huvsw, kws koj nrug pw zoo sab, yog txhua tug kws koj nyam hab txhua tug kws koj ntxub. Kuv yuav sau zog puab tuaj txhua faab tuaj tawm tsaam koj, hab kuv yuav thws koj txujkev lab qaab taab meeg puab sub puab txhad pum koj lab qaab huvsw. 38Kuv yuav txav txem rua koj ib yaam le txav txem rua tug quaspuj deev hluas nraug hab txav txem rua cov kws tua tuabneeg, hab kuv yuav coj cov ntshaav ntawm kuv txujkev npau tawg hab txujkev khib xeeb lug raug koj. 39Hab kuv yuav muab koj cob rua huv cov kws nrug koj sws nyam txhais teg, mas puab yuav rhuav koj lub ruv tsev kws koov quas loo, hab muab koj tej chaw sab teev daab rhuav kuas pob taag. Puab yuav hle koj tej tsoog tsho hab coj koj tej npauj nyag npauj kub moog, hab tso koj nyob lab qaab cuas. 40Puab yuav coj ib paab tuabneeg coob coob tuaj tawm tsaam koj, mas puab yuav xuas pob zeb ntaus koj hab xuas ntaaj tsuav koj. 41Puab yuav hlawv koj tej vaaj tse hab txav txem rua koj taab meeg tej quaspuj coob coob. Kuv yuav ua rua koj tseg ncua tsw ua puj muag cev, hab koj yuav tsw ndav luas deev koj dua le lawm. 42Kuv ua le nuav kuv txujkev npau tawg rua koj txhad le nqeg taag, hab kuv yuav tsw khib xeeb rua koj lawm. Kuv yuav nyob tug hab yuav tsw chim dua le lawm.
43“ ‘Vem koj tsw ncu txug nub kws koj tseed lab ntshaa tsuag tassws koj ua tej nuav huvsw ua rua kuv chim kawg, vem le nuav, kuv yuav ua pauj rua koj lawv le koj tau ua lawm rua sau koj taubhau. Koj tsw tau ua dev ua npua tsaav rua koj tej kev qas vuab tsuab huvsw lov? Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
44“ ‘Saib maj, txhua tug kws has paaj lug yuav has paaj lug le nuav txug koj, “Nam zoo le caag, ntxhais kuj zoo le ntawd.” 45Koj yog koj nam le ntxhais yog tug kws ntxub nwg tug quasyawg hab nwg cov mivnyuas. Koj yog tug ntxhais kws yoog koj tais laug nam hluas kws ntxub tug quasyawg hab tej mivnyuas. Koj nam yog ib tug Hithai koj txwv yog ib tug Amaulai. 46Koj tug tais laug yog Xamali kws nrug nwg tej ntxhais nyob ntawm koj saab peg. Koj tug nam hluas yog Xauntoo kws nrug nwg tej ntxhais nyob ntawm koj saab nraag. 47Txawm le ntawd koj tseed tsw ua lub neej yaam le puab hab ua lawv le puab tej kev qas vuab tsuab xwb, ib plag xwb txhua yaam kws koj ua kuj phem heev dua le puab ua hab. 48Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, koj tug nam hluas Xauntoo hab nwg tej ntxhais tub tsw tau ua phem npaum le koj hab koj tej ntxhais ua.
49“ ‘Nuav nawj yog koj tug nam hluas Xauntoo lub txem, yog qhov kws nwg hab nwg tej ntxhais khaav theeb, muaj noj muaj haus nplua quas mag, tau zoo heev dhau, tsw paab tej tuabneeg pluag hab tej tuabneeg txom nyem. 50Puab tsaab ua luj hab ua tej kev qas vuab tsuab rua ntawm kuv xubndag. Vem le nuav, thaus kuv pum, kuv muab puab rhuav tshem pov tseg.
51“ ‘Xamali tsw tau ua txhum npaum le koj ib nraab. Koj ua qas vuab tsuab luj dua ob tug, tej kev qas vuab tsuab huvsw kws koj ua ntawd txhad ua rua pum zoo le koj tug tais laug hab koj tug nam hluas ncaaj nceeg. 52Koj yuav tsum rws koj txujkev poob ntsej muag, vem koj ua rua qhov txav txem qaij rua koj tug tais laug hab koj tug nam hluas. Vem koj tej kev txhum kws ua qas vuab tsuab luj dua le ob tug, ob tug txhad ncaaj dua koj. Koj ca le txaaj muag hab rws koj txujkev poob ntsej muag, tsua qhov koj ua rua pum yaam le koj tug tais laug hab koj tug nam hluas ncaaj nceeg.
53“ ‘Kuv yuav ua rua Xauntoo hab nwg tej ntxhais rov vaam meej le qub, hab ua rua Xamali hab nwg tej ntxhais rov vaam meej le qub. Hab kuv yuav ua rua koj nrug puab rov vaam meej le qub, 54koj txhad yuav rws koj txujkev poob ntsej muag hab koj yuav txaaj muag rua txhua yaam kws koj tau ua lawm txhad ua qhov kws nplig ob tug lub sab. 55Has txug koj tug tais laug hab koj tug nam hluas, mas Xauntoo hab nwg tej ntxhais yuav rov ua lub neej zoo le qub, hab Xamali hab nwg tej ntxhais yuav rov ua lub neej zoo le qub. Hab koj hab koj tej ntxhais yuav rov ua lub neej le qub. 56Thaus koj tseed khaav theeb tsw yog koj tug nam hluas Xauntoo tag koj ncauj koj lu lov, 57yog ua ntej kws tsw tau muab koj tej kev phem thws lug? Nwgnuav koj zoo ib yaam le nwg lawm, koj ua lub chaw kws Entoo tej ntxhais hab tej kws nyob ib ncig Entoo hab cov Filixatee tej ntxhais thuaj luag, yog cov kws nyob ib ncig koj saib tsw taug koj. 58Koj yuav rws lub txem kws koj ua dev ua npua hab ua qas vuab tsuab. Yawmsaub has le nuav ntaag.
59“ ‘Nuav nawj, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yuav ua rua koj yaam le koj tau ua lug lawm, vem koj saib tsw taug tej lug twv tseg hab rhuav kuv tej lug cog tseg. 60Txawm le ntawd los kuv tseed yuav ncu ntsoov kuv tej lug cog tseg kws thaus koj tseed hluas nkauj kuv cog rua koj. Hab kuv yuav tuav rawv cov lug cog tseg rua koj kuas nyob ruaj moog ib txhws. 61Thaus hov koj yuav ncu txug tej kws koj tau ua lug lawm hab koj yuav raug txaaj muag rua thaus koj txais koj tug tais laug hab koj tug nam hluas, hab kuv muab ob tug pub ua koj le ntxhais, tassws qhov kws kuv ua nuav tsw nyob huv kuv tej lug kws cog tseg rua koj. 62Kuv yuav tuav rawv tej lug kws kuv cog tseg rua koj, mas koj yuav paub tas kuv yog Yawmsaub, 63sub koj txhad cim tau hab xaav tsw thoob hab txaaj muag tsw rua ncauj has lug dua le, rua thaus kuv zaam tej kev txhum txem txhua yaam kws koj tau ua lug lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”