15

Tej yam qias tsis huv uas ntws tawm hauv neeg lub cev

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum tus txivneej twg muaj tej yam kua ntws tawm hauv nws lub cev los, tej uas ntws tawm los ntawd kuj qias tsis huv. 3No yog hais txog qhov uas nws qias tsis huv rau thaum nws lub cev muaj kua ntws los. Txawm yog nws lub cev muaj kua ntws los lossis tej kua ntawd khuab rau hauv nws lub cev lawm los xij, tej no puavleej yog qias tsis huv rau nws. 4Txhua lub txaj pw uas tus muaj tej kua ntws los ntawd pw rau lawd mas kuj qias tsis huv. Txhua qhov chaw uas nws zaum lawd kuj qias tsis huv. 5Leejtwg kov raug nws lub txaj pw mas yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 6Leejtwg zaum raug lub chaw uas tus muaj tej kua ntws los zaum ua ntej lawm mas tus ntawd yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 7Leejtwg kov raug tus uas muaj tej kua ntws los lub cev mas nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 8Thiab yog tus uas muaj tej kua ntws los nto qaub ncaug lo tus uas tseem huv mas tus uas raug qaub ncaug lo ntawd yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 9Lub eeb twg uas tus muaj tej kua ntws los ntawd zaum mas kuj qias tsis huv. 10Leejtwg kov raug ib yam uas tus ntawd zaum lawd mas nws kuj yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. Thiab leejtwg nqa tej yam ntawd mas nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 11Tus uas muaj tej kua ntws los ntawd txhais tes uas tsis tau ntxuav kov raug leejtwg mas tus ntawd yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 12Tej tais av uas tus uas muaj tej kua ntws los ntawd kov raug lawd mas yuav muab tsoo pov tseg. Txhua yam twj taig uas yog ntoo kuj yuav muab dej ntxuav huvsi.
13“ ‘Thaum tus uas muaj tej kua ntws los qhov mob zoo tsis ntws lawm, nws yuav suav kom puv xya hnub li ua kevcai ntxuav. Nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej cag nws thiaj li huv. 14Hnub uas yim nws yuav tsum coj ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib, es muab rau tus pov thawj. 15Tus pov thawj yuav muab xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txim, muab ib tug ua kevcai hlawv huvsi xyeem, thiab tus pov thawj yuav ua kevcai ntxuav tus ntawd kev qias rau ntawm Yawmsaub xubntiag vim nws muaj tej kua ntws los.
16“ ‘Yog tus txivneej twg cov kua chaw xis ntws los mas nws yuav tsum ntxuav ib ce huvsi thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 17Txhua daim tsoos tsho thiab txhua yam tawv tsiaj uas kua chaw xis ntws los lo mas yuav tsum muab ntxuav hauv dej, thiab tej ntawd yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 18Yog txivneej nrog pojniam pw es kua chaw xis los mas ob leeg yuav tsum da dej thiab yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj.
19“ ‘Thaum tus pojniam twg coj khaub ncaws uas yog ua pojniam txhua lub hli, nws yuav qias tsis huv xya hnub. Leejtwg kov raug nws tus ntawd kuj qias tsis huv txog tsaus ntuj. 20Thaum tus pojniam ntawd tseem qias tsis huv, yog nws pw lossis zaum ib yam dabtsi, tej ntawd kuj qias tsis huv. 21Leejtwg kov raug nws lub txaj pw mas yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 22Leejtwg kov raug ib yam uas nws zaum lawd mas tus ntawd yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 23Txawm yog txaj pw lossis ib yam dabtsi uas tus pojniam ntawd zaum kuj xij, thaum leejtwg kov raug lawm mas tus ntawd yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 24Yog tus txivneej twg nrog tus pojniam ntawd pw thiab nws qhov qias tsis huv yuav tsuas tus txivneej ntawd ces tus txivneej ntawd yuav qias tsis huv xya hnub, thiab txhua lub txaj uas nws mus pw yuav qias tsis huv.
25“ ‘Yog tus pojniam twg nchuav cev ntau ntau hnub uas tsis yog lub sijhawm uas nws ua pojniam txhua lub hli, lossis yog nws pheej nchuav cev dhau lub sijhawm uas nws ua pojniam, ces txhua hnub uas nws nchuav cev ntawd nws kuj qias tsis huv ib yam nkaus li lub sijhawm uas nws ua pojniam es qias tsis huv thiab. 26Thaum nws nchuav cev li ntawd mas txhua lub txaj uas nws pw thiab txhua qhov uas nws zaum kuj yuav qias tsis huv ib yam nkaus li thaum nws ua pojniam es tej ntawd qias tsis huv. 27Yog leejtwg kov raug tej yam no mas nws yuav qias tsis huv ces nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj.
28“ ‘Tiamsis yog qhov uas nws nchuav cev ntawd zoo lawm nws yuav suav kom puv xya hnub nws thiaj li huv. 29Hnub uas yim nws yuav tsum coj ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rau tus pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 30Tus pov thawj yuav muab xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txim, muab ib tug ua kevcai hlawv huvsi xyeem, thiab tus pov thawj yuav ua kevcai ntxuav nws kev qias rau ntawm Yawmsaub xubntiag vim qhov uas nws nchuav cev qias tsis huv lawm.
31“ ‘Ua li no mas neb thiaj li cais tau cov Yixayee tawm ntawm tej uas ua rau lawv qias tsis huv, xwv lawv thiaj tsis tuag rau lawv tej kev qias rau thaum uas lawv ua qias puas tsuas kuv lub tsev ntaub uas nyob hauv lawv nruab nrab.’ ”
32No yog tej kevcai uas ntsig txog tej txivneej uas muaj kua ntws los thiab tej uas muaj kua chaw xis ntws los uas ua rau nws qias tsis huv, 33thiab ntsig txog tej pojniam uas ua mob pojniam. Tej no puavleej ntsig txog cov pojniam txivneej uas muaj kua ntws los thiab ntsig txog tus txivneej uas nrog tus pojniam uas qias tsis huv pw.