4

Klei Mtă Mdê Mdê

1Kyuanăn Ơ phung ayŏng adei, phung kâo khăp leh anăn hnĭng, phung jing klei hơ̆k mơak leh anăn đuôn mtao kơ kâo, dôk kjăp bĕ hlăm Khua Yang, Ơ phung kâo khăp.
2Kâo kwưh kơ H'Êwôdi leh anăn H'Sintič brei bi mguôp sa ai hlăm Khua Yang. 3Leh anăn, Ơ pô mă bruă sĭt suôr hŏng kâo, kâo akâo kơ ih msĕ mơh đru bĕ phung mniê anăn, kyuadah diñu mă bruă leh mbĭt hŏng kâo hlăm klei mrâo mrang jăk, mbĭt hŏng Y-Klêmăng leh anăn phung găp mkăn mă bruă mbĭt hŏng kâo. Anăn diñu Aê Diê čih leh hlăm hdruôm hră klei hdĭp.
4Mơak bĕ nanao hlăm Khua Yang. Kâo lŏ mnă mơh, mơak bĕ. 5Brei jih jang mnuih thâo klei diih êmhač. Khua Yang giăm truh leh. 6Đăm ênguôt hnĭng kơ sa mta klei ôh, ƀiădah hlăm djăp mta klei hŏng klei wah lač, klei kwưh, leh anăn klei bi mni, akâo bĕ kơ Aê Diê klei diih čiăng. 7Leh anăn klei êđăp ênang Aê Diê êgao hĭn kơ jih jang klei thâo săng, srăng kiă kriê ai tiê leh anăn klei mĭn diih hlăm Krist Yêsu.
8Ti knhal tuč hră anei, kâo mtă kơ diih, Ơ phung ayŏng adei, ya klei jing sĭt nik, ya klei jing năng mpŭ, ya klei jing kpă, ya klei jing êngeh, ya klei jing năng khăp, ya klei mâo hing ang jăk, tơdah mâo klei jăk hĭn, leh anăn tơdah mâo klei năng bi mni, brei diih dôk mĭn kơ klei anăn. 9Ya klei diih hriăm leh, mă tŭ leh, hmư̆ leh, leh anăn ƀuh leh hlăm kâo, brei diih ngă msĕ mơh, leh anăn Aê Diê klei êđăp ênang srăng dôk mbĭt hŏng diih.

Klei Bi Mni Kyua Mnơ̆ng Brei Leh

10Kâo mơak snăk hlăm Khua Yang kyuadah ară anei diih lŏ dơ̆ng mĭn kơ kâo sa bliư̆, sĭt nik diih ăt mĭn kơ kâo, ƀiădah diih amâo mâo mông myun ôh. 11Amâo djŏ ôh kâo blŭ dŭñ dŭñ kyua klei kƀah; kyuadah kâo hriăm leh tŭ hŏng klei mơak măng ai ya klei truh kơ kâo. 12Kâo thâo tŭ klei kƀah, leh anăn kâo thâo tŭ klei êbeh dlai. Hlăm jih jang klei truh, kâo hriăm leh tŭ klei trei leh anăn klei êpa, klei êbeh dlai leh anăn klei kƀah. 13Kâo dưi ngă jih jang klei hlăm Krist, Pô bi ktang kâo.
14Ƀiădah diih bi êdah klei jăk leh, kyuadah diih đru kâo êjai kâo mâo klei knap mñai. 15Ơ phung Philip, diih thâo leh hlăk kâo dơ̆ng mtô klei mrâo mrang jăk, tơdah kâo đuĕ mơ̆ng čar Masêdôn, amâo mâo Phung Sang Aê Diê mkăn ôh bi mguôp hŏng kâo hlăm klei brei leh anăn klei mă tŭ, knŏng phung diih yơh. 16 Kyuadah wăt ti ƀuôn Têsalônik diih mơĭt leh mnơ̆ng đru kâo sa dua bliư̆. 17Amâo djŏ ôh kâo duah mnơ̆ng arăng myơr; ƀiădah kâo duah boh dưi mđĭ klei mưn kơ diih. 18 Kâo mă tŭ ênŭm leh, wăt êbeh hĭn mơh; kâo mâo lu leh, kyuadah kâo mă tŭ leh mơ̆ng Y-Êpaphôdit mnơ̆ng diih mơĭt kơ kâo, jing sa mnơ̆ng myơr ƀâo mngưi, mnơ̆ng ngă yang Aê Diê tŭ leh anăn bi mơak kơ Ñu. 19Leh anăn Aê Diê kâo srăng brei kơ diih djăp mta mnơ̆ng diih kƀah tui si klei mdrŏng Ñu hlăm klei guh kơang hlăm Krist Yêsu. 20Brei klei guh kơang kơ Aê Diê Ama drei nanao hlŏng lar. Amen.

Klei Kkuh Čhưn

21Brei diih kkuh čhưn hŏng grăp čô phung doh jăk hlăm Krist Yêsu. Phung ayŏng adei đăo dôk mbĭt hŏng kâo mơĭt klei čhưn kơ diih. 22Jih jang phung doh jăk, boh nik nak phung hlăm sang Sêsar, mơĭt klei čhưn kơ diih.
23Brei klei Khua Yang Yêsu Krist pap dôk mbĭt hŏng diih.