3

Kev ncaj ncees uas tseeb

1Thaum kawg no, kuv cov kwvtij, cia li zoo siab rau hauv tus Tswv. Qhov uas rov sau tej qub no dua ib zaug tuaj rau nej kuj tsis ceeblaj li cas rau kuv, thiab yog ua rau nej paub ceev faj. 2Cia li ceev faj cov dev, ceev faj cov uas ua phem, cov uas hlais nqaij hlais tawv. 3Vim tias peb thiaj yog tseem cov uas ua kevcai txiav, yog peb cov uas pe hawm Vajtswv ntawm Vaj Ntsuj Plig thiab khav txog Yexus Khetos, tsis vam khom rau nqaij tawv, 4txawm yog kuv muaj tej qhov uas vam khom rau nqaij tawv thiab kuj xij.
 Yog lwm tus xav tias lawv muaj qhov uas vam khom nqaij tawv kuv kuj yimhuab muaj ntau dua.
5Kuv twb ua kevcai txiav rau thaum kuv muaj yim hnub lawm, kuv yog haiv neeg Yixayee, yog xeem Npeeyamee, yog ib tug Henplais uas yug ntawm neeg Henplais los, hais txog txoj kevcai kuv yog ib tug Falixai, 6hais txog qhov uas kub siab lug kuv kuj tsim txom cov pawg ntseeg, hais txog qhov uas ua ncaj ncees raws li txoj kevcai kuv tsis muaj chaw thuam li.
7Tiamsis yam uas txeev ua tshaj thawj rau kuv, kuv suav tias yam ntawd yog poob peev lawm vim yog saib rau Khetos. 8Kuv suav tias txhua yam poob peev vim yog qhov uas paub Yexus Khetos uas yog kuv tus Tswv muaj nqes heev dhau. Vim muaj tus Tswv kuv thiaj poob peev txhua yam thiab suav tias tej ntawd zoo ib yam li tej tshwj xuam uas muab pov tseg xwv kuv thiaj tau Khetos ua tshaj thawj, 9thiab thiaj pom tias kuv nyob hauv tus Tswv. Kuv txojkev ncaj ncees tsis yog tau ntawm qhov uas xyaum raws li txoj kevcai tiamsis yog tau ntawm qhov uas ntseeg Khetos, yog txojkev ncaj ncees uas tau ntawm Vajtswv vim yog qhov uas ntseeg. 10Kuv xav paub tus Tswv thiab paub lub hwjchim uas nws ciaj sawv rov los, thiab koom nrog nws raug kev tsim txom thiab zoo ib yam li nws rau hauv nws txojkev tuag, 11thiab tseem vam tias yuav tau ciaj sawv hauv qhov tuag rov los.

Siv zog mus txog tus ciam

12Tsis yog kuv twb tau lawm lossis kuv twb zoo kawg nkaus lawm, tiamsis kuv tabtom siv zog mus kom kuv thiaj txeeb tau ua kuv tug vim yog tim li no Yexus Khetos twb txeeb kuv cia lawm. 13Cov kwvtij, kuv tsis suav tias kuv twb txeeb tau lawm tiamsis kuv ua ib yam xwb yog kuv tsis nco tej uas dhau tag los lawd thiab huas mus rau yam uas nyob yav tom ntej, 14thiab siv zog mus kom txog tus ciam kom thiaj tau txais tshav ntuj uas yog qhov uas Vajtswv hu kuv mus rau saum ntuj hauv Yexus Khetos. 15Peb cov uas hlob tiav lawd yuav tsum xav li no, thiab yog nej xav dua lwm yam, Vajtswv yuav muab yam ntawd qhia rau nej paub tseeb. 16Txawm li cas los xij, peb cia coj raws nraim tej uas peb paub los lawd.
17Cov kwvtij, cia li koom ua ke yoog raws li kuv, nej cia li saib cov neeg uas ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas peb tau ua rau nej pom lawd. 18Rau qhov muaj ntau leej ua lub neej ua yeeb ncuab rau Khetos tus khaublig ntoo, yog cov uas kuv twb txeev hais rau nej ntau zaus lawm thiab nimno kuv hais nrog lub kua muag. 19Thaum kawg lawv yuav raug puam tsuaj, lawv tus Vajtswv yog lawv lub plab, thiab lawv khav txog lawv tej kev txaj muag, lawv tsuas yog xav txog tej uas yog ntiajteb li xwb. 20Tiamsis peb yog neeg saum ntuj thiab peb tos rawv tus cawmseej uas los saum ntuj los, yog tus Tswv Yexus Khetos. 21Nws yuav muab peb lub cev uas tsis tsim txiaj hloov kom zoo ib yam li nws lub cev uas muaj hwjchim ci ntsa iab, yog nws siv nws lub hwjchim uas ua kom txhua yam nyob hauv nws qab kev tswjhwm.