15

Máh Ramứh Ca Hoi Tễ Tỗ Cũai, Táq Yỗn Tỡ Bữn Bráh Puai Rit

1Yiang Sursĩ pai chóq Môi-se cớp Arôn neq: 2“Cóq atỡng loah cũai proai I-sarel neq: Khân bữn cũai samiang ma bữn dỡq hoi tễ sarcal án, dỡq hoi ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit, 3tỡ bữn pai hoi aloŏh tễ sarcal samiang, tỡ la hoi ma noâng kiang tâng clống. 4Cachơng cũai ki bếq tỡ la tacu, la cỡt tỡ bữn bráh puai rit. 5Bữn cũai aléq, khân án satoaq cachơng samiang ki bếq, 6tỡ la tacu tâng cachơng samiang ki khoiq tacu, cũai ki cóq pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn bráh; ma cũai ki noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 7Cũai aléq ma satoaq samiang ca sarcal án hoi, cũai ki cóq pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn bráh; ma án noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 8Khân samiang aléq ma bữn dỡq hoi tễ sarcal án, ma án cuchóh pĩeiq cũai bráh puai rit; cũai pĩeiq carchóh cóq pỡq pooh tampâc cớp mpơi dỡq; ma án noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 9Bân ntốq cũai samiang ca bữn dỡq hoi tễ sarcal tacu tâng cloong charán, tỡ la bân ntốq canŏ́h, nheq ntốq ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit. 10Cũai aléq ma satoaq tâng ntốq cũai samiang tỡ bữn bráh tacu, cũai ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu tê. Cũai aléq crang crơng án tacu, cóq cũai ki pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn tỗ chác bráh; ma án cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 11Cũai samiang aléq ma bữn dỡq hoi tễ sarcal, ma án satoaq cũai canŏ́h, cớp án tỡ yũah ariau atĩ, cũai án satoaq cóq pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn tỗ chác cỡt bráh; ma noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 12Dũ ramứh adéh cutễq, ma pĩeiq cũai tỡ bữn bráh satoaq, adéh ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit; cóq pieih táh chíq adéh ki. Cớp máh crơng radỡng táq toâq aluang cóq ariau yỗn bráh.
13“Toâq cũai samiang ca bữn dỡq hoi tễ sarcal án cỡt bán chơ, cóq án acoan tapul tangái ễn, ki nŏ́q têq pỡq pooh tampâc cớp mpơi tâng dỡq mec. Chơ án cỡt bráh puai rit. 14Tâng tangái tacual cóq án dững muoi cáp chớm tapâr tỡ la chớm tariap pỡ ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq, cớp chiau chớm ki yỗn pỡ cũai tễng rit sang. 15Cũai tễng rit sang cóq ĩt muoi lám tễ bar lám chớm ki chiau sang dŏq pupứt lôih, cớp muoi lám ễn dŏq bốh sang. Cũai tễng rit sang táq ngkíq, la táq rit sambráh cũai ki yỗn cỡt bráh puai rit.
16“Khân samiang aléq ma bữn dỡq ramia loŏh, cóq án pỡq mpơi dỡq yỗn tỗ chác cỡt bráh, ma án noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 17Dũ ramứh crơng pasang aroâiq tỡ la ngcâr, khân pĩeiq dỡq ramia, cóq ariau toâq dỡq, ma noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 18Toâq vớt bếq parnơi, cũai samiang cớp cũai mansễm cóq mpơi dỡq; ma bar náq ki noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu.
19“Khân mansễm toâq prêng, án cỡt tỡ bữn bráh tâng tapul tangái. Khân cũai aléq ma satoaq tỗ án, cũai ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 20Bo mansễm ki noâng toâq prêng, ntốq án tacu tỡ la bếq, ntốq ki cỡt tỡ bữn bráh tê. 21Cũai aléq satoaq cachơng án bếq, tỡ la ntốq án tacu, 22cóq cũai ki pỡq pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn tỗ chác cỡt bráh, 23ma án noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 24Khân samiang aléq ma bếq parnơi cớp mansễm bo án toâq prêng, samiang ki cỡt tỡ bữn bráh tê tâng tapul tangái; cachơng án bếq, la cỡt tỡ bữn bráh tê puai rit.
25“Khân mansễm ma aham loŏh sa‑ữi tangái, tỡ bữn noap tangái án toâq prêng, tỡ la khân aham án loŏh luat tangái dốq toâq prêng, cu rangái bữn aham loŏh, mansễm ki cỡt tỡ bữn bráh; án cỡt tỡ bữn bráh toau toâq tangái aham ki yốt machớng án toâq prêng. 26Dũ ntốq mansễm ki bếq, cớp dũ ntốq án tacu bo bữn aham hoi aloŏh, máh ntốq ki cỡt tỡ bữn bráh nheq puai rit. 27Khân cũai aléq satoaq ntốq ki, án cỡt tỡ bữn bráh tê. Cóq án pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn cỡt bráh; ma án noâng cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 28Khân aham mansễm ki yốt chơ, cóq án acoan tapul tangái ễn. Chơ án cỡt bráh puai rit. 29Tâng tangái tacual, cóq án dững bar lám chớm tapâr, tỡ la chớm tariap, yỗn cũai tễng rit sang bân ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq. 30Cũai tễng rit sang cóq chiau sang muoi lám chớm dŏq pupứt lôih, ma muoi lám chớm ễn dŏq bốh chiau sang. Án táq ngkíq, la dŏq táq rit sambráh mansễm yỗn cỡt bráh puai rit.”
31Yiang Sursĩ patâp Môi-se yỗn catoaih atỡng cũai proai I-sarel tễ ranáq tỡ bữn bráh nâi, dŏq alới tỡ bữn táq yỗn Dống Sang Aroâiq la ntốq Yiang Sursĩ ỡt tâng mpứng dĩ alới cỡt tỡ bữn bráh. Khân alới táq yỗn Dống Sang Aroâiq cỡt tỡ bữn bráh, tỗp alới cóq cuchĩt.
32Nâi la phễp rit yỗn samiang ca bữn dỡq hoi tễ sarcal samiang, tỡ la dỡq táq ramia loŏh, 33tỡ la mansễm ca toâq prêng, tỡ la samiang ca bếq cớp mansễm, alới cỡt tỡ bữn bráh puai rit.