4

Klei Bi Hriêng kơ Mnuih Rah Mjeh

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1 Yêsu lŏ dơ̆ng mtô ti hang êa ksĭ Galilê, leh anăn mâo phung lu lĭn bi kƀĭn jŭm Ñu. Snăn Ñu đĭ dôk gŭ hlăm sa boh čhŏng ti êa ksĭ. Jih jang phung lu dôk ti hang. 2Ñu mtô kơ digơ̆ lu mta hŏng klei bi hriêng, leh anăn êjai Ñu mtô kơ digơ̆ Ñu lač: 3“Hmư̆ bĕ! Sa čô mnuih rah mjeh nao rah. 4Êjai ñu rah, mâo đa đa mjeh lĕ ktuê êlan, leh anăn čĭm hriê čoh ƀơ̆ng hĕ mjeh anăn. 5Mjeh mkăn lĕ hlăm anôk boh tâo, tinăn mâo lăn ƀiă. Ñu čăt djăl mơh kyuadah lăn amâo êlam ôh. 6Tơdah leh yang hruê ƀlĕ, mdiê mrâo čăt anăn dliu leh anăn kyuadah ñu amâo mâo agha êlam ôh, snăn ñu krô hĕ. 7Mjeh mkăn lĕ hlăm anôk êruê, leh anăn êruê anăn čăt dlông leh anăn ktư̆ hĕ ñu, leh anăn ñu amâo mboh ôh. 8Mjeh mkăn lĕ hlăm anôk lăn jăk leh anăn mboh; ñu čăt, ñu bi lar, leh anăn mboh tăp năng sa asăr tlâo pluh, năm pluh, leh anăn sa êtuh.” 9Leh anăn Ñu lač, “Hlei pô mâo knga thâo hmư̆, brei ñu hmư̆ bĕ.”

Si Ngă Yêsu Mtô hŏng Klei Bi Hriêng

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Êjai Yêsu dôk hjăn, phung dôk jŭm Ñu mbĭt hŏng phung pluh dua čô ƀĭng kna Ñu akâo kơ Ñu mblang klei bi hriêng anăn. 11Yêsu lač kơ digơ̆, “Kơ diih arăng brei leh klei hgăm kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, ƀiădah bi kơ phung dôk ti êngao, kâo blŭ kơ diñu hŏng klei bi hriêng sơăi, 12 čiăng kơ diñu dlăng ƀiădah amâo ƀuh ôh, leh anăn čiăng kơ diñu hmư̆ ƀiădah amâo thâo săng ôh, kyuadah tơdah diñu ƀuh leh anăn thâo săng diñu dưi kmhal leh anăn mâo hĕ klei pap brei.”

Yêsu Mblang Klei Bi Hriêng kơ Mnuih Rah Mjeh

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Yêsu lač kơ digơ̆, “Diih amâo thâo săng hĕ klei bi hriêng anei? Snăn si diih srăng thâo săng jih jang klei bi hriêng lĕ? 14Mnuih rah mjeh anăn rah klei blŭ. 15Phung ktuê êlan anôk arăng rah leh klei blŭ: tơdah diñu hmư̆ klei blŭ, Satan hriê mtam leh anăn mă hĕ klei blŭ arăng rah leh hlăm ai tiê diñu. 16Msĕ snăn mơh phung tŭ mjeh hlăm anôk lăn boh tâo: tơdah diñu hmư̆ klei blŭ diñu mă tŭ mtam hŏng klei hơ̆k, 17ƀiădah diñu amâo mâo agha hlăm diñu pô ôh, knŏng dôk bhiâo. Leh anăn tơdah mâo klei knap mñai amâodah klei arăng ngă jhat kyua klei blŭ anăn, diñu lĕ mtam. 18Phung mnuih mkăn tŭ mjeh rah hlăm anôk êruê; diñu jing phung hmư̆ klei blŭ, 19ƀiădah klei uêñ hnĭng kơ lăn ala, klei khăp đei kơ mdrŏng, leh anăn klei tluh kơ mnơ̆ng mkăn mŭt hlăm ai tiê leh anăn ktư̆ hĕ klei blŭ, leh anăn klei blŭ amâo mboh ôh. 20Ƀiădah phung mnuih tŭ mjeh hlăm lăn jăk jing phung hmư̆ klei blŭ leh anăn mă tŭ gơ̆, leh anăn mboh tăp năng sa asăr tlâo pluh, năm pluh, leh anăn sa êtuh.”

Pui Kđen Ti Gŭ Kčaih

(Luk 8:16-18)

21 Yêsu lač kơ digơ̆, “Djŏ mơ̆ arăng ba pui kđen čiăng dưm gơ̆ ti gŭ kčaih, amâodah ti gŭ jhưng pĭt, leh anăn amâo dưm gơ̆ ti gơ̆ng pui ôh? 22 Kyuadah ya mnơ̆ng mdăp srăng bi êdah, leh anăn ya mnơ̆ng hgăm srăng brei arăng ƀuh mngač. 23Hlei pô mâo knga dưi hmư̆, brei ñu hmư̆ bĕ!” 24 Yêsu lač kơ digơ̆, “Răng bĕ kơ ya klei diih hmư̆. Aê Diê srăng mkă kơ diih tui si hnơ̆ng diih mkă kơ arăng, leh anăn srăng lŏ thiăm kơ diih. 25 Kyuadah hlei pô mâo leh, Aê Diê srăng lŏ thiăm brei kơ ñu, ƀiădah hlei pô amâo mâo ôh, Aê Diê srăng mă hĕ wăt mnơ̆ng ñu mâo leh.”

Klei Bi Hriêng kơ Mjeh Čăt Hriê kơ Dlông

26Yêsu lač, “Ƀuôn ala mtao Aê Diê jing msĕ si sa čô mnuih rah mjeh ti lăn. 27Ñu pĭt amâodah mdih, mlam amâodah hruê, mjeh ăt čăt leh anăn dlông, ƀiădah mnuih anăn amâo thâo săng ôh si klei anăn. 28Lăn pô yơh mjing mnơ̆ng, grăn êlâo, leh anăn amung, leh anăn mâo asăr hlăm amung anăn. 29 Ƀiădah tơdah mdiê ksă leh, ñu wiă hŏng mniă mtam, kyuadah yan wiă truh leh.”

Klei Bi Hriêng kơ Asăr Djam Bei Hat

(Mat 13:31-32,34; Luk 13:18-19)

30Ñu lač, “Hŏng drei dưi bi hmô ƀuôn ala mtao Aê Diê? Amâodah hŏng ya klei bi hriêng drei dưi bi êdah ƀuôn ala mtao Aê Diê? 31Gơ̆ jing msĕ si sa asăr djam bei hat, tơdah arăng rah ti lăn jing điêt hĭn kơ jih jang mjeh ti lăn ala anei. 32Ƀiădah tơdah arăng rah gơ̆ leh, gơ̆ čăt leh anăn jing prŏng hĭn kơ jih jang ana djam leh anăn čăt adhan prŏng, snăn čĭm hlăm adiê dưi ngă hruh ti gŭ êyui gơ̆.”
33Yêsu blŭ kơ digơ̆ hŏng lu klei bi hriêng msĕ snăn, tui si digơ̆ dưi thâo săng. 34Ñu amâo blŭ ôh kơ digơ̆ tơdah amâo blŭ hŏng klei bi hriêng, ƀiădah êjai Ñu dôk hjăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu, Ñu mblang jih jang kơ digơ̆.

Yêsu Brei Angĭn Êbŭ Dôk Êngăn

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Hruê anăn tơdah adiê tlam leh, Yêsu lač kơ digơ̆, “Brei drei găn nao kơ hang nah dih.” 36Phung ƀĭng kna lui phung lu anăn, đĭ čhŏng Yêsu đĭ leh, leh anăn ba Yêsu mbĭt. Mâo lu čhŏng mkăn hlue nao mbĭt hŏng Ñu. 37Mâo angĭn êbŭ truh, leh anăn êa poh yă mŭt hlăm čhŏng tơl čhŏng dơ̆ng bŏ. 38Ƀiădah Yêsu dôk pĭt ti tluôn čhŏng, boh kŏ Ñu đal ti hnal kŏ. Digơ̆ êrâo Ñu, leh anăn lač, “Ơ Nai, ih amâo uêñ hĕ kơ drei djiê?” 39Yêsu mdih, ghă angĭn leh anăn lač kơ êa ksĭ, “Dôk êđăp ênang bĕ!” Snăn angĭn mdei, leh anăn mâo klei êngăn êdi yơh. 40Yêsu lač kơ digơ̆, “Si ngă diih huĭ? Diih amâo mâo klei đăo hĕ?” 41Leh anăn digơ̆ bŏ hŏng klei huĭ leh anăn bi lač hdơ̆ng digơ̆, “Hlei mnuih anei lĕ, tơl wăt angĭn leh anăn êa ksĭ gưt kơ Ñu mơh?”